Господарське право – Вінник О. М. – 4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень

Кабінет Міністрів України (КМУ) є вищим органом у системі органів виконавчої влади; здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства/відомства, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації; спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів (ст. 1 Закону від 21Л2.2006 р. “Про Кабінет Міністрів України”).

Відповідно до ст. 5 Закону України від 21 вересня 2006 року “Про управління об’єктами державної власності”, Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам управління, визначеним цим Законом.

Здійснюючи управління об’єктами державної власності, Кабінет Міністрів України:

Визначає органи виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об’єктами державної власності;

Встановлює порядок передачі об’єктів державної власності суб’єктам управління, визначеним цим Законом;

Визначає порядок призначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави та інших об’єктів державної власності;

А) визначає умови створення та діяльності господарських структур;

Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур (державних господарських об’єднань, державних холдингових компаній) і визначає центральні органи виконавчої влади, які здійснюють контроль за їх діяльністю;

Призначає на посади та звільняє з посад керівників господарських структур, стосовно яких функції з управління викопує Кабінет Міністрів України;

Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію казенних підприємств і визначає центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать;

Приймає рішення про передачу відповідно до закону об’єктів державної власності в комунальну власність, дає згоду на передачу об’єктів з комунальної в державну власність;

Приймає рішення про закріплення в державній власності пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій (часток) у державній власності відповідно до законодавства про приватизацію;

Приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у державній власності, або їх частий;

Встановлює критерії відбору об’єктів державної власності для передачі їх в управління уповноваженим особам;

Встановлює критерії відбору уповноважених осіб для передачі їм в управління об’єктів державної власності;

Визначає порядок управління корпоративними правами держави та виплати винагороди уповноваженим особам за належне виконання ними функцій з управління корпоративними правами держави;

Приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

Розробляє та укладає міжнародні договори України щодо об’єктів державної власності України згідно із законодавством;

Призначає позапланові ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, які стосуються використання об’єктів державної власності;

Ї7) встановлює критерії ефективності управління об’єктами державної власності та порядок їх застосування; 18) визначає порядок:

А) здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності;

Б) спрямування коштів, визначених Державним бюджетом України, на фінансування витрат, пов’язаних з викупом часток (акцій, паїв) вторинної емісії господарських організацій з корпоративними правами держави, та заходи щодо реструктуризації, досудової санації та інші заходи, які стосуються функціонування

Об’єктів державного сектору економіки;

В) відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)

Державними, у тому числі казенними, підприємствами та їх об’єднаннями, господарськими структурами;

Г) конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання;

Г) оплати праці та винагороди керівникам державних підприємств;

Д) призначення, діяльності, відповідальності та винагороди посадовим особам уповноважених органів управління, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств;

Е) призначення, діяльності, відповідальності та оплати праці державних контролерів використання об’єктів державної власності (далі – державні контролери);

Є) створення та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності;

Ж) визначення вартості об’єктів державної власності;

З) проведення інвентаризації об’єктів державної власності;

И) відчуження та списання об’єктів державної власності;

І) розпорядження активами державних господарських організацій;

Ї) розрахунку та використання концесійних платежів за державне майно;

Й) оцінки об’єктів оренди та порядок розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) державного майна;

К) визначення підприємств державного сектору економіки, на яких проводяться щорічні аудиторські перевірки використання об’єктів державної власності;

Забезпечує контроль за ефективністю управління об’єктами державної власності;

Затверджує річні фінансові плани державних підприємств, що є суб’єктами природних монополій, і державних підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мли грн.;

Приймає рішення щодо реорганізації (реструктуризації) підприємств, які не підлягають приватизації;

Погоджує рішення уповноважених органів управління щодо створення, реорганізації та ліквідації діяльності підприємств державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

Погоджує умови приватизації та реструктуризації об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

Затверджує перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

Забезпечує контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна;

26) виконує відповідно до законів інші функції з управління об’єктами державної власності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Господарське право – Вінник О. М. – 4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень