Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (Http://www. nradatvr. kiev. ua/) є конституційним, постійно діючим позавідомчим державним органом, підзвітним Верховній Раді України та Президентові України. Національна рада створюється з метою забезпечення свободи слова і масової інформації, прав та законних інтересів споживачів (телеглядачів і радіослухачів), виробників і розповсюджувачів масової звукової, візуальної, аудіовізуальної інформації і даних, розробки і здійснення державної політики ліцензування телерадіомовлення, раціонального використання природно обмеженого радіочастотного ресурсу держави, реалізації та контролю за додержанням законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення. Національна рада діє в інтересах суспільства і є самостійною в межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України.

Основними завданнями Національної ради є:

– захист прав громадян на свободу думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і переконань, передбачених Конституцією України, законодавчими актами у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації;

– забезпечення виконання телерадіоорганізаціями вимог чинного законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, реклами, авторського права і суміжних прав та контроль за його додержанням;

– участь у реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення;

– розробка та здійснення державної політики ліцензування телерадіомовлення;

– розміщення державного замовлення на висвітлення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України згідно із Законом України;

– контроль за формуванням та виконанням інших видів державного замовлення Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України та іншими телерадіоорганізаціями;

– забезпечення державної підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації України у їх становленні та розвитку;

– розгляд у встановленому порядку заяв телерадіоорганізацій на отримання ліцензій; видача на конкурсній основі ліцензій на мовлення, кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення; контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями умов ліцензії;

– гармонійний розподіл та контроль за ефективним використанням радіочастотного ресурсу держави виходячи з інтересів суспільства, особи та національних телерадіоорганізацій;

– застосування в межах своїх повноважень заходів адміністративного характеру щодо телерадіоорганізацій – порушників чинного законодавства України;

– сприяння діяльності і розвитку національних телерадіовиробників і організацій, які їх об’єднують, у їх становленні та розвитку, створенні національної конкурентноздатної продукції та освоєнні нових ринків її реалізації, входженню України у світовий інформаційний простір;

– здійснення державної реєстрації аудіовізуальних засобів масової інформації (телерадіоорганізацій) як суб’єктів інформаційної діяльності;

– недопущення монополізації аудіовізуальних засобів масової інформації;

– захист телерадіоорганізацій від тиску владних структур, а також політичних, релігійних, фінансових та економічних кіл суспільства тощо.

До основних обов’язків Національної ради належать:

– ведення державного реєстру телерадіоорганізацій України, створення єдиного банку даних про них;

– контроль за додержанням телерадіоорганізаціями вимог чинного законодавства, зокрема щодо іноземного інвестування та порядку телерадіомовлення під час виборчих кампаній і референдумів;

– узгодження стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм, контроль за їх додержанням;

– розробка положень про порядок ліцензування і використання каналів мовлення та умов конкурсу на отримання ліцензій, погодження їх з відповідною постійною Комісією Верховної Ради України і публікація у засобах масової інформації;

– визначення, на підставі розроблених положень, порядку ліцензування та використання каналів мовлення, порядку мовлення з використанням супутників тощо.

Забезпечення відповідно до світових стандартів розвитку, якісного стану телебачення і радіомовлення, зростання професійного, художнього, морально-етичного, естетичного та еколого-освітнього рівня програм і передач телерадіоорганізацій, захист національної безпеки України в інформаційній сфері є пріоритетами діяльності Національної ради.

Діяльність Національної ради грунтується на принципах законності, ідеологічного і політичного плюралізму, дотримання загальновизнаних норм моралі, гласності, колегіальності, об’єктивності, науковості і компетентності, дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері інформаційного обміну, повноти і всебічного розгляду справ та обгрунтованості прийнятих нею рішень.

Склад Національної ради затверджується Верховною Радою України терміном на чотири роки в кількості 8 осіб: за поданням чотирьох кандидатур Головою Верховної Ради України та чотирьох кандидатур – Президентом України. Члени Національної ради на час виконання їхніх службових обов’язків не можуть обіймати будь-які посади в державних та недержавних органах, організаціях, установах та на підприємствах, одержувати винагороди та разові гонорари за іншу роботу, крім наукової та творчої, бути засновниками (співзасновниками) телерадіоорганізацій. Члени Національної ради припиняють членство у політичних партіях, не можуть мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення