Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У XXI ст

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У XXI ст.

У найближчій перспективі зростатиме значення інформаційно-медійного чинника для визначення місця України в міжнародних відносинах і відповідного забезпечення її євро інтеграційної перспективи. Інформаційний та іміджевий поступ країни, що намітився протягом останніх кількох років, потребує постійного підтримання зовнішньополітичними рішеннями та вдосконаленням національної інформаційної політики.

При цьому слід брати до уваги нові тенденції, що визначають характер міжнародного співробітництва України за доби глибинних трансформацій системи міжнародних відносин та глобалізації світового розвитку, рушієм яких виступають фундаментальні знання і високі технології на тлі зростання впливу інформаційного чинника на масову свідомість. Причому поступальний розвиток відкритості національних суспільств, притаманної глобалізації, надає стійкості цьому явищу.

Людська цивілізація, частиною якої є Україна, перебуває в постійному русі й пошуках шляхів розв’язання глобальних проблем: забезпечення гуманітарної безпеки шляхом упровадження доктрини культури миру й толерантності, збереження культурної розмаїтості, сприяння розвитку науки й новітніх технологій, формування правових та моральних цінностей інформаційного суспільства, розширення доступу до інформації і знань, віднесених до глобального інтелектуального “блага” (3; 11; 15; 27; 66].

В інформаційній політиці України дедалі помітніше проявляється усвідомлення того, що за доби глобалізації реалізація нині провідної стратегії – зміцнення миру і людський розвиток через освіту, науку, культуру і комунікацію – має здійснюватися за такими напрямами:

– розробка і просування універсальних принципів та норм з метою розв’язання світових і національних проблем в основних сферах міжнародного співробітництва, збереження і примноження інтелектуальних надбань цивілізації;

– розвиток плюралізму на основі визнання багато-культурності і верховенства прав людини;

– сприяння становленню інформаційного суспільства шляхом забезпечення справедливого доступу та широкого використання глобальних інформаційних ресурсів.

Пошуки адекватних відповідей на виклики міжнародного розвитку становлять основу багатостороннього співробітництва України в галузі інформації та комунікації, фундаментальних прав і свобод людини й ЗМІК та розвитку нових інформаційних технологій. Україна ініціювала здійснення багатьох міжнародних програм щодо поширення інформації освітнього та наукового характеру в країнах, що розвиваються, підтримки багато-культурності слов’янського світу, висунула пропозиції про використання засобів масової комунікації для пропаганди серед молоді ідеалів миру, про заборону поширення ідей расової вищості, підтримала концепцію встановлення нового міжнародного інформаційного і комунікаційного порядку та міжнародну стратегію становлення глобального інформаційного суспільства [23; 37; 43].


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У XXI ст