Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Державний комітет зв’язку та інформатизації України

Слід відзначити важливу роль у здійсненні державної політики в галузі інформації Державного комітету зв’язку та інформатизації України*90 (Http://www. stc. gov. ua/_info/), який є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, що виконує функції Адміністрації зв’язку України, забезпечує проведення державної політики в галузі зв’язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизації, несе відповідальність за їх стан і розвиток. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету

*90: { Наразі відбувається реорганізація Державного комітету зв’язку та інформатизації України. Передбачається утворення Міністерства транспорту та зв’язку.}

Міністрів України та цим Положенням. Комітет узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Основні завдання Державного комітету зв’язку та інформатизації України:

– участь у формуванні і реалізації державної політики в галузі зв’язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизації;

– розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення єдиної національної системи зв’язку, підвищення її якості, доступності й сталого функціонування;

– формування Національної програми інформатизації та забезпечення її виконання;

– регулювання діяльності, спрямованої на задоволення потреб споживачів у засобах і послугах зв’язку, та діяльності, пов’язаної з використанням радіочастотного ресурсу;

– сприяння розвитку підприємництва на конкурсних засадах у сфері надання послуг зв’язку, проведення державної антимонопольної політики в галузі зв’язку та у сфері інформатизації.

Державний комітет зв’язку та інформатизації України відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає перспективні напрями розвитку зв’язку, основні засади щодо розподілу і використання радіочастотного ресурсу, пріоритетні напрями інформатизації загальнодержавного значення, реалізує єдину науково-технічну політику в галузі зв’язку та у сфері інформатизації;

2) бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку, Державного бюджету України, у межах своїх повноважень контролює використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;

3) розробляє нормативно-правові акти, які регулюють діяльність у галузі зв’язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері інформатизації;

4) розробляє програми, спрямовані на задоволення потреб у послугах зв’язку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадян, а також проекти концепцій, програм та актів законодавства України з питань розподілу і використання радіочастотного ресурсу;

5) виконує згідно із законодавством функції генерального державного замовника Національної програми інформатизації, у тому числі щодо: нагляду і контролю за формуванням і виконанням завдань (проектів) Національної програми інформатизації; координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, пов’язаної з виконанням завдань (проектів) Національної програми інформатизації, а також частин державних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих і регіональних програм та проектів, що стосуються сфери інформатизації тощо.

Структура Державного комітету зв’язку та інформатизації України:

– управління радіотехнологій і використання радіочастот;

– управління координації діяльності операторів зв’язку та ліцензування;

– управління стратегії розвитку та науково-технічної політики;

– управління перспективного розвитку інформатизації;

– управління міжнародних зв’язків та європейської інтеграції;

– управління інфраструктури інформатизації та розвитку Інтернету.

На закінчення, слід зазначити, що Державним комітетом зв’язку та інформатизації України у 2002 році було розроблено Програму “Електронна Україна”, прийняття і реалізація якої матиме надзвичайно важливе значення для формування в Україні інформаційного суспільства, а також подолання проблеми цифрової нерівності в нашій країні. (Детально це буде розглянуто у сьомому розділі посібника “Електронний уряд: проблеми та пріоритети”).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – Державний комітет зв’язку та інформатизації України