Господарське право України – Несинова С. В. – 5.2. Особливості правового становища державних і комунальних підприємств

Державне унітарне підприємство Утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки і входить до сфери його управління. Найменування державного унітарного підприємства повинно містити слова “державне підприємство”.

Орган державної влади, до сфери управління якого входить підприємство, є представником власника і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

Майно державного унітарного підприємства перебуває у державній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного управління. Державне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника і органу влади, до сфери управління якого воно входить.

Органом управління державного унітарного підприємства є керівник підприємства, який призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові. Законом можуть бути визначені особливості статусу керівника державного унітарного підприємства, в тому числі встановлено підвищену відповідальність керівника за результати роботи підприємства.

Державні унітарні підприємства Діють як державні комерційні підприємства та казенні підприємства.

Ознаками державного комерційного підприємства є:

– суб’єкт підприємницької діяльності, діє на основі статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном;

– майно закріплюється на праві господарського відання;

– статутний фонд утворюється уповноваженим органом, до сфери управління якого входить підприємство, мінімальний розмір статутного фонду встановлюється законом;

– держава та орган, до сфери управління якого входить державне комерційне підприємство, не несуть відповідальності за його зобов’язаннями, крім випадків, передбачених Господарським кодексом та іншими законами;

– збитки, завдані підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

– підприємство може бути перетворено у корпоратизоване підприємство (державне акціонерне товариство).

Державне комерційне підприємство зобов’язане приймати і виконувати доведені до нього у встановленому законодавством порядку державні замовлення і державні завдання, а також враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку і виборі контрагентів.

Державні комерційні підприємства утворюють за рахунок прибутку спеціальні цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю:

– амортизаційний фонд;

– фонд розвитку виробництва;

– фонд вжитку (оплати праці);

– резервний фонд;

– інші фонди, передбачені статутом підприємства.

При зміні керівника державного комерційного підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому законом.

Казенні підприємства Створюються в галузях народного господарства, в яких:

– законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам;

– основним (понад 50%) споживачем продукції (робіт, послуг) є держава;

– переважаючим (понад 50%) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що задовольняються ним, як правило, не може бути рентабельним;

– приватизація майнових комплексів державних підприємств заборонена законом.

Казенне підприємство створюється за рішенням КМУ. Статус юридичної особи, якою володіє казенне підприємство, дає йому можливість самостійно брати участь в господарському звороті від свого імені, нести самостійну майнову відповідальність, мати поточні і інші рахунки в банку і печатку.

Орган, у сферу управління якого входить казенне підприємство, затверджує статут підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг).

Найменування казенного підприємства повинне містити слова “казенне підприємство”.

Згідно з Типовим статутом казенного підприємства, затвердженим постановою КМУ від 16.06.98 р. № 914, казенне підприємство Має право самостійно:

– визначати стратегію і основні напрямки свого розвитку відповідно до державних програм і замовлень, плану розвитку підприємства;

– реалізовувати продукцію (виконувати роботи, надавати послуги), вироблену за межами державного контракту, за цінами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими державними цінами.

За погодженням З органом управління казенне підприємство Має право:

– самостійно здійснювати господарську діяльність за наявності не-завантажених для виконання державного контракту виробничих потужностей;

– отримувати кредити під виконання державного контракту;

– випускати цінні папери і реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України і інших держав відповідно до законодавства;

– створювати філії, представництва, відділення і інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них.

Казенне підприємство зобов’язано:

– забезпечувати виробництво і постачання продукції відповідно до державного контракту і укладених договорів;

– забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету і до державних цільових фондів згідно із законодавством України;

– забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна і виділених грошових коштів і ін.

Орган, у сферу управління якого входить казенне підприємство, здійснює контроль за використанням і збереженням майна, що належить підприємству, і має право вилучити в казенного підприємства майно, що не використовується або використовується не за призначенням, і розпорядитися ним у межах своїх повноважень.

Джерелами формування майна Казенного підприємства є:

– державне майно, передане підприємству відповідно до рішення про його створення;

– грошові кошти і інше майно, отримані від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства;

– цільові кошти, виділені з Державного бюджету України;

– кредити банків;

– частина доходів підприємства, отриманих ним за результатами господарської діяльності, передбачена статутом;

– інші джерела, не заборонені законом.

Казенне підприємство отримує кредити для виконання статутних завдань під гарантію органу, у сферу управління якого входить підприємство.

Казенне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише засобами, які знаходяться в його розпорядженні. При недостатності вказаних засобів держава в особі органу, у сферу управління якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями казенного підприємства.

Ст. 78 Господарського кодексу України передбачає особливості створення та функціонування комунальних підприємств.

Комунальне унітарне підприємство Утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відособленої частини комунальної власності і входить у сферу його управління.

Орган, у сферу управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади і виконує його функції.

Майно комунального унітарного підприємства Знаходиться в комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Статутний фонд Комунального унітарного підприємства утворюється органом, у сферу управління якого воно входить, до реєстрації його як суб’єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду комунального унітарного підприємства встановлюється відповідною місцевою радою.

Дві спеціальні вимоги пред’являються до найменування комунального унітарного підприємства: по-перше, воно повинне вказувати, що таке підприємство є комунальним, по-друге, містити вказівку на орган місцевого самоврядування, у сферу управління якого входить це підприємство.

Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника і органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Господарське право України – Несинова С. В. – 5.2. Особливості правового становища державних і комунальних підприємств