Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – 8. Культурна самобутність, мовна розмаїтість і місцевий контент

Культурна і мовна розмаїтість (при повазі до культурної самобутності) є необхідною умовою розвитку інформаційного суспільства на базі діалогу між культурами, регіонального і міжнародного співробітництва. Вона є важливим чинником стійкого розвитку суспільства.

9. Засоби масової інформації

Дії

Рівень

А) Розробляти політику, що сприяє захисту, збереженню, розвитку і зміцненню культурної і мовної розмаїтості і культурної спадщини в рамках інформаційного суспільства (відповідно до Загальної декларації і Плану дій з культурній розмаїтості ЮНЕСКО). Також необхідно заохочувати органи державного управління розробляти політику в галузі культури для сприяння виробництва культурного, освітнього і наукового контенту і розвитку на місцевому рівні галузей культури, що відповідають мовному і культурному контекстові користувачів

Н, М

Б) Розробляти національні політику і законодавство, завдяки яким архіви, музеї й інші установи культури в інформаційному суспільстві могли б повною мірою виконувати функцію постачальників контенту – у тому числі традиційних знань – зокрема забезпечуючи постійний доступ до записаної інформації

Н

В) Підтримувати розробку і застосування технологій інформаційного суспільства для збереження природної і культурної спадщини, забезпечувати доступ до неї як до живої частини сучасної культури. Для цього необхідно розробляти системи забезпечення постійного доступу до архівованої інформації в цифровій формі і мультимедійного контенту в цифрових сховищах, а також надавати підтримку архівам, зібранням предметів культури і бібліотекам як хранителям пам’яті людства

Н, Р, М

Г) Розробляти і здійснювати політику, що сприяла б збереженню, захистові, повазі і розвиткові розмаїття культур, знань і традицій корінних народів за допомогою створення різноманітного інформаційного контенту і застосування різних методів, у тому числі переведення в цифрову форму спадщини в галузі освіти, науки і культури

Н

Д) Сприяти розробці, перекладу і адаптації місцевого контенту, створенню архівів у цифровій формі, підтримувати розмаїтість форм цифрових і традиційних засобів масової інформації. Ці види діяльності можуть також сприяти зміцненню місцевих і корінних громад

Н

Е) За допомогою доступу до послуг традиційних і цифрових засобів масової інформації забезпечити наявність контенту, актуального в культурному і лінгвістичному аспекті, як складову інформаційного суспільства

Н, Р

Є) За допомогою встановлення партнерських відносин між державним і приватним секторами прискорювати створення різноманітного місцевого і національного контенту, у тому числі доступного на мовах користувачів, а також підтримувати роботу на базі ІКТ в усіх сферах художньої діяльності

Н

Ж) Розширювати в системах офіційної і неофіційної освіти для всіх навчальні програми, що враховують тендерну проблематику, підвищувати грамотність жінок щодо зв’язку і ЗМІ, для того щоб нарощувати потенціал дівчат і жінок щодо розробки контенту ІКТ

Н, Р, М

З) Розвивати наявний потенціал на місцях для розробки і поширення програмного забезпечення на місцевих мовах, а також контенту, актуального для різних верств населення, у тому числі неписьменних (інвалідів, що перебувають в несприятливому становищі й уразливих груп населення), особливо в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою

К) Забезпечити підтримку заснованих місцевими громадами ЗМІ і сприяти проектам, у яких поєднується використання традиційних ЗМІ і нових технологій, для заохочення застосування місцевих мов з метою документування і збереження місцевої спадщини, включаючи ландшафтну і біологічну розмаїтість, і як засіб охоплення сільських та ізольованих громад

Н

Л) Зміцнювати потенціал корінних народів щодо розвитку контенту на їхніх рідних мовах

Н

М) Сприяти наданню дозволу корінним народам на опублікування їхніх традиційних знань

Н, Р

Н) Здійснювати обмін знаннями, найкращим практичним досвідом у галузі політики і застосованих інструментів, спрямованих на сприяння культурній і мовній розмаїтості на регіональному і субрегіональному рівнях

Н, Р, М

О) Органи державного управління у межах партнерських відносин між державним і приватним секторами мають сприяти поширенню технологій і науково-дослідних програм у таких сферах, як письмовий переклад, іконографія і послуги на базі мовного зв’язку, а також розвиткові необхідного апаратного і різноманітного програмного забезпечення, у тому числі програмного забезпечення з відкритими кодами, розповсюджуваного безкоштовно програмного забезпечення, такого як стандартні набори символів, мовні коди, електронні словники, термінологія і тезауруси, багатомовні пошукові машини, інструменти машинного перекладу, інтернаціоналізовані найменування доменів, забезпечення контенту посиланнями, а також загального і прикладного програмного забезпечення

Н, Р, М

Засоби масової інформації відіграють в інформаційному суспільстві важливу роль і є важливою запорукою свободи слова і гарантом плюралізму інформації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – 8. Культурна самобутність, мовна розмаїтість і місцевий контент