Гроші та кредит – Щетинін А. І

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – ВСТУП

Курс “Гроші та кредит” належить до циклу фундаментальних економічних дисциплін. У цьому курсі за певного логічною системою розглядаються всі питання, пов’язані з грошима та їх рухом. Перші теми підручника присвячено проблемі походження грошей і

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – РОЗДІЛ 1.СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Курс “Гроші та кредит” належить до циклу фундаментальних економічних дисциплін. У цьому курсі за певного логічною системою розглядаються всі питання, пов’язані з грошима та їх рухом. Перші теми підручника присвячено проблемі походження грошей і

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 1.1. Походження грошей

Гроші належать до низки дуже загадкових феноменів, виникнення яких цікавило людство вже в стародавні часи. За довгий час існування товарного виробництва і його дослідження вченими-економістами з питань походження грошей сформувались різні погляди, які умовно

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 1.2. Суть і функції грошей

Гроші за своєю сутністю – це загальний еквівалент. Розкриваючи сутність грошей, К. Маркс у своїй праці “Капітал” дав їм таке визначення: “Специфічний товарний вид, з натуральною формою якого суспільно зростається еквівалентна форма, стає грошовим

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 1.3. Походження кредитних грошей та їх форми

Кредитні гроші – це боргові зобов’язання, що набувають функції засобу платежу і засобу обігу. Виникнення кредитних грошей пов’язано з функцією грошей як засобу платежу. Остання, як відомо, реалізується в тому, що рух грошей відбувається

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 1.4. Вексель

Вексель – це боргове зобов ‘язання чітко визначеної форми, що дає незаперечне право на одержання зазначеної в ньому суми грошей у термін, який указано у вексель] За своїм походженням вексель є знаряддям товарного або

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 1.5. Операції банку з векселем

У процесі свого руху вексель стає важливим об’єктом банківських операцій. До найбільш поширених належать: урахування (облік) векселя, операції з переобліку векселів, інкасування векселів, доміциляція, банківський акцепт, авалювання і видача позик під заставу векселів. Дані

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 1.6. Вексельний обіг в Україні

У нашій незалежній державі вперше вексель дістав права громадянства з ухваленням Закону України “Про цінні папери та фондову біржу” (1991 p.). Однак рух векселя почався дещо пізніше з прийняттям Кабінетом Міністрів України і Національним

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 1.7. Банкнота

Банкнота – це вексель на банкіра. Спочатку банкнота випускалася у вигляді особливих векселів, які часто мали вигляд розписки торговців грошима за здане на збереження золото. Пізніше їх випускають комерційні банки нерідко під заставу векселів.

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 1.8. Чек

Чек – це письмовий наказ банку про сплату зазначеної в ньому суми пред’явнику чека або особі, на яку він виписаний. Чек як форма кредитних грошей виникає одночасно в Англії і Голландії на межі XVI-XVII

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 1.9. Кредитні картки

Посилення суспільного характеру виробництва привело до значного поширення кредитних грошей і поступового зменшення ролі золота. Одночасно відбувався процес розвитку самих кредитних грошей. Найбільш повно він проявився з виникненням кредитних карток, які не змінюють природи

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – РОЗДІЛ 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА

Реалізація суті і функцій грошей здійснюється в процесі “їх постійного руху. В найбільш узагальненому визначенні цей рух грошей називають грошовим обігом. Грошовий обіг здійснюється між усіма суб’єктами ринкової економіки і в цілому обслуговує реальний

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 2.1. Грошовий обіг і його структура

Реалізація суті і функцій грошей здійснюється в процесі “їх постійного руху. В найбільш узагальненому визначенні цей рух грошей називають грошовим обігом. Грошовий обіг здійснюється між усіма суб’єктами ринкової економіки і в цілому обслуговує реальний

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 2.2. Загальна схема грошового обігу і грошові потоки

Грошовий обіг здійснюється між певними суб’єктами ринку і складається з певних грошових потоків. Грошовий потік – це рух грошей, який має певний напрямок, пов’язаний з обслуговуванням руху відповідного потоку товарів та послуг і характеризується

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 2.3. Безготівкові грошові розрахунки

Грошовий обіг – це процес безупинного руху грошей у сфері обміну, в ході якого вони виконують свої функції засобу обігу і засобу платежу. Організація й особливості грошового обігу визначаються специфікою грошової системи конкретної країни.

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 2.4. Готівкові грошові розрахунки

В організації грошового обігу завжди має місце і готівково-грошовий обіг. Його суть полягає в тому, що обмінні операції супроводжуються рухом готівкових грошей. На відміну від безготівкового, він характеризується низкою негативних особливостей, а саме: –

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 2.5. Грошова маса та її структура. Закон грошового обігу

Усі гроші, що обертаються в грошовій сфері, становлять грошову масу, яка має свою структурну організацію. Під цим кутом зору в грошовій масі виділяють грошові агрегати, такі її структурні елементи, що розрізняються між собою рівнем

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – РОЗДІЛ 3. грошовий ринок

Невід’ємною складовою частиною сучасних товарно-грошових відносин є грошовий (фінансовий) ринок. В умовах розвитку соціально орієнтованої і регульованої ринкової економіки організація цього ринку і рівень ефективності його функціонування – це один з вирішальних важелів вирішення

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 3.1. Суть грошового ринку

Невід’ємною складовою частиною сучасних товарно-грошових відносин є грошовий (фінансовий) ринок. В умовах розвитку соціально орієнтованої і регульованої ринкової економіки організація цього ринку і рівень ефективності його функціонування – це один з вирішальних важелів вирішення

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 3.2. Попит на гроші та його загальна характеристика

Як відомо, гроші спочатку виникають і існують у товарній формі. Цей товар, на відміну від усіх інших товарів, виконував особливу суспільну роль, а саме, був загальним еквівалентом. Без цього еквівалента в умовах товарного виробництва

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 3.3. Пропозиція грошей і механізм її формування

Попит на гроші – це тільки один бік сфери грошового ринку. Зворотним і не менш суттєвим явищем є пропозиція грошей. Але вони (попит і пропозиція грошей) тісно пов’язані між собою. Так, попит на гроші

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 3.4. Рівновага на грошовому ринку

Ринок грошей, як і будь-який ринок, залежить від попиту і пропозиції. Між попитом та пропозицією грошей завжди є певне співвідношення. Найбільш бажаною на цьому ринку є рівновага між попитом на гроші (Md) та їх

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – РОЗДІЛ 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

Розвиток товарного виробництва і посилення економічних взаємозв’язків у суспільстві привели до формування регіональних, а потім і загальнонаціональних ринків. Ці об’єктивні процеси вимагали й упорядкування грошового обігу для створення гнучкої системи, яка б сприяла розвитку

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 4.1. Поняття й типи грошових систем. Металева грошова система

Розвиток товарного виробництва і посилення економічних взаємозв’язків у суспільстві привели до формування регіональних, а потім і загальнонаціональних ринків. Ці об’єктивні процеси вимагали й упорядкування грошового обігу для створення гнучкої системи, яка б сприяла розвитку

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 4.2. Види металевих грошових систем

У процесі історичного розвитку металеві грошові системи набували певних ознак і особливостей. І хоч грошові системи різних країн мали багато спільних рис, що пов’язано з об’єктивними закономірностями їх розвитку, з огляду на деякі відмінності

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 4.3. Паперово-грошові системи

З крахом золотого стандарту в переважній більшості країн склався новий тип грошової системи, який дістав назву паперового, або грошово-паперового. Цей тип характеризується тим, що в ньому роль загального еквівалента відіграє вже не товар, який

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 4.4. Створення грошової системи України

Після отримання у 1991 р. незалежності перед Україною постало завдання створення власної грошової системи. Необхідність цього була викликана не тільки появою незалежної держави, а й тим, що в умовах прозорості кордонів і майже безконтрольного

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – РОЗДІЛ 5. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Одним із неодмінних атрибутів грошового обігу в країнах, де основу суспільного виробництва складає ринкова економіка, є інфляція. Це явище, власне кажучи, супроводжувало товарне виробництво на всьому історичному шляху його розвитку, але з особливою частотою

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 5.1. Сутність і причини інфляції

Одним із неодмінних атрибутів грошового обігу в країнах, де основу суспільного виробництва складає ринкова економіка, є інфляція. Це явище, власне кажучи, супроводжувало товарне виробництво на всьому історичному шляху його розвитку, але з особливою частотою

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 5.2. Соціально-економічні наслідки інфляції

Інфляція пов’язана зі збільшенням грошової маси. У відносно невеликих межах це позитивно впливає на економіку, що обумовлено такими моментами: -Збільшення грошової маси спричиняє зниження ставки відсотків за кредит, але викликає певне зростання курсу акцій

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 5.3. Інфляція в Україні та її особливості

Перші роки становлення незалежної суверенної України супроводжувалися значними економічними труднощами. У головному вони пов’язані з переходом від тотально-планової системи організації виробництва до ринкової економіки. Саме еволюція соціально-економічного оновлення нашої Батьківщини і викликала до життя

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 5.4. Грошові реформи

Тривалі і глибокі кризові явища в економіці й особливо в грошовому обігу країни завжди вимагають розробки та здійснення заходів, покликаних змінити ситуацію і поліпшити стан грошового обігу й економіки в цілому. Ці заходи можуть

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 5.5. Антиінфляційне регулювання

Грошові реформи, коли їх вдало здійснити, можуть призупинити інфляційні процеси або сприяти значному зниженню інфляції. Однак це не означає виключення можливості нового наростання інфляційних процесів. Тому держава розробляє цілу систему заходів, спрямованих на стримування

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – РОЗДІЛ 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

Розвиток міжнародних економічних відносин, що виступає наслідком подальшого поглиблення міжнародного поділу праці і викликаної цим явищем інтернаціоналізації виробництва, спричиняє посилення і ускладнення міжнародних валютних відносин. Ці відносини є невід’ємною складовою міжнародних економічних відносин і

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 6.1. Поняття валюти. Валютний курс і способи його визначення

Розвиток міжнародних економічних відносин, що виступає наслідком подальшого поглиблення міжнародного поділу праці і викликаної цим явищем інтернаціоналізації виробництва, спричиняє посилення і ускладнення міжнародних валютних відносин. Ці відносини є невід’ємною складовою міжнародних економічних відносин і

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 6.2. Валютний ринок та валютні операції

Постійне посилення міжнародних економічних зв’язків за умови наявності в кожній країні національної валюти вимагає під час товарообмінних операцій обміну (купівлі) однієї валюти на іншу. Це і є передумовою формування й дії валютного ринку. Але

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 6.3. Міжнародні валютні системи. Поняття та історія становлення

Як уже зазначалося, процес розвитку міжнародних економічних зв’язків, що відбувається на основі постійного поглиблення міжнародного поділу праці, міжнародної кооперації і торгівлі, вимагає організації системи розрахунків за поставки товарів і послуг з однієї країни в

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 6.4. Валютне регулювання. Валютна політика НБУ

Валютне регулювання є складовою частиною державного регулювання економіки, хоч і не може бути зведене до нього, бо пов’язане взаємодією різних країн, а ця взаємодія в цілому знаходиться за межами національного регулювання, хоч і тісно

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – РОЗДІЛ 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

Теорії походження грошей, як зазначалося в першому розділі, повною мірою розкривають внутрішню природу грошей і їх місце в системі суспільного виробництва. Але розвиток товарно-грошових відносин сприяв появі нових зв’язків між сферою обігу грошей і

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 7.1. Металістична і номіналістична теорії грошей

Теорії походження грошей, як зазначалося в першому розділі, повною мірою розкривають внутрішню природу грошей і їх місце в системі суспільного виробництва. Але розвиток товарно-грошових відносин сприяв появі нових зв’язків між сферою обігу грошей і

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 7.2. Класична кількісна теорія грошей

Розуміння внутрішньої природи грошей і їх генезису, безсумнівно, важливе для формування наукового уявлення про цей феномен. Актуальною стає проблема взаємозв’язку кількості грошей із цінами товарів. Теоретичні погляди на цю проблему знайшли своє відображення перш

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 7.3. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії

Новим кроком у розвитку кількісної теорії грошей стала теорія, яка отримала назву трансакційного варіанта кількісної теорії. Серед її прихильників слід назвати таких учених, як А. Маршалл, І. Фішер, Б. Хансен та ін. Особливо відомою

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 7.4. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей. Монетаризм як сучасна теорія грошей. Монетаризм як сучасний напрямок розвитку кількісної теорії

Вагомий внесок у розвиток кількісної теорії грошей вніс Дж. Кейнс. На відміну від представників класичного напрямку кількісної теорії грошей, для яких гроші були лише нейтральними посередниками в обміні і не відігравали самостійної ролі, для

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 7.5. Грошова політика України у світлі монетаризму

Як свідчить практика розвинених країн, продумана економічна політика держави, побудована на теоретичних засадах монетаризму, здатна позитивно вплинути на основні макроекономі – чні показники суспільного виробництва. Цей висновок особливо важливий для України з її перехідною

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – РОЗДІЛ 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Кредит виступає неодмінним супутником, атрибутом товарного виробництва. Він виникає від потреби купити товар за відсутності грошей. Цю ситуацію можна вирішити двояко: або товар дається покупцеві з відстрочкою платежу, і тоді виникає товарна форма кредиту;

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 8.1. Сутність кредиту. Позичковий капітал і позичковий відсоток

Кредит виступає неодмінним супутником, атрибутом товарного виробництва. Він виникає від потреби купити товар за відсутності грошей. Цю ситуацію можна вирішити двояко: або товар дається покупцеві з відстрочкою платежу, і тоді виникає товарна форма кредиту;

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 8.2. Функції та форми кредиту

Суть кредиту, як і суть будь-якого явища, реалізується в його функціях. У системі сучасної розвинутої ринкової економіки кредит виконує різноманітні функції, які реалізують суть кредитних відносин як на рівні окремого господарюючого суб’єкта (мі –

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 8.3. Поняття кредитної системи та її побудова

Розвиток товарного виробництва сприяв розвитку кредитних відносин. Поступово вони ускладнювалися і складалися у певну субординаційну сукупність, яка відіграє важливу роль у розвитку суспільного виробництва. У широкому розумінні кредитна система – це сукупність відносин, що

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 8.4. Розвиток кредитної системи України

Як відомо, в Україні вже в 2000 р. було подолано затяжну, майже десятирічну, економічну кризу і вперше відбулись певні позитивні зміни в суспільному виробництві. Вони стали основою змін і в банківській системі. По-перше, усе

Гроші та кредит – Щетинін А. І. – 8.5. Роль кредитної системи в розвитку економіки

Кредитна система, виступаючи неодмінним атрибутом ринкової економіки, у свою чергу, сприяє розвитку товарно-грошових відносин і підвищенню ефективності суспільного виробництва. У сучасних умовах роль кредиту у функціонуванні суспільного виробництва надзвичайно велика. Без достатньо розвинутої кредитної