Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 8.1.5. Сервісне обслуговування банкоматів

Сервісне обслуговування банкоматів здійснює банк, якому належать банкомати. Для виконання підкріплення та інкасації коштів за банкоматом (групою банкоматів) письмовим розпорядженням керівника банківської установи визначається перелік відповідальних працівників, до обов’язків яких належить обслуговування банкоматів, із персональним розподілом між ними функціональних обов’язків. Виконання функціональних обов’язків зазначеними працівниками регламентовано внутрішніми положеннями банківської установи.

Для кожного банкомата, зважаючи на рівень його захищеності та потребу забезпечення безперебійної роботи, визначається ліміт коштів, що можуть бути одночасно завантажені та зберігатися в його сейфі.

Для обліку операцій, що проводяться з банкоматами, ведеться “Книга обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів”.

Підкріплення банкомата готівкою проводиться залежно від потреби в ній. Потрібну суму в межах визначеного для банкомата ліміту коштів касир банкоматів перераховує покупюрно, вкладає їх у касети, закриває касети на ключ і опломбовує їх. До касети прикріплюється ярлик із зазначенням на ньому найменування банківської установи, номера банкомата, номіналу, кількості купюр, суми вкладених коштів, дати, підпису та іменного штампа спеціально виділеного для завантаження касет касового працівника. Після завантаження касет завідувач каси оформляє для інкасатора маршрутний лист із зазначенням адреси і місця розташування банкомата, номерів касет, що мають бути вилучені з банкомата і доставлені в касу, номерів касет, що мають бути вставлені в банкомат, та інформації, яка необхідна для ініціалізації його роботи.

Для завантаження банкомата касети й маршрутний лист передають інкасаторові. Приймаючи касети, інкасатор перевіряє цілість касет і пломб, наявність на ярликах реквізитів. Разом із касетами інкасаторові під розписку в “Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів” передають ключі від сейфа банкомата і від його модуля управління та картку доступу.

Після доставки касет інкасатор за допомогою картки доступу входить у режим обслуговування банкомата, вилучає вказані в маршрутному листі касети із залишками грошових коштів, установлює нові касети і з використанням даних із маршрутного листа вводить у модуль управління інформацію про номінали та кількість купюр у встановлених касетах. Після закінчення введення на чековому друкувальному пристрої роздруковується пронумерована квитанція із зазначенням номера банкомата, дати, часу виконання операції завантаження, ідентифікатора картки інкасатора, суми залишків коштів у вилучених касетах та суми коштів у встановлених касетах.

Після закінчення операцій завантаження виконується ініціалізація та запуск банкомата. При цьому інформація про зміст касет передається в систему управління банкоматами, а завантажені кошти зараховуються на балансовий рахунок банкомата. Інкасатор здає касирові під розписку у “Книзі обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів” вилучені касети, ключі, картку й одержану в банкоматі квитанцію.

Касир у присутності інкасатора перевіряє цілість доставлених касет, наявність ярликів і пломб та отримує від нього квитанцію зі вказаною в ній сумою. Касир підтверджує своїм підписом у маршрутному листі прийняття касет. Касир у присутності завідувача каси (контролера) перераховує вилучену з касет готівку, звіряє суму з квитанцією, виписує на суму вилучених із касет коштів прибутковий касовий ордер та довідку касира, відповідно до яких здійснює списання цієї суми з балансового рахунку банкомата й зарахування цієї суми на рахунок каси, і здає їх завідувачеві каси.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 8.1.5. Сервісне обслуговування банкоматів