Господарське право – Вінник О. М. – 1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки

1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки.

2. Особливості правового режиму публічних форм власності: поняття, зміст, правові форми реалізації.

2.1. Право державної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові форми реалізації;

2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва та правові форми його реалізації.

2.3. Правові засади приватизації державного та комунального майна.

3. Право приватно-колективної власності.

3.1. Право колективної власності на засоби виробництва та форми його реалізації.

3.2. Право приватної власності на засоби виробництва та форми його реалізації.

4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

6. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав.

7. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності.

1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки

Відносини власності в Україні протягом останніх 16-17 років зазнали кардинальної трансформації, що було зумовлено переходом від планово-розподільчої економіки до переважно ринкової.

Економічні перетворення відносин власності в процесі сучасної економічної реформи, що передбачає запровадження ринкових форм господарювання, здійснюються шляхом:

Подолання гіпертрофії державної власності шляхом: а) приватизації майна державних підприємств і організацій; б) виділення комунальної власності в самостійну форму власності;

Реформування державного сектору економіки шляхом: а) корпоратизації державних підприємств; б) застосування форми акціонерного товариства для започаткування державних господарських організацій двох основних категорій: для безпосереднього здійснення господарської діяльності (наприклад, ВАТ “Національна акціонерна страхова компанія “Оранта”,

ВАТ “Державний ощадний банк України”, ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”) і для організації господарської діяльності інших державних підприємств (держанні холдингові компанії: “Укрресурси”, “Укрпапірпром” та ін.); в) передачі в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів;

Кардинального розширення сфери застосування колективної власності, що має місце як у процесі приватизації, так і в результаті введення нових організаційно-правових форм господарювання (господарських товариств, фермерських господарств, кредитних спілок), координації господарської діяльності (промислово-фінансові групи, добровільні господарські об’єднання), а також розширення сфер застосування кооперації, в тому числі виробничих кооперативів;

Використання новітніх договорів, адекватних ринковим засадам господарювання та сучасному рівню науково-технічного забезпечення сфери економіки: лізингу, концесії, агентського договору, трансферу технологій та ін.;

Легалізації та підтримки приватної власності на засоби виробництва;

Залучення іноземного капіталу у вітчизняну економіку з метою її структурної перебудови, підвищення науково-технічного рівня, організації управління та ефективності вітчизняного виробництва.

Залежно від суб’єкта права власності розрізняють такі форми права власності:

Право державної власності, суб’єктом якого є народ України, Українська держава, Автономна Республіка Крим;

Право комунальної власності, суб’єктом якого є територіальні громади, які реалізують його через органи місцевого самоврядування;

Право колективної власності, суб’єктом якого є господарські організації корпоративного типу та об’єднання громадян;

Право приватної власності, суб’єктом якого є громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства.

Залежно від ступеня персоніфікації суб’єкта права власності згадані форми поділяють на:

Право публічної власності, суб’єктом якого с заздалегідь невизначене і постійно змінюване коло осіб (народ України як суб’єкт права державної власності; територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності);

Право приватно-колективної власності, суб’єкт якого чітко визначений – певне коло фізичних та/або юридичних осіб (право колективної власності) або певна фізична особа (право приватної власності) чи створене нею підприємство-власник.

Згадані види права власності мають спільні риси. Право державної та право комунальної власності мають генетичний зв’язок, оскільки друге виокремилося з першого (відповідно до першої редакції Закону “Про власність”, комунальна власність розглядалася як вид державної власності, і лише після прийняття 28.06.1996 р. Конституції України вони почали розглядатися як окремі форми власності).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Господарське право – Вінник О. М. – 1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки