Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Концепція розвитку державної інформаційної інфраструктури

Як зазначається в цій Концепції, основною метою формування державної інформаційної інфраструктури України є:

– максимально повне задоволення інформаційних потреб громадян, суспільства і держави у всіх сферах діяльності;

– забезпечення систематичного поповнення, надійного збереження та захисту інформаційних ресурсів;

– ефективне використання інформаційних ресурсів в діяльності органів державної влади та державних підприємств;

– забезпечення інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України.

Впровадження сучасних інформаційних технологій у різні сфери життя суспільства і держави супроводжується зміною форм інформаційних відносин між державою та суспільством, виробниками та споживачами інформації. Розвиток державної інформаційної інфраструктури надасть можливість більш повною мірою задовольняти інтереси українських споживачів до наукового та культурного надбання не тільки нашої держави, а й інших країн. Створення сучасної інформаційної інфраструктури є тривалим у часі процесом, який потребує суттєвих фінансових витрат і зумовлює необхідність забезпечення оптимального балансу між нагальними потребами та фінансовими можливостями держави з одночасним сприянням позитивним тенденціям формування ринку у цій сфері, підтримки приватної ініціативи та зменшення інвестиційного ризику.

У зв’язку з викладеним, у рамках цієї Концепції формування та розвиток державної інформаційної інфраструктури має здійснюватися на підставі узгоджених рішень та дій органів державної влади, організацій, посадових осіб щодо організації, формування, захисту усіх інформаційних ресурсів в державному секторі та їх використання в інтересах держави і суспільства в цілому.

Концепція розвитку державної інформаційної інфраструктури містить характеристику її сучасного стану, визначення засад державної політики щодо її формування і напрямів розвитку.

Державна інформаційна інфраструктура (Дії) – інтегрована сукупність телекомунікаційних та інформаційних об’єктів інформаційного простору України, що характеризуються:

– можливістю доступу до Дії в будь-який момент і в будь-якій точці географічного простору України;

– технічною простотою доступу до Дії шляхом використання спеціалізованих інформаційних засобів (приладів, терміналів) введення/виведення;

– загальною доступністю об’єктів Дії, що дає змогу потенційно кожній людині мати необхідний доступ до інформаційних і телекомунікаційних об’єктів Дії;

– гарантованістю забезпечення необхідної якості обслуговування і захисту інформації при використанні об’єктів Дії;

– широким вибором послуг, що надаються, які охоплюють всі види інформації: аудіо, відео, графічні, дані, документи гіпермультимедіа;

– функціонуванням на основі єдиних стандартів за загальними принципами управління доступом до ресурсів Глобальної та Європейської інформаційних інфраструктур.

Важливими та першочерговими завданнями щодо формування та розвитку державної інформаційної інфраструктури є:

– вдосконалення нормативно-правової бази щодо врегулювання суспільних відносин в процесі формування та використання інформаційних ресурсів, зокрема питань доступу до інформаційних ресурсів, захисту прав громадян у сфері створення та використання інформаційних ресурсів, розмежування прав володіння і розпорядження інформаційними ресурсами, міжнародного інформаційного обміну і забезпечення інформаційної безпеки тощо;

– визначення найбільш важливих складових державної інформаційної інфраструктури;

– створення комплексної системи формування та розвитку державної інформаційної інфраструктури з урахуванням питань стандартизації щодо термінології, архітектури, функціональної структуризації, інформаційного обладнання, мережевої інфраструктури, програмного забезпечення;

– системно-технічна інтеграція державної інформаційної інфраструктури з європейською та глобальною інформаційними інфраструктурами із забезпеченням вимог щодо інформаційної безпеки держави;

– організація державної реєстрації державних інформаційних ресурсів;

– розподіл функцій між центральними та місцевими органами виконавчої влади;

– залучення виробників інформаційних ресурсів різних форм власності до участі в формуванні державних інформаційних ресурсів;

– інвентаризація державних інформаційних ресурсів та їх облік як державного майна;

– організація служб державного нагляду у сфері створення та використання державної інформаційної інфраструктури;

– забезпечення інформаційної безпеки державних інформаційних ресурсів.

У концепції також розглядаються питання забезпечення захисту авторського права та інтелектуальної власності, а також забезпечення збереження і розвитку культурного надбання України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Концепція розвитку державної інформаційної інфраструктури