Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – ПЕРЕДМОВА

Становлення інформаційної цивілізації потребує докорінної зміни ставлення не лише до формування інформаційної політики, а в її межах політики інформаційної безпеки, що містить вивчення та опанування теоретичних підвалин даних процесів. Стрибкоподібний розвиток демократичних процесів, помітне

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Вступ Характерною ознакою сучасного етапу науково-технічного прогресу є стрімкий розвиток інформаційних технологій, їх використання як у повсякденному житті, так і в управлінні державою. Інформація та інформаційні технології все більше визначають розвиток суспільства і слугують

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Підходи до визначення поняття “національна безпека”

Національна безпека є складною неподільною системою, що саморозвивається, а отже складається з ряду підсистем (елементів) з відповідними чіткими взаємозв’язками як всередині системи, так із оточуючими її елементами, що у своїй сукупності утворюють нову якість.

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 2. Поняття інформаційної сфери

Особливістю розвитку сучасного суспільства є збільшення ролі інформаційної сфери в житті людини, а відповідно й інформаційної діяльності. Так, згідно зі ст. 12 Закону України “Про інформацію”) від 2 жовтня 1992 р., “інформаційна діяльність –

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 3. Співвідношення понять національної та інформаційної безпеки

Дослідники націобезпекової проблематики виділяють чимало складових, що становлять сутнісне наповнення національної безпеки. Однією з них є інформаційна складова. Дискусійним залишається питання: Чи є інформаційна безпека складовою національної, чи необхідно, зважаючи на неподільність та цілісність

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 4. Підходи до визначення поняття “інформаційна безпека”

Дослідники націобезпекової проблематики виділяють чимало складових, що становлять сутнісне наповнення національної безпеки. Однією з них є інформаційна складова. Дискусійним залишається питання: Чи є інформаційна безпека складовою національної, чи необхідно, зважаючи на неподільність та цілісність

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 4.1. Нормативно-правова група

Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003р. та інші нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, практично нормативно не закріплюють вищезазначених понять. Даний тезис підтверджується нормами єдиного

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 4.2. Енциклопедична група

Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003р. та інші нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, практично нормативно не закріплюють вищезазначених понять. Даний тезис підтверджується нормами єдиного

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 4.3. Доктринальна група

Розуміючи строкатість визначень, що можуть бути включені для аналізу в доктринальну групу, ми, використовуючи порівняльний метод, а також методи івент-аналізу та контентаналізу, керувались при виборі як принципом розповсюдженості та популярності обігу в наукових колах,

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – РОЗДІЛ 2. НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Вступ Категорія “національні інтереси” являє собою першооснову побудови системи національної безпеки. Відтак визначенню національних інтересів в інформаційній сфері має передувати загальний аналіз даної категорії, необхідності ї застосування, підходів до визначення та механізмів формування. Серед

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Поняття “національних інтересів” і його відмінність від поняття “національна безпека”

Поняття “національні інтереси” Є ключовим при аналізі системи національної безпеки, а відтак і важливим для наукового аналізу в межах націобезпекознавства. Від їх визначення залежать напрями функціонування СНБ, через що, дане поняття потребує детального розгляду.

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 2. Обумовленість національних інтересів

Після набрання чинності Закону України “Про основи національної безпеки України” були визначені пріоритети національних інтересів, а саме: – гарантування конституційних прав і свобод людини та громадянина; – розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів; –

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 3. Класифікація національних інтересів

Слід зазначити, що саме питання про класифікацію лише національних Інтересів не є безспірним. Так, наприклад, В. В Медведчук Пропонує класифікацію запитів, потреб і інтересів: 1) стосовно часу задоволення – запити, потреби, першочергові інтереси та

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 4. Національні інтереси в інформаційній сфері

Як зазначалось раніше, Закон України “Про основи національної безпеки України” не містить переліку національних інтересів в інформаційній сфері, а визначає виключно пріоритети національних інтересів, які е загальними для всіх сфер життєдіяльності людини, суспільства та

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – РОЗДІЛ 3. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ

Вступ Відповідно до націобезпекознавчого підходу, загрози інформаційній безпеці, з одного боку являють собою організаційний компонент системи державного управління, а з іншого – слугують індикатором ефективності її функціонування. Адже реалізація загроз і переростання їх у

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Поняття інформаційних війн

Вступ Відповідно до націобезпекознавчого підходу, загрози інформаційній безпеці, з одного боку являють собою організаційний компонент системи державного управління, а з іншого – слугують індикатором ефективності її функціонування. Адже реалізація загроз і переростання їх у

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 2. Поняття та зміст інформаційного протиборства

Інформаційне протиборство – суперництво соціальних систем (країн, блоків країн) в інформаційній сфері з приводу впливу на ті або інші сфери соціальних відносин і встановлення контролю над джерелами стратегічних ресурсів, у результаті якого одна група

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 3. Форми і засоби ведення інформаційної боротьби

Сьогодні інформаційна боротьба (ІБ) в Україні знаходиться на стадії становлення. її сутність ще продовжує корегуватись та розвиватись, що можливо призведе в недалекому майбутньому до появи зовсім інших уявлень і базових визначень. Складність ІБ обумовлена

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – Голодування

Ефективний прийом емоційного впливу на електорат і психологічного тиску на владу. Підбирається група добре оплачуваних молодих людей з міцним здоров’ям, які нічим не ризикують, організовують “курс лікувального голодування” в публічному місці. Навкруги цього ЗМІ

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – Переписування історії

Ефективний прийом емоційного впливу на електорат і психологічного тиску на владу. Підбирається група добре оплачуваних молодих людей з міцним здоров’ям, які нічим не ризикують, організовують “курс лікувального голодування” в публічному місці. Навкруги цього ЗМІ

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – Підміна змісту

Ефективний прийом емоційного впливу на електорат і психологічного тиску на владу. Підбирається група добре оплачуваних молодих людей з міцним здоров’ям, які нічим не ризикують, організовують “курс лікувального голодування” в публічному місці. Навкруги цього ЗМІ

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 4. Поняття загроз інформаційній безпеці

Аналізові змісту поняття “інформаційна безпека” зазвичай дослідниками приділяється значна увага, у той час як такі поняття, як небезпека і загроза розглядаються дещо спрощено і здебільшого у звуженому плані, відірваному від контексту поняття “інформаційна безпека”.

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 5. Види загроз інформаційній безпеці

Аналізові змісту поняття “інформаційна безпека” зазвичай дослідниками приділяється значна увага, у той час як такі поняття, як небезпека і загроза розглядаються дещо спрощено і здебільшого у звуженому плані, відірваному від контексту поняття “інформаційна безпека”.

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – РОЗДІЛ 4. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Вступ Окреслення державної політики національної безпеки е наступним важливим моментом інформаційної безпекової політики держави, оскільки саме від основних напрямів цієї політики залежатиме структура суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки, а не навпаки. Структура є похідною від

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Поняття державно-правового механізму інформаційної безпеки

Вступ Окреслення державної політики національної безпеки е наступним важливим моментом інформаційної безпекової політики держави, оскільки саме від основних напрямів цієї політики залежатиме структура суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки, а не навпаки. Структура є похідною від

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 2. Поняття та особливості інформаційної політики держави

Під Інформаційною політикою держави Розуміють діяльність держави в інформаційній сфері, спрямованої на задоволення інформаційних потреб людини і громадянина через формування відкритого інформаційного суспільства на основі розвитку єдиного інформаційного простору цілісної держави та його інтеграції

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 3. Напрями державної інформаційної політики

Відповідно до вищевикладеного, виокремлюють напрями державної інформаційної політики. До основних з них належать. 1. Удосконалення законодавства та правового регулювання у інформаційній сфері (в галузі створення та використання інформаційних ресурсів та технологій, реалізації інформаційних прав

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 4. Нормативно-правова основа політики національної безпеки в інформаційній сфері

Зазначимо, що в Україні вже розроблено проект Концепції національної інформаційної політики, в якому визначені правові, економічні та організаційні засади національної інформаційної політики та інформаційної безпеки держави. Розглянувши даний Проект, Верховна Рада України доручила Комітету

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Вступ Проблема забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері поки перебуває на стадії розроблення. Дана обставина обумовлена неадекватністю між формуванням інформаційної цивілізації і заходами із забезпечення інформаційної безпеки. У зв’язку з цим постає завдання щодо

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Поняття системи забезпечення інформаційної безпеки

Вступ Проблема забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері поки перебуває на стадії розроблення. Дана обставина обумовлена неадекватністю між формуванням інформаційної цивілізації і заходами із забезпечення інформаційної безпеки. У зв’язку з цим постає завдання щодо

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 2. Мета функціонування, завдання системи забезпечення інформаційної безпеки

Визначальним елементом створення будь-якої системи є її мета. Отже, очевидним є розгляд даного компоненту і при створенні системи забезпечення інформаційної безпеки України. Виходячи з наведеного, мета функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки полягає в організації

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 3. Методи забезпечення інформаційної безпеки

Діяльність з забезпечення інформаційної безпеки здійснюється за допомогою різних способів, засобів і прийомів, які у своїй органічній сукупності складають методи. Метод передбачає певну послідовність дій на підставі конкретного плану. Методи можуть значно змінюватися і

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – РОЗДІЛ 6. СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Вступ Природним еволюційним етапом цивілізаційного розвитку е входження до інформаційної ери, де основними стратегічними ресурсами є знання та інформація. Саме ці компоненти стають основою нового – інформаційного суспільства, яке радикально відрізняється від попередніх цивілізацій.

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Генеза поняття “інформаційне суспільство”

Вступ Природним еволюційним етапом цивілізаційного розвитку е входження до інформаційної ери, де основними стратегічними ресурсами є знання та інформація. Саме ці компоненти стають основою нового – інформаційного суспільства, яке радикально відрізняється від попередніх цивілізацій.

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 2. Поняття інформаційного суспільства

Визначення поняття “інформаційне суспільство” є доволі дискусійним в наукових колах. Як правило науковці намагаються окреслити основні, фундаментальні ознаки такого суспільства. Здебільшого, суспільство вважається інформаційним, якщо: 1. Будь-хто, будь-де й у будь-який час можуть одержати

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 3. Побудова інформаційного суспільства в Україні

Інформаційне суспільство в Україні Задеклароване в розділі 13 Програми інтеграції України в Європейський Союз. Відповідно до цієї Програми розвиток інформаційного простору в нашій країні визначається як станом інформаційних технологій (програмно-технічні засоби доступу до інформації,

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – РОЗДІЛ 7.ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Вступ Забезпечення інформаційної безпеки охоплює три аспекти: 1) інформаційно-технічну безпеку – управління потенційними чи реальними загрозами з метою захисту комп’ютерних, телекомунікаційних технологій та інших технологій зв’язку; 2) інформаційно-психологічну безпеку – управління реальними чи потенційними

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Поняття права на інформацію

Вступ Забезпечення інформаційної безпеки охоплює три аспекти: 1) інформаційно-технічну безпеку – управління потенційними чи реальними загрозами з метою захисту комп’ютерних, телекомунікаційних технологій та інших технологій зв’язку; 2) інформаційно-психологічну безпеку – управління реальними чи потенційними

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 2. Види інформаційних прав і свобод і їх зв’язок з іншими правами та свободами людини та громадянина

Крім загального визначення права людини на інформацію в ст. 34 Конституції, є ряд інших інформаційних прав і свобод, що закріплюються конституційними нормами. 1. Свобода особистого і сімейного життя (ст. 32: “…не допускається збирання, зберігання,

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 3. Структура конституційного права на інформацію

Структура конституційного права на інформацію, що закріплюється Конституцією України та Цивільним кодексом України, визначається такими складовими як: – збирання інформації; – зберігання інформації; – використання інформації; – поширення інформації. Відповідно до Закону України “Про

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 4. Правове забезпечення реалізації права на інформацію

Доволі дискусійним з точки зору забезпечення інформаційної безпеки України є Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Internet і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” від 31

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Вступ Інформаційна безпека становить собою складову інформаційної політики держави, відтак, її розгляд є необхідним для розуміння тих процесів, які відбувається в Євросоюзі, прийомів та методів забезпечення інформаційної безпеки, нормативно-правової бази, що регулює суспільні відносини

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Коріння європейської єдності

Вступ Інформаційна безпека становить собою складову інформаційної політики держави, відтак, її розгляд є необхідним для розуміння тих процесів, які відбувається в Євросоюзі, прийомів та методів забезпечення інформаційної безпеки, нормативно-правової бази, що регулює суспільні відносини

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 2. Боротьба з кіберзлочинністю

У рамках інформаційного забезпечення національної безпеки, захисту особистої інформації є боротьба з кіберзлочинністю, оскільки це особливо актуальна проблема для країн Європи, що обумовлено високим рівнем комп’ютерної оснащеності різних сфер життєдіяльності суспільства. Статті 29, 34

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 3. Регулювання Інтернет-відносин у країнах Європи

Цікавим з точки зору інформаційної безпеки є досвід регулювання Інтернет – відносин деяких європейських країн. Як зазначає Макаренко ЄА., У більшості європейських країнах прийняті (або існують в проекті) закони, що дають можливість притягнути до

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 4. Співвідношення положень нормативно-правових актів Європи та України, що регулюють відносини у сфері інформаційних прав та свобод людини і громадянина

Цікавим з точки зору інформаційної безпеки є досвід регулювання Інтернет – відносин деяких європейських країн. Як зазначає Макаренко ЄА., У більшості європейських країнах прийняті (або існують в проекті) закони, що дають можливість притягнути до

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – РОЗДІЛ 9. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Вступ У більшості розвинених країн за участю політичних лідерів, прогресивних урядів та фінансової підтримки транснаціональних корпорацій реалізуються Програми становлення інформаційного суспільства; концепції переходу до інформаційної ери, плани участі в трансформації суспільних інститутів, прийняті міжнародними

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Основні положення Окінавської Хартії глобального інформаційного суспільства

Вступ У більшості розвинених країн за участю політичних лідерів, прогресивних урядів та фінансової підтримки транснаціональних корпорацій реалізуються Програми становлення інформаційного суспільства; концепції переходу до інформаційної ери, плани участі в трансформації суспільних інститутів, прийняті міжнародними

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 2. Європа і глобальне інформаційне суспільство

Діалектичний взаємозв’язок європейської та глобальної стратегій становлення інформаційного суспільства репрезентований у концептуальній доповіді Європейської Комісії з проблем інформаційного суспільства “Європа і глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для Європейської Ради ЄС”> у 1994 році. У даній

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 3. Правова база становлення інформаційного суспільства

Діалектичний взаємозв’язок європейської та глобальної стратегій становлення інформаційного суспільства репрезентований у концептуальній доповіді Європейської Комісії з проблем інформаційного суспільства “Європа і глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для Європейської Ради ЄС”> у 1994 році. У даній