Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД – Дорошко М. С. – РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

А) основна:

1. Андрущенко (Гринько) С. В. Україна в сучасному геополітич-ному середовищі. – К., 2005.

2. Дорошко М. С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору: навч. посіб. – К., 2011.

3. Дорошко М. С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: навч. посіб. – Чернівці, 2008.

4. Дорошко М. С, Шпакова Н. В. Держави пострадянського простору у світовій політиці. – К., 2010.

5. Кудряченко А. І., Рудич Ф. М., Храмов В. О. Геополітика: підручник. – К, 2004.

6. Орлова Т. В. Історія нових незалежних держав: Розізоуієгісшп: навч. посіб. – К, 2010.

7. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива: монографія / Рада нац. безпеки і оброни України, Нац. ін-т проблем міжнар. Безпеки; за заг. ред. С. І. Пирожкова. – К, 2001.

8. Центральна Азія: геостратегічний аналіз та перспективні можливості для України: монографія / Б. О. Парахонський, Ю. В. Павленко, А. 3. Гончарук та ін.; за ред. Б. О. Парахонсько-го. – К, 2001.

Б) додаткова:

1. Абдулло Р. Политика США в Таджикистане: от признания независимости к партнерству // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 4 (52).

2. Аракелян Д. В. Основні положення концепцій національної безпеки країн Балтії // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2005. – № 53. – Ч. II.

3. Белоруссия на перепутье: в поисках международной идентичности. – М., 1998.

4. Бжезінський 3. Американська першість та її стратегічні імперативи. – Л.; Івано-Франківськ, 2000.

5. Бондарец Л. Американское военное присутствие в Кыргызстане: проблемы и возможные последствия (по состоянию на июнь 2007 г.) // Центральнвя Азия и Кавказ. – 2007. – № 4 (52).

6. Вартанян А. Участие Армении в процессах глобализации // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. – № 1 (43).

7. Воробьева Л. Отношение Запада к политике России в ближнем зарубежье // Новая Евразия: Отношения России со странами ближнего зарубежья: сб. ст. – М., 1995. – № 4.

8. Гаджиее К. С. Введение в геополитику. – М., 1998.

9. Гаджиее К. С. Геополитика Кавказа. – М., 2001.

10. Гальчинський А. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К., 2002.

11. Геополитическое положение России. Представления и реальность / под ред. В. Колосова. – М., 2000.

12. Гиззатов В. Правовой статус Каспийского моря: кондомини-мум или делимитация // Казахстан и мировое сообщество. – 1996. – № 1.

13. Годин Ю. Почему России выгоден союз с Республикой Беларусь? // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 11.

14. Гринько С. Роль енергетичного питання в сучасній геополітиці // Нові тенденції у сфері енергетичної безпеки: збірка статей на основі матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції, Київ, 2003. – К, 2004.

15. Грозин А. Постсоветская Центральная Азия: новые геополитические тенденции и российские интересы // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53).

16. Гусаков В. Зовнішньополітичні альтернативи незалежного Казахстану: витоки інтеграційних устремлінь // Людина і політика. – 2001. – № 2.

17. Гусаков В. Сучасна середньоазіатська політична доктрина (на прикладі Узбекистану) // Людина і політика. – 2001. – № 4.

18. Дергачев В. А. Геополитика. – К., 2000.

19. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. – М., 1991.

20. Дударев К. Посткоммунистическая Туркмения // Центральная Азия и Кавказ. – 1999. – № 4 (5).

21. Ельцин Б. Н. Место и роль России в период формирующегося многополярного мира // Дипломатический вестник. – 1998. – № 6.

22. Жеребецъкий Є. Кінець Імперії // Незалежний культурологічний часопис “ї”. – 2004. – Ч. 31 [Електронний ресурс].

23. Заводський В. М. Процес інтеграції країн Балтії у Європейський Союз (1991-2004) // Історичні і політологічні дослідження: зб. ст. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – № 3/4.

24. Иманалиев М. Киргизия в системе совместной безопасности Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – 1999. – № 3(4).

25. Караганов С. Москва и Тбилиси: начать сначала // Россия в глобальной политике. – 2004. – Т. 2. – № 1.

26. Каримов И. Узбекистан на пороге XXI века: Угрозы безопасности и гарантии прогресса. – Ташкент, 1997.

27. Касенов У. Центральная Азия: национальные и региональные аспекты безопасности // Казахстан и мировое сообщество. – 1996. – № 1.

28. Князев А. Россия возвращается в Центральную Азию // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53).

29. Колінз Р. Передбачення у мікросоціології. Випадок совєтсь-кого колапсу // Незалежний культурологічний часопис “І”. – 2005. – Чис. 39 // [Електронний ресурс].

30. Колодин Г. Нейтральный статус обязывает ко многому // Независимая газета. – 1996. – 10 января.

31. Комиссина И. Интеграционные процессы в Центральной Азии // Новая Евразия: Отношения России со странами ближнего зарубежья: сб. ст. – М., 1995. – № 4.

32. Косолапое Н. А. Конфликты постсоветского пространства и современная конфликтология // Мировая экономика и международные отношения. – 1995. – № 10.

33. Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: навч. посіб. / М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В. П. Крижанівський, Н. Ф. Сербіна. – К, 2009.

34. Кулиев Г. Мифы и реальности нефтяной стратегии Азербайджана // Россия и мусульманский мир. – 2000. – № 2.

35. Куртов А. Туркменистан: особенности развития политического процесса // Новая Евразия: Отношения России со странами ближнего зарубежья: сб. ст. – М., 1995. – № 4.

36. Лаумулин М. Концепции безопасности азиатских государств // Казахстан и мировое сообщество. – 1996. – № 1.

37. Левитин Л. Узбекистан на историческом повороте. – М., 2001.

38. Литвин В. Зовнішня політика України 1990-2000 // Віче. – № 12.

39. Маккіндер, Гелфорд Джон. Географічна вісь історії // Незалежний культурологічний часопис “І”. – 2005. – Чис. 39 // [Електронний ресурс].

40. Малышева Д. Турция и Иран в борьбе за сферы влияния в Закавказье // Россия и мусульманский мир. – 2000. – № 1.

41. Малышева Д. На “фронтах” СНГ – без перемен // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 12.

42. Маркедонов С. Азербайджан: “без друзей и без врагов” // Россия в глобальной политике. – 2007. – Т. 5. – № 4.

43. Месамед В. Ирано-туркменские отношения в эпоху перемен // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 4 (52).

44. Мехли Санаи. Отношения Ирана с центральноазиатскими странами СНГ (социально-политические и экономические аспекты). – М., 2002.

45. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980 – 2000 роки) / Гайдуков Л. Ф., Кремень В. Г., Губерський Л. В. та ін. – К., 2000.

46. Минасян С. Армения и программа ЕС “Политика европейского соседства” // Центральная Азия и Кавказ. – 2005. – № 6 (42).

47. Моисеев Е. Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. – М., 1997.

48. Муллоджанов П. Российско-таджикские отношения: современное состояние и перспективы развития // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53).

49. Назарбаев Н. Общественное согласие – основа демократического развития Казахстана // Казахстан и мировое сообщество. –

1996. – № 1.

50. Нартов Н. А. Геополитика. – М., 1999.

51. Национальная безопасность Казахстана: проблемы и перспективы. – М., 1998.

52. Ниязи А. Таджикистан: Конфликт регионов // Восток. –

1997. – № 2.

53. Нургалиев М. Казахстанско-американское военно-политическое сотрудничество в контексте геополитических интересов США в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 2 (50).

54. Перепелица Г. Н. Конфликт в Приднестровье. – К., 2001.

55. Перепелиця Г. М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи. – К., 2003.

56. Петровский В. Геоэкономика и политика // Международная жизнь. – 1997. – № 9.

57. Пляйс Я. Россия и мир на пороге XXI века. – М., 1995.

58. Разуваев В. В. Геополитика постсоветского пространства. – М., 1993.

59. Резникова О. Россия, Турция и Иран в Центральной Азии // Мировая экономика и междунар. отношения. – 1997. – № 1.

60. Розширена Європа – Сусідні країни: Нова статура відносин зі східними та південними сусідами (ЄС) / пер. з англ. – Представництво Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі, 2004.

61. Россия и Закавказье: реалии независимости и новое партнерство / под ред. Р. М. Авакова, А. Г. Лисова / ИМЭМО РАН. – М., 2000.

62. Савицкий П. Континент Евразия. – М., 1997.

63. Туркменбаши С. Рухнама. – Ашхабад, 2002 .

64. Семенов Тян-Шанский В. П. О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерк политической географии. – СПб, 1915.

65. Симиндей В. В. Латвийский внешнеполитический курс: период становления // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – № 6.

66. Современные международные отношения: учебник / под ред. А. В. Торкунова. – М., 2001.

67. Солодовник С. Центральная Азия. Геополитические контуры // Международная жизнь. – 1993. – № 9.

68. Сорокин К. Э. Геополитика современности и геостратегия России. – М., 1996.

69. Социальный облик Востока. – М., 1999.

70. Столяров К. Распад: От Нагорного Карабаха до Беловежской Пущи. – М., 2001.

71. Сулаберидзе Ю. Грузия в политике России // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53).

72. Сушко О. Нові глобальні реалії та ситуація у пострадянському просторі // Політична думка. – 2001. – № 4.

73. Тодуа 3. Азербайджанский пасьянс. – М., 2001.

74. Тренин Д. В. Балтийский шанс. Страны Балтии, Россия и Запад в складывающейся Большой Европе. – М.: Московский центр Карнеги, 1997. – 60 с.

75. Трохимчук С Україна в Європейському геополітичному вимірі: статті і доповіді. – Л., 1999.

76. Трохимчук С. Україна та світ. Геополітичні нариси. – Л.,

1996.

77. Труеецее К. М. “Цветные революции” и террористическая угроза в Центральной Азии // Политая. – 2005. – № 2 (37).

78. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний та прикладний аспекти: кол. монографія / за ред. Ф. М. Рудича. – К., 2002.

79. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н. П. Барановська, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін. – К., 2001.

80. Улахович В. Е. Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991-2005 гг.). – Минск, 2009 .

81. Усманов Д. Изменение конфигурации российского военного присутствия в Таджикистане и его влияние на обеспечение безопасности государств Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53).

82. Фадеев А. Между Москвой и Минском // Международная жизнь. – 2007. – № 3.

83. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. – № 3.

84. Фурман Д., Батог К. Молдова: молдоване или румыны? (Влияние особенностей национального сознания молдаван на политическое развитие Республики Молдова) // Современная Европа. – 2007. – № 3.

85. Хорак С. Динамика российско-кыргызстанских отношений: от ситуации центр – периферия к односторонней зависимости? // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 5 (53).

86. Цыбукое В. Проблемы правопреемства в Содружестве Независимых Государств. – М., 1994.

87. Цыганков П. А. Международные отношения. – М., 1996.

88. Чантуридзе Л. “Отчалить” от Монтре: подводные лодки для Грузии и перспективы НАТО на Черном море // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 4 (52).

89. Чепурин А. О союзничестве и комплементарное™ во внешней политике Еревана // Международная жизнь. – 2004. – № 1.

90. Чепурин А. Семь вопросов российско-грузинской повестки дня // Международная жизнь. – 2004. – № 3.

91. Чубайс А. Що чекає Росію? // Незалежний культурологічний часопис “ї”. – 2004. – Чис. 31 [Електронний ресурс].

92. Шаумян Т. Индия и государства Центральной Азии // Восток. – 1996. – № 5.

93. Шергін С. Світовий порядок: концепції та реальність // Політика і час. – 1997. – № 1.

94. Шергін С. Геополітична ідентичність України [Електронний ресурс]

95. Щербак Ю. Україна: виклики і вибір. Україна в глобалізо-ваному світі XXI ст. – К., 2003.

96. Юданое Ю. Центральная Азия – новый фаворит иностранных инвесторов // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 3.

97. Яцъко А. За алгоритмом суші і моря. Теллурократія та тал-ласократія у геополітичній картині світу // Політика і час. – 2000. – № 11/12.

98. Эмерсон М. Слон и Медведь. Европейский Союз, Россия и их ближнее зарубежье. – Брюссель, М., 2001.

99. Abidi A. Iran and the Central Asian Republics: Interests and Approaches // Strategic Analysis. – 1995. – June. – Vol. XVIII. – № 3.

100. Dannreuther R. Russia, Central Asia and the Persian Gulf // Survival. – Winter, 1993-1994. – Vol. 35. – № 4.

101. Munro R. N. Central Asia and China // Central Asia and the World. – N. Y., 1994.

102. Stobdan P. Emergence of Central Asia: Strategic Implications // Strategic Analysis. – 1995a. – June. – Vol. XVIII. – № 3.

103. Stobdan P. Central Asia: India’s Strategic Approach // Strategic Analysis. – 1995b. – September. – Vol. XVIII. – № 6.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД – Дорошко М. С. – РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА