Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Генеза поняття “інформаційне суспільство”

Вступ

Природним еволюційним етапом цивілізаційного розвитку е входження до інформаційної ери, де основними стратегічними ресурсами є знання та інформація. Саме ці компоненти стають основою нового – інформаційного суспільства, яке радикально відрізняється від попередніх цивілізацій. Забезпечення інформаційної безпеки, більше того – реалізація державної інформаційної політики унеможливлюються у разі не сформованості інформаційного суспільства. Саме тому, розгляд його поняття та основних ознак є необхідним для усвідомлення глибини та системності аналізованої нами проблематики.

1. Генеза поняття “інформаційне суспільство”

Ідея Інформаційного суспільства з’явилась у дослідженнях 60 – 70 рр. XX століття. Вперше термін “інформаційне суспільство” було використано в працях таких японських дослідників, як М. Махлуп, Т. Умесао, Й. Масуда, Т. Сакайя. Подальшого розвитку дана концепція знайшла в дослідженнях провідних американських та європейських теоретиків, а саме – Б. Тоф-флер, У. Дайзард, 3. Бжезинський, М. Понятовський, Ю. Хаяші, Ж. Еллюль, Р. Коен, К. Ясперс, А. Турен, Г. Кан, Ф, Уебстер, А. Дракер, Е. Гідденс, Ч. Хенді, Л. Туроу, Дж. Гелбрайт, М. Мак-клюен, М. Порат, Т. Стоуньєр, Р. Катц, які підкреслювали значення інформаційного розвитку суспільства як нової історичної віхи цивілізації.

Синонімічними щодо інформаційного суспільства є терміни “посткапіталістичне суспільство” (Д, Дарендорф, П. Дрю-кер), “Постекономічне суспільство” (В. Іноземцев, І Канн),

“технотронне суспільство” (3. Бжезінський), “постмодер ні. т” (Б. Турен, Б. Старт), “Постіпдустріальне суспільство* (Д. Белл, Т. Стоунєр).

Масштабний рівень наукових розроблень формування інформаційного суспільства дозволив дійти висновку про важливість не тільки інформації, але й знань. Саме це викликало появу в наукових колах інших синонімічних термінів щодо інформаційного суспільства таких, як “інтелектуальне суспільство”, “суспільство знань”, “цифрове суспільство”, “суспільство мережевого інтелекту” тощо.

У рамках ідеології інформаційного суспільства існують різні напрямки та тенденції, які розглядають нові соціальні перспективи – можливі, бажані або негативні: від позитивних можливостей державного управління економікою, створення законодавчої бази для вільного доступу міжнародної спільноти до інформації – до запобігання загрозі політичного контролю за націями з використанням високих технологій та розшаруванням спільнот на “золотий мільярд і безправну периферію”.

Побудова інформаційного суспільства є стратегічною метою провідних держав світу – США, Японії, Канади, а також країн – членів Європейського Союзу. Розуміючи актуальність та важливість розвитку інформаційно-технічної сфери як запоруки конкурентоспроможності, все більше країн обирають аналогічну стратегію, зокрема й Україна.

Цікавою є думка Гурковського В /., який вважає, що напевно, якщо йдеться про нову стадію розвитку суспільства, її доцільно визначати на основі аналізу зміни продуктивних сил і виробничих відносин. З цього погляду інформаційне суспільство можна було б розглядати як суспільство, в якому основним предметом праці переважної більшості людей стають інформація й знання, тобто інформаційні ресурси, знаряддям праці – комп’ютерна техніка, засобами – інформаційні технології. У розвинутих країнах уже сьогодні існуючі суспільні відносини багато в чому визначаються саме цією обставиною. Відповідно і економіка суспільства орієнтована на виробництво, насамперед, продуктів інформаційної, інтелектуальної діяльності, що пов’язані із виробленням нової інформації і нових знань, з перетворенням їх у стан, зручний для використання іншими людьми, та продажем цих продуктів як товару.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції – Ліпкан В. А. – 1. Генеза поняття “інформаційне суспільство”