Інформаційні системи і технології на підприємствах – Плескач В. Л. – 10.1. Поняття та загальна характеристика корпоративної інформаційної системи

Технологія – це мистецтво переробити світ таким чином, щоб з ним можна було вже не стикатися.

Макс Фріш

10.1. Поняття та загальна характеристика корпоративної інформаційної системи

Ключем до використання інформаційних систем та ІКТ для підтримки діяльності підприємств є налагодження зв’язків і бізнес-процесів як усередині організацій, так і між ними. Це вимагає створення внутрішніх організаційних бізнес-процесів і зв’язків, які полегшували б доставку необхідної інформації як між підрозділами підприємства, що відповідають за маркетинг, збут, закупівлі, фінанси, виробництво, розподіл і транспортування, так і між підприємствами – споживачами та постачальниками на всьому ланцюжку створення доданої вартості.

До 1С, які можуть постійно адаптуватися до запитів всіх користувачів, зовнішніх і внутрішніх, і реагувати на всі зміни у режимі реального часу, можна зарахувати Корпоративні.

Корпорація – це форма організації підприємницької діяльності, що базується на приватній власності на засобах виробництва, певному юридичному статусі та зосередженні функцій керування у професійних менеджерів. Корпорація об’єднує підприємства, що підпорядковуються централізованому керівництву й вирішують спільні завдання. їй властива складна, багатопрофільна структура з розподіленою системою управління.

Організаційна структура корпорації охоплює сукупність окремих підприємств, їх підрозділів та адміністративних офісів, розташованих на будь-якій відстані одне від одного, що можуть мати власну структуру, пов’язуватись вертикально та горизонтально за обміну різними документами.

Для централізованого управління об’єднанням підприємств використовується корпоративна мережа, компонентами якої є локальні обчислювальні мережі, до яких можуть входити також магістральні глобальні та міські мережі.

Корпоративна інформаційна система (КІС) – це система управління бізнес-процесами підприємства, яка підтримує функціонування підрозділів, забезпечуючи розподілену обробку інформаційних потоків протягом усієї технологічної ланки процедур управління.

Корпоративні інформаційні системи – – це технологія управління, що об’єднує бізнес-стратегію підприємства і новітні інформаційні технології. КІС є розвитком інформаційних систем для робочих груп, зазвичай орієнтовані на великі компанії. Вони можуть підтримувати вузли, що територіально розподілені або функіціонують на базі корпоративної мережі. В основному вони мають ієрархічну структуру з кількох рівнів. Для таких систем характерна архітектура клієнт-сервер зі спеціалізацією серверів або багаторівнева архітектура. При їх розробці можуть використовуватися ті самі сервери баз даних, що і при розробці групових інформаційних систем, проте в корпоративних інформаційних системах найбільшого поширення набули сервери Oracle, DB2, Microsoft SQL Server тощо.

КІС – один зі стратегічних напрямів економічного розвитку, на основі якого зосереджуються величезні інтелектуальні та фінансові ресурси країн, регіонів, корпорацій.

Характерні ознаки сучасних корпоративних інформаційних систем:

O масштабованість інформаційної системи, яка розподілена на значній території;

O робота в гетерогенному обчислювальному середовищі;

O багатоплатформне обчислення;

O розподілені обчислення за допомогою клієнт-серверної архітектури (розв’язання задачі розподіляється між кількома комп’ютерами).

Забезпечення розподіленої роботи і віддаленого доступу є обов’язковою вимогою до інформаційних систем корпоративного рівня. Сучасні КІС мають задовольняти певним вимогам:

O використання клієнт-серверної архітектури з можливістю застосування більш промислових СУБД;

O організація безпеки за допомогою різноманітних методів контролю і розмежування доступу до інформаційних ресурсів;

O підтримка розподіленої обробки інформації;

O модульний принцип побудови з програмно-незалежних функціональних блоків;

O можливість розширення за рахунок відкритих стандартів;

O підтримка технології Шгапе^Іігіегпеі;

O використання інтелектуальних технологій.

КІС бувають унікальними, тобто орієнтованими на конкретні підприємства, що враховують їх організаційно-економічні особливості, і тиражованими, такими, що адаптуються, в основу яких покладені типові господарські процеси (тиражовані системи для підприємств різних типів і галузей, які підтримують різні моделі управління, вимагають адаптації при впровадженні і спираються на стандарти управління МНР, МИР-П, БКР). Корпоративні інформаційні системи – автоматизовані ІС управління підприємством, побудовані за типовими моделями управління.

Корпоративні інформаційні ресурси об’єднують всі ресурси корпорації на основі інформаційно-комунікаційної взаємодії. Таке об’єднання називається єдиним інформаційним простором (€Ш) корпорації.

Сучасні ІТ дають змогу створити ЄШ для КІС, що:

O не залежить від апаратних та системних програмних засобів;

O спирається на чинні міжнародні, регіональні та національні стандарти;

O дає можливість розробити єдину інформаційну модель підприємства як сукупність ресурсів управління та потоків діяльності;

O забезпечує розширюваність КІС, легкість додавання нових компонентів;

O дозволяє інтегрувати раніше розроблені застосування (legacy applications) для нових КІС;

O забезпечує безпеку, надійність та відмовостійкість;

O забезпечує документування КІС, що гарантує її життєздатність та еволюційний розвиток;

O дає змогу накопичувати, тиражувати та розвивати формалізовані знання спеціалістів;

O суттєво понижує сумарні витрати на створення КІС.

Вибір конкретної КІС для впровадження є складним завданням через їх високу вартість та різноманітність, тривалий час впровадження та складну підготовку спеціалістів для обслуговування таких систем.

КІС охоплюють усі бізнес-функції підприємства і створені для великих корпорацій, де ефект інформатизації базується, як правило, на регламентації процесів виробництва й управління. Масштабність діяльності і переважання структурованих процесів створюють передумови для повного завантаження обладнання та ефективної експлуатації функціонального програмного забезпечення.

Приклади КІС: ПАРУС – система, орієнтована на комплексну автоматизацію управління й обліку на середніх і великих підприємствах, а також у корпораціях, холдингах з територіально розподіленою структурою; КІС ФЛАГМАН – корпоративна інформаційна система для комплексної автоматизації управління підприємствами.

Як приклад можна також навести систему Global, що належить до класу корпоративних інформаційних систем. Вона складається з набору пов’язаних застосувань (компонент, модулів, автоматизованих робочих місць), кожний з яких реалізує певні бізнес-функції. їх повноцінна інтеграція між собою допомагає ефективно управляти підприємствами різної галузевої приналежності.

Система Global призначена для автоматизації оперативного управління компанією, а також ведення бухгалтерського та оперативного обліку. Різні варіанти постачання дають можливість вибору саме тих застосувань, що необхідні клієнтові в певний момент без обмежень можливостей розвитку.

Усі підсистеми ERP Global розроблені на платформі Global FrameWork for Oracle, що надає системі можливість швидкої адаптації будь-якої з підсистем.

Необмежена гнучкість налагоджування дає можливість реалізувати будь-які схеми оперативного, бухгалтерського й управлінського обліку.

Система Global – це набір готових рішень для управління компанією. Вона включає всі варіанти організації бізнес-процесів. Відкрита архітектура системи дає змогу здійснювати інтеграцію зі сторонніми програмними і технічними рішеннями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Інформаційні системи і технології на підприємствах – Плескач В. Л. – 10.1. Поняття та загальна характеристика корпоративної інформаційної системи