Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – 3. Доступ до інформації і знань

Вирішальне значення для розвитку інформаційного суспільства має ефективна участь усіх зацікавлених кіл, для чого необхідне співробітництво і партнерські відносини між усіма ними.

ДІЇ

Рівень*71

А) До 2005 року варто розробити для всіх країн національні електронні стратегії, включаючи нарощування необхідного обсягу людського потенціалу, з урахуванням національної специфіки

Н

Б) Почати на національному рівні організований діалог між усіма відповідними зацікавленими колами щодо розробки електронних стратегій для інформаційного суспільства й обміну зразками найкращої практики

Н

В) При розробці і здійсненні національних електронних стратегій зацікавлені кола мають враховувати місцеві, регіональні і національні потреби і проблеми. У цьому контексті варто пропонувати приватному секторові брати участь у конкретних проектах розвитку інформаційного суспільства на місцевому, регіональному і національному рівнях

Н

Г) Кожна країна до 2005 року має створити принаймні одне діюче партнерство між державним і приватним секторами або партнерство між декількома секторами як зразок для подальшої діяльності

Н

Д) Визначити на національному, регіональному і міжнародному рівнях механізми, необхідні для встановлення і заохочення партнерських відносин між зацікавленими сторонами в інформаційному суспільстві

Н, М, Р

Е) Вивчити ступінь можливості створення для корінних народів (корінного населення) на національному рівні порталів, у яких брали би участь усі зацікавлені кола

Н

Ж) До 2005 року відповідні міжнародні організації і фінансові установи мають розробити власні стратегії застосування ІКТ з метою стійкого розвитку інформаційного суспільства як ефективний інструмент сприяння досягненню цілей Організації Об’єднаних Націй в області розвитку на межі тисячоліття

М

З) Сприяти здійсненню низки пов’язаних з цим заходів, у тому числі створенню схем бізнес-інкубаторів, наданню венчурного капіталу (на національному і міжнародному рівнях) установам державних інвестиційних фондів (у тому числі для мікрофінансування малих, середніх і мікропідприємств), реалізовувати стратегії заохочення інвестицій, заходів щодо підтримки експорту програмного забезпечення, здійснювати підтримку науково-дослідних мереж і парків програмного забезпечення

Н

*71: { Н – національний рівень, М – міжнародний, Р – регіональний.}

2. Інформаційна і комунікаційна інфраструктура: необхідний фундамент інформаційного суспільства

Інфраструктура є основою для досягнення мети охоплення всіх жителів планети цифровими технологіями, тобто забезпечення універсального, стійкого, загального і прийнятного за ціною доступу до ІКТ для усіх, з урахуванням відповідних рішень, уже здійснюваних у країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, для забезпечення доступу до віддалених районів і районів, з екстремальними умовами, на регіональному рівні.

3. Доступ до інформації і знань

Дії

Рівень

А) Органи державного управління в межах національної політики розвитку мають приймати рішення, спрямовані на підтримку сприятливого і конкурентного середовища для одержання необхідних інвестицій в інфраструктуру ІКТ і для розвитку нових послуг

Н

Б) Розробити відповідно до національних електронних стратегій відповідну політику і стратегію забезпечення універсального доступу і визначити засоби їх реалізації відповідно до орієнтовних контрольних показників, а також розробити показники щодо підключення до ІКТ

Н

В) У рамках національної електронної стратегії відповідно до орієнтовних контрольних показників забезпечити й удосконалювати підключення до мережі на базі ІКТ усіх шкіл, університетів, установ охорони здоров’я, бібліотек, поштових відділень, суспільних центрів, музеїв та інших доступних для населення установ

Н

Г) Розвивати і зміцнювати інфраструктуру національних, регіональних і міжнародних мереж широкосмугового зв’язку, включаючи супутникові системи, для сприяння забезпеченню потужності мереж, що відповідає потребам країн і їхніх громадян, а також створює умови для надання нових послуг на базі ІКТ. Надавати підтримку проведенню технічних, регламентних і експлуатаційних досліджень, для того щоб:

– розширити доступ до орбітальних ресурсів, забезпечити глобальну гармонізацію використання частот і глобальну стандартизацію систем;

– заохочувати партнерські відносини між державним і приватними секторами;

– сприяти наданню глобальних послуг високошвидкісного супутникового зв’язку для районів, що обслуговуються на недостатньому рівні

Н, Р, М

Д) У межах національної електронної стратегії домагатися задоволення особливих потреб людей похилого віку, інвалідів та інших вразливих груп населення, що перебувають в несприятливому становищі, у тому числі за допомогою відповідних заходів адміністративного і законодавчого характеру, спрямованих на забезпечення повномасштабного включення зазначених груп в інформаційне суспільство. Сприяти і підтримувати поширення послуг супутникового зв’язку, пропонованих країнами, що розвиваються, і країнами з перехідною економікою іншим країнам регіонів, що розвиваються, для заохочення технічної і культурної інтеграції

Н

Е) На базі ІКТ розробити і виробляти устаткування та надавати послуги, зручні у використанні і доступні в ціновому відношенні для всіх, включаючи людей похилого віку, інвалідів та інших вразливих груп, що перебувають у несприятливому становищі, а також сприяти розвиткові технологій, додатків і змісту, що відповідають їх потребам

Н, Р, М

Є) 3 метою зняття гостроти пов’язаних з неграмотністю проблем розробити прийнятні за ціною технології і комп’ютерні інтерфейси, що не використовують текст, для того щоб полегшити людям доступ до ІКТ

Н, Р, М

Ж) На міжнародному рівні проводити науково-дослідні розробки, спрямовані на забезпечення наявності належного і доступного в ціновому відношенні устаткування на базі ІКТ для кінцевих користувачів

Н, Р, М

З) Для забезпечення доступу до ІКТ у віддалених районах, особливо в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, і розширення можливостей низьковитратного підключення в країнах, що розвиваються, заохочувати застосування невикористовуваних потужностей радіозв’язку, включаючи супутниковий зв’язок

Р, М

К) Оптимізувати з’єднання між основними інформаційними мережами шляхом заохочення створення і розвитку регіональних магістральних структур на базі ПСТ і комутаційних станцій Інтернет для зниження вартості міжмережевих з’єднань і забезпечення ширшого охоплення мережами доступу

Р

Л) Розробляти стратегію поширення в глобальному масштабі прийнятних за ціною можливостей підключення, тим самим сприяючи удосконаленню доступу. Установлювані на комерційній основі витрати на транзит і міжмережні з’єднання Інтернету мають визначатися об’єктивними, прозорими і такими, що не допускають дискримінації, параметрами, з урахуванням роботи, що ведеться з цієї теми

Р, М

М) Заохочувати і стимулювати спільне використання традиційних засобів масової комунікації і нових технологій

Н, Р, М

ІКТ дають людям можливість одержувати доступ до інформації і знань практично миттєво, у будь-якому місці планети. Приватні особи, організації і громади мають користуватися благами безперешкодного доступу до знань і інформації.

Дії

Рівень

А) Розробляти політичні керівні принципи для розвитку і популяризації інформації, що є публічним надбанням, як важливий міжнародний інструмент сприяння доступу населення до інформації

Н, Р, М

Б) Органам державного управління слід забезпечити належний доступ до інформації в Інтернеті, що як офіційна інформація має бути доступною для населення, їм необхідно розробити законодавство про доступ до інформації і про збереження даних, які є публічним надбанням, особливо в галузі нових технологій

Н

В) Домогтися поінформованості щодо існуючих в області інтелектуальної власності механізмів, таких як різні ліцензійні угоди, на які могли б спиратися технології, що використовують відкриті коди, і процеси розвитку

Н, М

Г) Сприяти науково-дослідним розробкам, для того щоб сприяти доступності ІКТ для усіх, у першу чергу для груп населення, що перебувають в несприятливих умовах

Н, Р, М

Д) Органам державного управління й іншим зацікавленим колам слід створювати багатоцільові центри колективного відкритого доступу, що надають громадянам безкоштовний або за прийнятними цінами доступ до різних ресурсів зв’язку, у першу чергу до Інтернету. Ці пункти доступу повинні мати достатню потужність для надання послуг користувачам у бібліотеках, навчальних закладах, державних структурах та інших громадських установах, причому особливу увагу варто приділяти сільським районам і районам, що обслуговуються на недостатньому рівні, із дотриманням прав інтелектуальної власності, і заохоченню використання інформації й обміну нею

Н

Е) Заохочувати дослідження і сприяти поінформованості всіх зацікавлених сторін про можливості, надані різними моделями програмного забезпечення, і про засоби його створення, включаючи програмне забезпечення, що є власністю окремих компаній, програмне забезпечення з відкритими кодами і безкоштовне програмне забезпечення, для того щоб розширити конкуренцію, можливості вибору, підвищити цінову прийнятність і дати всім зацікавленим колам можливість зрозуміти, який варіант їх найбільше влаштовує

Н, Р, М

Є) Уряди мають активно сприяти застосуванню громадянами їхніх країн і органами місцевого самоврядування ІКТ які основного робочого інструменту. Для досягнення цієї мети міжнародному співтовариству й іншим зацікавленим колам пропонується підтримувати широке використання ІКТ як засіб удосконалення місцевого управління, нарощування потенціалу органів місцевого самоврядування

Н

Ж) Заохочувати дослідження з питань інформаційного суспільства, у тому числі з інноваційних форм створення мереж, адаптації інфраструктури, інструментів і додатків ІКТ, що сприяють доступності ІКТ для усіх, зокрема для груп населення, що перебувають у несприятливому становищі

Н, Р, М

З) Підтримувати створення і розвиток публічної бібліотечної й архівної цифрової служби, адаптованої до інформаційного суспільства, у тому числі шляхом перегляду національних стратегій і законодавства в області бібліотечного обслуговування, забезпечення на глобальному рівні розуміння потреби в комплексних бібліотеках, сприяючи співробітництву бібліотек на всесвітньому рівні

Н, Р, М

К) Заохочувати проведення ініціатив на підтримку вільного і прийнятного за ціною доступу до журналів і книг та відкритих архівів наукової інформації

М

Л) Підтримувати науково-дослідні розробки з проектування корисних інструментів для всіх зацікавлених кіл для сприяння підвищенню поінформованості, проведенню аналізу й оцінки різних моделей програмного забезпечення і ліцензій на нього, для того щоб забезпечити оптимальний вибір відповідного програмного забезпечення, яке б якнайкраще сприяло досягненню цілей розвитку інформаційного суспільства в наявних на місцях умовах

М

М) Сприяти створенню регіональних кореневих серверів і використанню інтернаціоналізованих найменувань доменів, для того щоб подолати бар’єри, які перешкоджають доступу

М


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Інформаційна політика – Почепцов Г. Г. – 3. Доступ до інформації і знань