Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів – Томашевський О. М. – 1.1. Визначення поняття технології

1.1. Визначення поняття технології

Словник іншомовних слів визначає технологію як сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводжують ці види робіт. Оскільки результатом технології є не лише продукти, але і послуги, то поняття технології визначається як:

Технологія – комплекс наукових та інженерних знань, втілених в способах і засобах праці, наборах матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання для створення певного продукту або послуги

До сучасної технології висуваються наступні вимоги:

O високий ступінь поділу процесу на стадії (фази);

O системна повнота (цілісність) процесу, який повинен включати весь набір елементів, що забезпечують необхідну завершеність дій людини в досягненні поставленої мети;

O регулярність процесу і однозначність його фаз, що дозволяють застосовувати середні величини при охарактеризуванні цих фаз, а отже їх стандартизації і уніфікації;

O технологія є нерозривно пов’язаною із процесом – сукупністю дій, які виконуються в часі;

O технологічний процес здійснюється в штучних системах, створених для забезпечення реалізації певних потреб.

Зазначені вище властивості визначають характеристики технологічних процесів:

O поділ процесу на внутрішні взаємозв’язані стани, фази, операції, що забезпечують оптимальну або близьку до оптимальної динаміку розвитку процесу, а також визначають раціональні межі вимог до персоналу, що працюватиме з даною технологією;

O координування і поетапне виконання дій та операцій, спрямованих на досягнення необхідного результату, причому послідовність дій базується на логіці функціонування і розвитку визначеного процесу;

O однозначність виконання наявних в технології процедур і операцій, що є неодмінною і вирішальною умовою досягнення результатів у відповідності з визначеними для цього нормами і нормативами.

Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі. З іншого боку, в більш вузькому сенсі означення технології формулюється наступним чином:

Технологія – це набір способів, засобів вибору і здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій

В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія, до компонентів якої відносяться:

1) мета реалізації процесу;

2) предмет, що підлягає технологічним змінам;

3) способи і методи впливу;

4) засоби технологічного впливу;

5) впорядкованість і організація, які протиставлені стихійним процесам.

1.2. Технологічні, виробничі та інформаційні процеси

Для визначення відмінностей інформаційного процесу від інших процесів, наведемо наступні означення:

Технологічний процес – це послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій

Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних операцій і перетворень ресурсів, спрямованих на виготовлення певної продукції

Цілеспрямовані процеси можна представити у вигляді схеми:

Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів   Томашевський О. М.   1.1. Визначення поняття технології

Рис.1.1. Цілеспрямовані технологічні процеси

Наведені на рис.1.1 процеси характеризуються різною можливістю керування, а саме:

O автоматичні процеси – всі дії виконуються без будь-яких відхилень, в автоматичному режимі;

O хаотичні процеси – причинно-наслідкові зв’язки мають статистичний, імовірнісний характер;

O програмована технологія – визначена послідовність процесів обробки інформації відповідно до заданої програми;

O професійно-технічна технологія – визначена послідовність

Процесів обробки деталей, виробів, вузлів за певним технологічним процесом;

O науково-технічна технологія – визначена послідовність процесів обробки технологічного об’єкту (інформації, деталей, виробів, вузлів) згідно заданого технологічного процесу та із застосуванням засобів інтелектуальної обробки інформації;

O науково-дослідна технологія – не визначена повністю послідовність процесів обробки технологічного об’єкту у відповідності із заданим технологічним процесом, що може змінюватись для отримання бажаного результату і потребує застосування засобів інтелектуальної обробки інформації.

Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.

Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.

Доцільно розглядати цикл – “дані – інформація – знання”, чітко розмежовуючи семантику компонент циклу і відношення між ними, що дозволяє представити загальну основу інформаційної технології та її сутність в різних предметних областях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів – Томашевський О. М. – 1.1. Визначення поняття технології