Господарське право – Щербина В. С. – 2. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту

Відповідно до ст. З Закону “Про аудиторську діяльність” аудиторська діяльність включає практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудиторська перевірка (аудит) – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

З наведеного визначення випливають такі ознаки аудиту:

1) аудит – це перевірка, тобто обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання або їх структурних підрозділів;

2) об’єктом аудиту є бухгалтерська звітність, облік, первинні документи та інша інформація щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Бухгалтерська звітність – це звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів (наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку” від 31 березня 1999 р. № 87);

3) метою аудиту є визначення достовірності звітності, обліку суб’єктів господарювання, його повноти і відповідності чинному законодавству та стандартів бухгалтерського обліку.

Достовірність бухгалтерської звітності – це такий ступінь точності відомостей бухгалтерської звітності, який дає змогу компетентному користувачу робити на її (звітності) підставі правильні висновки щодо результатів діяльності суб’єктів господарювання і приймати відповідні рішення. Основою достовірності бухгалтерської звітності є відсутність суттєвих порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема:

А) з ведення та відновлення бухгалтерського обліку;

Б) У формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

В) експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності;

Г) інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Аудитори (аудиторські фірми) можуть проводити перевірку іпотечного покриття відповідно до Закону України “Про іпотечні облігації”.

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), затверджений рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 р. Цей перелік, зокрема, включає:

– аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;

– огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;

– завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації;

– завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації;

– завдання з підготовки фінансової інформації;

– ведення бухгалтерського обліку;

– складання фінансових звітів;

– відновлення бухгалтерського обліку;

– консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

– консультації з питань системи внутрішнього контролю;

– консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності;

– складання податкових декларацій та звітів;

– консультації з питань застосування інформаційних технологій;

– консультації з інших питань управління та ведення бізнесу тощо.

Види аудиту. Аудиторські перевірки можуть бути класифіковані за різними критеріями: залежно від підстав проведення аудиту, від суб’єктів проведення аудиту, від виду діяльності суб’єкта господарювання, щодо якого проводиться аудит, тощо.

Так, відповідно до ч. З ст. 363 ГК та ч. 5 ст. З Закону “Про аудиторську діяльність” аудит може проводитись з ініціативи суб’єктів господарювання (його можна назвати ініціативним аудитом), а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов’язковий аудит).

Ініціативний аудит проводиться в будь-який час і в тих обсягах, що будуть визначені рішенням органу управління суб’єкта господарювання – юридичної особи або рішенням громадянина-підприємця.

Обов’язковий аудит відповідно до ст. 8 Закону “Про аудиторську діяльність” проводиться:

– по-перше, для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств – емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

– по-друге, для перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

– по-третє, для емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Проведення аудиту є обов’язковим також в інших випадках, передбачених законами України.

Зовнішній і внутрішній аудит. Під терміном “зовнішній аудит” розуміється власне аудит, що здійснюється аудитором (аудиторською фірмою).

Внутрішній аудит – це організована суб’єктом господарювання в інтересах його власників і врегульована його локальними актами система контролю за дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності

Такий контроль здійснюється аудиторською службою суб’єкта господарювання або іншим незалежним внутрішнім підрозділом зазначеного суб’єкта і включає, зокрема, нагляд і перевірку:

– дотримання вимог законодавства;

– точності і повноти документації бухгалтерського обліку;

– своєчасності підготовки бухгалтерської документації;

– забезпечення збереження майна тощо.

Залежно від виду діяльності чи особливостей правового статусу суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється аудиторська перевірка, можна виділити такі спеціальні види аудиту:

– аудит підприємства, що приватизується;

– аудит ПАТ та підприємств – емітентів облігацій;

– аудит банків;

– аудит страхових компаній;

– аудит холдингових компаній;

– аудит інститутів спільного інвестування тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту