Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИ

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИ
1.1. Інформаційні відносини, діяльність, суверенітет і безпека

Дослідження такого складного явища, як інформаційна безпека може бути успішним лише за умови наявності розробленого понятійного апарату. Головною складовою цього апарату е система термінів, завдяки яким розкриваються сутнісні моменти досліджуваного явища. Визначення таких понять, а також виявлення взаємозв’язків між ними і е завданням цього розділу.

Безумовно, найголовнішим у цьому випадку є поняття інформації та інші, органічно пов’язані з ним терміни. Тому можна виокремити такий понятійно-логічний ланцюг.

Інформація (згідно із Законом України “Про інформацію”) – це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Але більш повне визначення інформації – це відомості про осіб, предмети, технології, засоби, ресурси, події та явища, що відбуваються в усіх сферах діяльності держави, життя суспільства й у довкіллі, незалежно від форми їх надання; відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб.

Одним із різновидів інформації є інформація документована, тобто така, що зафіксована на матеріальному носії.

Особистість постійно перебуває під впливом інформації, що поширюється в просторі цілеспрямовано або довільно. До розвитку сучасних кібернетичних систем під простором поширення інформації розуміли атмосферу, стратосферу, космос, водні акваторії океанів і морів. Зараз розуміння інформаційного простору включає додатково кібернетичні та віртуальні системи. Розглядаючи вплив інформаційного простору на особистість, слід враховувати, що він здійснюється також і на суспільство та державу і через них опосередковано на кожного індивідуума. Цей вплив може мати конструктивний (безпечний) і деструктивний (небезпечний) характер.

Основними принципами інформаційних відносин є:

* гарантованість права на інформацію;

* відкритість, доступність інформації та свобода обміну нею;

* об’єктивність, достовірність, повнота і точність інформації;

* законність одержання, використання, поширення та зберігання

Інформації. Суб’єктами інформаційних відносин є:

* фізичні особи;

* юридичні особи;

* держава.

Суб’єктами інформаційних відносин, відповідно до законодавства України, можуть бути також інші держави, їх громадяни та юридичні особи, міжнародні організації й особи без громадянства.

Об’єктами інформаційних відносин є документовані або публічно оголошувані відомості про події та явища у сфері політики, економіки, культури, охорони здоров’я, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших галузях. У контексті цих відносин суб’єкти діють на об’єкти з метою задоволення своїх потреб.

Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Саме з цією метою органи державної влади та органи місцевого і регіонального самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази й банки даних тощо. Порядок їх створення, структура, права та обов’язки визначаються Кабінетом Міністрів України або іншими органами державної влади, а також місцевого й регіонального самоврядування.

Інформаційні ресурси України – це вся інформація, яка належить нашій державі, незалежно від змісту, форм, часу й місця створення, поширення та зберігання. Україна самостійно формує інформаційні ресурси на своїй території та вільно розпоряджається ними, за винятком випадків, передбачених законами і міжнародними договорами. Національні інформаційні ресурси є основою інформаційного суверенітету України.

Інформаційний суверенітет – це невід’ємне право людини, суспільства, держави на самовизначення та участь у формуванні, розвитку та здійсненні національної інформаційної політики відповідно до Конституції, чинного законодавства України, міжнародного права в національному інформаційному просторі України.

Інформаційний суверенітет України забезпечується:

* виключним правом власності України на інформаційні ресурси,

Що формуються за рахунок коштів державного бюджету;

* створенням національних інформаційних систем;

* встановленням режиму доступу інших держав до інформаційних

Ресурсів України;

* використанням національних інформаційних ресурсів на основі

Рівноправного співробітництва з іншими державами. Інформаційний суверенітет України, крім цього, має забезпечуватися проведенням цілісної державної програми відповідно до Конституції та чинного законодавства України і норм міжнародного права шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, концепцій та програм, що стосуються національної інформаційної політики України. Головною передумовою існування інформаційного суверенітету є належний стан інформаційної безпеки держави, суспільства та його громадян.

Інформаційна безпека (згідно із законодавством України) – стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання, порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.

На наш погляд, це визначення як і сам Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” не зовсім повні, оскільки не передбачається розгляд різновидів інформаційної безпеки. До того ж у цьому законі дуже добре описані технічні аспекти інформаційної безпеки, але майже не приділено уваги інформаційно-психологічним аспектам.

У зв’язку з тим, що стан захищеності об’єкта від інформаційних впливів тісно пов’язаний зі станом його інформаційного розвитку, то поняття “інформаційна безпека” можна визначити як стан інформаційного розвитку (технічного, інтелектуального, соціально-політичного, морально-етичного), за якого сторонні інформаційні впливи не завдають суттєвої шкоди національним інтересам. Але це визначення не дає можливості поділу інформаційної безпеки на її різновиди.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА (ІБ) – стан захищеності особи, суспільства і держави, при якому досягається інформаційний розвиток (технічний, інтелектуальний, соціально-політичний, морально-етичний), за якого сторонні інформаційні впливи не завдають їм суттєвої шкоди.

Інформаційна безпека   Остроухов В. В.   РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИ

Це визначення найбільш оптимальне тому, що об’єднує пасивну (стан захищеності) та активну (стан інформаційного розвитку) складові, а також є лаконічним і передбачає поділ інформаційної безпеки на різновиди.

Інформаційний вплив – організоване цілеспрямоване застосування спеціальних інформаційних засобів і технологій для внесення змін у свідомість особи чи населення (корекція поведінки) та (або) інформаційно-технічну інфраструктуру об’єкта та (або) фізичний стан людини.

Інформаційно-психологічний вплив (ІПВ) – вплив на свідомість особи і населення з метою внесення змін у їх поведінку та (або) світогляд.

Інформаційно-технічний вплив (ІТВ) – вплив на інформаційно-технічну інфраструктуру об’єкта з метою забезпечення реалізації необхідних змін у його роботі (зупинка роботи, несанкціонований витік інформації, програмування на певні помилки, зниження швидкості обробки інформації та ін.), а також вплив на фізичний стан людини. ІТВ становить загрозу безпеці інформаційно-технічної інфраструктури та фізичному стану людини.

Безпека інформаційно-технічної інфраструктури – це стан захищеності, який забезпечує її ефективне використання та захист від можливого ІТВ.

Безпека інформаційно-технічної інфраструктури поділяється на безпеку:

– машинно-технічних засобів (автоматизованих систем та мереж);

– програмного забезпечення;

– режиму захисту від несанкціонованого витоку інформації.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОСОБИ – це стан захищеності психіки та здоров’я людини від деструктивного інформаційного впливу, який призводить до неадекватного сприйняття нею дійсності та (або) погіршення її фізичного стану.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА – можливість безперешкодної реалізації суспільством та окремими Його членами своїх конституційних прав, пов’язаних з можливістю вільного одержання, обробки, створення й поширення інформації, а також ступінь їх захисту від деструктивного інформаційного впливу.

Необхідний рівень ІБ суспільства забезпечується сукупністю політичних, економічних, організаційних заходів, спрямованих на попередження, виявлення й нейтралізацію тих обставин, факторів і дій, які можуть завдати збитків чи зашкодити реалізації інформаційних прав, потреб та інтересів країни та її громадян.

Слід зазначити, що ІБ особи та суспільства між собою тісно пов’язані. ІБ суспільства та його окремих осіб залежить від рівня; інтелектуальності, спеціальної теоретичної й практичної підготовки; критичного мислення, морального та духовного вдосконалення; гармонійного розвитку особистості в суспільстві; технічних засобів захисту.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ – це стан її захищеності та інформаційного розвитку, за якого спеціальні інформаційні операції, акції інформаційної агресії, інформаційний тероризм, незаконне зняття інформації за допомогою спеціальних технічних засобів, комп’ютерні злочини та інші деструктивні інформаційні впливи не завдають суттєвої шкоди національним інтересам (див. схему ).

Інформаційна безпека   Остроухов В. В.   РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИ

Спеціальні інформаційні операції (СІО) – це сплановані дії, спрямовані на ворожу, дружню або нейтральну аудиторію, які передбачають прихований вплив на її свідомість і поведінку за допомогою використання організованої інформації та інформаційних технологій для досягнення певної мети.

Акції інформаційної агресії (АІА) – легальні та (або) протиправні акції, які проводяться шляхом поширення упередженої, неповної або недостовірної інформації, що можуть призвести до негативного впливу на інформаційну безпеку держави.

Інформаційний тероризм – небезпечні діяння з інформаційного виливу на соціальні групи й окремих осіб, державні органи влади управління, пов’язані з поширенням інформації, яка містить погрози переслідуванням, розправою, вбивствами, а також викривлення об’єктивної інформації, що спричиняє виникнення кризових ситуацій у державі, нагнітання страху і напруги в суспільстві.

Комп’ютерна злочинність – це відносно масове, соціальне явище, яке складається з суспільно небезпечних діянь, де електронно-обчислювальні машини, мережі, системи та представлена в них інформація є знаряддям або предметом злочинних діянь.

Об’єктами забезпечення ІБ держави є:

– інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура (суб’єкти та засоби створення, поширення інформації і передачі даних);

– інформація (особиста, конфіденційна, власність держави, з обмеженим доступом);

– свідомість (особи, групи осіб, суспільства).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИ