Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – ПІСЛЯМОВА

Здійснення національної інформаційної політики в контексті євро інтеграційної стратегії України та наближення до європейських стандартів у сфері інформації та комунікації зумовлює динаміку змін в інформаційній сфері держави, стимулює позитивні зрушення у використанні нових комунікаційних послуг, впливає на вдосконалення інформаційного законодавства, сприяє розвитку суспільного телерадіомовлення та національного сегмента мережі Інтернет, забезпечує поступове поліпшення фінансового становища ЗМІК та примноження культурного і медійного розмаїття України.

Інформаційна політика нашої держави нині перебуває на етапі прогресивного зростання: утверджено критичну масу перетворень; закладено підгрунтя для реалізації подальших масштабних, якісно нових завдань; значно посилилася орієнтація України на впровадження європейських стандартів у діяльності ЗМІК, зокрема за документами європейських конференцій з інформаційної політики щодо захисту прав людини в інформаційному суспільстві, етичних принципів професійної діяльності, регулювання медіа-бізнесу та медіа-концентрашї; поліпшено інвестиційний клімат у ЗМІК та ефективність інноваційної складової інформаційної сфери; проводиться робота з усунення структурних деформацій і забезпечення відкритості інформаційної діяльності та інтегрування України у міжнародний і європейський інформаційний простір.

Концептуальні положення національної інформаційної політики було задекларовано й підтверджено на Міжнародному медіа-форумі “Україна на інформаційній карті світу” (2006), який, на думку його організаторів, мав сприяти багатогранній присутності України в європейському та світовому інформаційному просторі, наданню об’єктивної інформації про політичні та економічні процеси, що відбуваються в Україні, пропагувати культурні здобутки держави, духовні цінності українського народу, забезпечити на перспективу активну співпрацю зі світовими та регіональними міжнародними організаціями.

Одним із завдань медіа-форуму була консолідація світової громадської думки у прагненні захищати й утверджувати основні права та свободи людини, її вільний життєвий вибір, забезпечувати реальну, а не декларовану свободу слова й об’єктивно інформувати світову громадськість про соціально-економічні та суспільно-політичні процеси в Україні.

Як зазначив у своєму виступі на Міжнародному медіа-форумі Президент України В. Юшенко, “Україна є смисловим вузлом Європи – демократичним, безпековим, економічним, енергетичним, культурницьким. За останні роки держава пережила відчутні зміни, зрушення і випробування, зокрема головні зміни відбулися у вимірі свободи слова. Це – доконаний факт, який визнано провідними міжнародними організаціями та інституціями”.

Метою сучасної інформаційної політики України є формування сильної, інформаційні розвинутої держави, активізація її регуляторної функції. Здійснення такої політики має істотно посилити європейський вектор розвитку, надати йому більшої орієнтації на реальний прогресивний результат, сприятиме створенню фундаменту для забезпечення незворотності тенденцій і процесів, що нині набувають всеосяжного характеру.

ЛІТЕРАТУРА

1. Акімова І., Біль Д., Брюкер Г., Вінценц Ф., Гаврилишин Б. Україна на шляху до Європи / Л. Хоффманн (ред.), А. Гур’янова (пер.), Ф. Мьоллерс (ред.). К., 2001.

2. Аналітика. Експертиза. Прогнозування. К., 2003.

3. Андрущенко (Гринько) СВ. Україна в сучасному геополітичному середовищі. К. 2005.

4. Бангеманн М. Європа і глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для Європейської Ради ЄС. Європа на шляху до інформаційного суспільства. К., 2000.

5. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. К., 2005.

6. Бирюков М. М. Европейская интеграция: международно-правовой подход: Монография. М., 2004.

7. Бойко О. В. Зовнішньополітичний образ України та чинники його формування в друкованих англомовних ЗМІ в умовах трансформації суспільства: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 23.00.02/НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. К., 2001.

8. Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2004).

9. Бурдяк В., Ротор Н. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів. Чернівці, 2004.

10. Василенко И. А. Политическая глобалистика. М., 2000.

11. Василенко С. Д. Україна: геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі. Одеса, 2000.

12. Влада тьми і темників. Хрестоматія з політичної цензури в Україні. 2001 – 2004 / Упоряд. В. Кіпіані. |Б. м.)., 2005.

13. Галицька Т. В. Теоретико-методологічні засади інформаційної політики // Вісник Київ, ун-ту. Міжнародні відносини. 2000. №22.

14. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. ГЛук’яненко та ін.; керівник авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. К., 2001.

15. Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Ю. Г. Мацейко, А. Н. Гончаренко та ін. К., 2000.

16. Гол Дж. Онлайнова журналістика. К., 2005.

17. Губерський Л. В. Деякі шляхи забезпечення позитивного іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2001. Вил. 30, ч. 1.

18. Даниленко С. І. Прес-служба: основи організації та діяльності. К., 2006.

19. Державна програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції (на 2004-2007 рр.). К., 2003.

20. Дорожня карта України ЄС на 2005 р. К., 2005.

21. Європейська конвенція з прав людини. Свобода вираження поглядів. К., 2002.

22. Євтух В. Б., Трощинський В. П., Галушко К. Ю., Чернова К. О. Етно-національна структура українського суспільства: Довідник. К., 2004.

23. Журавський В., Радіонов М., Жиляєв І. Україна на шляху до інформаційного суспільства. К., 2004.

24. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова” // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 28. Ст. 214.

25. Закон України “Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України” // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 45. Ст. 284; зі змінами, внесеними згідно із законом № 2921-14. – Відомості Верховної Ради України. 10.01.2002. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 16. Ст. 114.

26. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації та міжнародні відносини. К., 1999.

27. Інтеграція і різноманітність: нові тенденції політики України у сфері ЗМІ та нових комунікаційних послуг. К., 2005.

28. Інформаційна безпека: контрманіпулятивні стратегії. К., 2006.

29. Іщук В. Україна: проблеми престижності та ідентичності. Масова комунікація і культура як суб’єкти формування громадськості та національної свідомості. К., 2000.

30. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: В 2 кн. М., 2000.

31. Канетті Е. Маса і влада. К., 2001.

32. Кафарський В. Нація і держава: культура, ідеологія, духовність. Івано-Франківськ, 1999.

33. Королько В. Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи. Методика. Практика. К., 2001.

34. Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітичний аналіз. К., 1998.

35. Крыжановский В. П. Влияние европейского образовательного пространства на трансформацию высшего образования в Украине // Влияние расширения ЕС и НАТО на восток на процессы интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве: Материалы между-нар. семинара. Киев, 28-29 марта 2003. К., 2003.

36. Крижанівський В. П. Українсько-російські взаємини у контексті участі в європейських інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин. К., 2006. Вип. 60, ч. І.

37. Кудряченко А. І., Рудич Ф. М., Храмов В. О. Геополітика. К., 2004.

38. Лебедева Т. Суспільне ТБ має компенсувати все те, шо глядач недоодержує на комерційних телеканалах // День. 2005. №38.

39. Литвиненко О. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії: Монографія. К., 2000.

40. Мадіссон В. В., Шахов В. А. Сучасна українська геополітика: Навчальний посібник. К., 2003.

41 Макаренко?. А. Європейська інформаційна політика. К., 2003.

42. Макаренко Є. А. Міжнародні інформаційні відносини. К., 2002.

43. Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд. К., 2004.

44. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. Дрогобич, 2004.

45. Міжнародні відносини і зовнішня політика / Л. Гайдуков, В. Кремінь, Л. Губерський, Є. Камінський та ін. К., 2001.

46. Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть. К., 2002.

47. Національна стратегія розвитку інформаційного суспільства України. Проект ГРГ “Електронна Україна”. К., 2004.

48. Ніццький договір та розширення ЄС /М-во юстиції України. Центр порівнял. права, за наук. ред. С. Шевчука. К., 2001.

49. Обушный М. І. Етнонаціональна ідентичність – феномен самовизначення українців. К., 1999.

50. Оцінка електронної готовності України. Стратегічні рекомендації. Доповідь проекту Уряду України / ПРООН. К., 2002.

51. Парфенюк В. М. Особливості політики формування інформаційного суспільства в країнах Центральної Європи // АПМВ. 2004. Вип. 50 (2.1).

52. Пахльовська О. Україна і Європа в 2001-му: десятиліття втрачених можливостей // Сучасність. 2001. № 7 – 8.

53. Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. М., 2003.

54. Почепцов Г. Інформаційна політика. К., 2005.

55. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. К.. 2001.

56. Про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом // Парламентські слухання. 2002.20.11.

57. /Іроді Р. Об’єднана Європа для європейців. Ніццький договір та розширення ЄС /М-во юстиції України. Центр порівнял. права; за наук. ред. С. Шевчука. К., 2001.

58. Реалізація Плану дій Україна – ЄС: проблеми і перспективи // Національна безпека і оборона. 2005. № 7.

59. Розширена Європа – сусідні країни: нова структура відносин з нашими східними та південними сусідами. Повідомлення ЄК ЄС. Брюссель, 2003.

60. Сколенко О. Глобальні резерви поступу. К., 2000.

61. Слісаренко і., Павлюк В. Громадське телебачення CLUA(PBS) // TV НОВИ НАР. 1999. N92. Спецвипуск.

62. Сміт Е. Д. Національна ідентичність. К., 1994.

63. Стан і перспективи інтеграції України до ЄС: оцінки експертів // Національна безпека і оборона. 2005. № 7.

64. Стратегії розвитку України: теорія і практика. К., 2004.

65. Тихомирова Є. Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі. К., 2004.

66. Україна: утвердження незалежної держави: 1991-2001 / В. Литвин, С. Віднянський, Н. Барановська, В. Версткж та ін.; за ред. В. Литвина. К., 2001.

67. Україна. Формування основи для стабільного зростання. Меморандум про економічний розвиток, К., 2004. Т. 2: Світовий Банк. Дослідження економік країн світу.

68. Українська дипломатична енциклопедія. К., 2004. Т. 1, 2.

69. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. В. С. Крисаченка. К., 2004.

70. Українське демократичне коло “Перспективи створення суспільного мовлення в Україні”. К., 2005.

71. Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / За ред. В. Ісаїва. К., 2004.

72. Флюр О. М. Інтеграція України у світовий інформаційний простір. К., 2004.

73. Чекаленко Л. Зовнішня політика і безпека України. К., 2004.

74. Шевченко О. В. PR-технології в міжнародних відносинах. К., 2003.

75. Шкляр Л. Інтеграційний потенціал національної ідеї в поліетнічно-му просторі України // Наукові записки Інституту політичних і ет-нонаціональних досліджень НАН України. К., 2000. Вип. 12.

76. Шнирков О. І. Конкурентна політика Європейського Союзу: Монографія. К., 2003.

77. Шуберт К. Европейский Союз как субъект мировой политики. Опладен, 2000.

78. Collective memory and European identity: the effects of integration and enlargement / Ed. by K. Eder and W. Spohn. Aldershot: Burlington, 2005.

79. Democracy in the European Union: integration through deliberation? / Ed. by E. O. Eriksen and J. E. Fossum. London; New York, 2000.

80. Europe: cultural construction and reality / Ed. by P. Niedermeller &; B. Stoklund. Copenhagen, 2001.

81. European integration and national identity: the challenge of the Nordic states / Ed. by L. Hansen and O. Wzver. London; New York, 2001.

82. European integration in social and historical perspective: 1850 to the present / Ed. by J. Klausen and L. A. Tilly. Lanham, 1997.

83. European integration in the 21st century: unity in diversity? / Ed. by M. Farrell, St. Fella and M. Newman. London, 2002.

84. European integration of Ukraine: as viewed by top Ukrainian politicians, businessmen and society Leaders / [Ed. Oleksandr Sushko, Natalia Par-khomenko). Kyiv; Warsaw, 2003.

85. European security integration: implications for non-alignment and alliances / M. Jopp and H. Ojanen (eds.). Helsinki; Bonn; Paris, [ 1999].

86. International relations theory and the politics of European integration: power, security, and community / Ed. by M. C. Williams and M. Kels-trup. New York, 2000.

87. The New demographic regime: population challenges and policy responses / Ed. by M. Macura, Al. L. MacDonald and W. Haug. New York; Geneva, 2005.

88. Siesicki W. Telemetria. // TVP S. A. Osrodek Szkolenia – academia Te-lewizyjna. 2000.

89. Wieson An. The Ukrainians: Unexpected Nation. New Haven’ London 1995.

90. Академія Української Преси,

91. Асоціація мережевих телерадіомовників.

92. Асоціація “Спільний простір”

93. В Україні з’явиться перший європейський інформаційний кореспондентський центр

94. Голюк О. Суспільне телебачення – тест на демократію.

95. Державний комітет статистики України

96. Держкомтелерадіо України

97. Європа без кордонів – нове осмислення інтеграційних процесів: Матеріали політичної дискусії Бертельсманн-форуму

98. Європейський інститут медіа

99. Звернення Європейської комісії про правила здійснення державної підтримки сектора громадського мовлення. 2001 рік.

100. Зовнішньополітичні зв’язки: вимоги, протиріччя, пріоритети. Політичні дебати в ЄК ЄС. Брюссель, 2001.

101. Зовнішня політика Європейського Союзу

102. Інститут масової інформації


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – ПІСЛЯМОВА