Франчайзинг – Кузьмін О. Є

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – ПЕРЕДМОВА

Ефективне функціонування ринкової економічної системи неможливе без наявності та оптимального поєднання в ній суб’єктів малого, середнього та великого підприємництва, що успішно здійснюють свою діяльність. Місце малого та середнього підприємництва в економіці країни визначається його

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ФРАНЧАЙЗИНГУ

Ефективне функціонування ринкової економічної системи неможливе без наявності та оптимального поєднання в ній суб’єктів малого, середнього та великого підприємництва, що успішно здійснюють свою діяльність. Місце малого та середнього підприємництва в економіці країни визначається його

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 1.1. Основні поняття категорійного апарату франчайзингових відносин

Ефективне функціонування ринкової економічної системи неможливе без наявності та оптимального поєднання в ній суб’єктів малого, середнього та великого підприємництва, що успішно здійснюють свою діяльність. Місце малого та середнього підприємництва в економіці країни визначається його

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 1.2. Види франчайзингу

Світова практика здійснення франчайзингових відносин засвідчує існування різних видів франчайзингу. На рис. 1.1 наведено класифікацію франчайзингу за низкою суттєвих та незалежних ознак. Залежно від того, на якій стадії готовності продукція передається франчайзером для франчайзі

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 1.3. Економічні та організаційні аспекти формування та розвитку франчайзингових відносин

Незважаючи на існування низки різнопланових підходів до тлумачення франчайзингу, більшість дослідників аналізованої проблематики єдині в поглядах на основні аспекти процесу формування та здійснення франчайзингових відносин. 3 метою повнішого розкриття економічного змісту франчайзингової форми співробітництва

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 1.4. Сутність комплексного характеру франчайзингових відносин

Повне розкриття особливостей певного економічного явища неможливе без його порівняння з іншими подібними явищами. Франчайзингові відносини містять елементи низки інших видів економічних відносин, зокрема, ліцензування, передачі ноу-хау, дилерства, інвестування, спільної діяльності, оренди, купівлі-продажу, надання

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 1.5. Переваги та недоліки участі у відносинах франчайзингу

Останнім часом у періодичних виданнях з’явилася низка публікацій, які популяризують франчайзинг як ефективний засіб вирішення проблем малого та великого бізнесу. У них франчайзинг постає як “високоефективний тандем малого та великого бізнесу” [135], “один з

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – Розділ 2. ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Види франчайзингових систем та особливості їх організування Як уже розглядалося у попередньому розділі, результатом налагодження взаємовідносин між учасниками ринку на умовах франчайзингу є формування організаційного утворення – франчайзингової системи. Широке використання франчайзингу у

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 2.1. Види франчайзингових систем та особливості їх організування

2.1. Види франчайзингових систем та особливості їх організування Як уже розглядалося у попередньому розділі, результатом налагодження взаємовідносин між учасниками ринку на умовах франчайзингу є формування організаційного утворення – франчайзингової системи. Широке використання франчайзингу у

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 2.2. Зміст процесу формування франчайзингової системи з позиції життєвого циклу франчайзингу

Тенденція швидкого поширення використання франчайзингу для розвитку підприємницької діяльності вітчизняними суб’єктами господарювання останніми роками зумовлює актуальність висвітлення основних аспектів побудови франчайзингової системи. При цьому основним завданням є конкретизація економічного змісту самого процесу формування франчайзингової

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 2.3. Модель формування франчайзингової системи

Моделювання процесу формування франчайзингової системи проводиться з метою забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності, що планують або беруть учать у франчайзингових відносинах як франчайзери, наочним інструментом управління процесом побудови мережі франчайзингових підприємств. На рис. 2.11 схематично

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 2.4. Економічне обгрунтування проекту франчайзингової системи

Успішність будь-якого проекту визначається на етапі економічного обгрунтування його доцільності, ефективності, основних параметрів реалізації. Саме на цьому етапі формується базис для подальших стратегічних та поточних рішень франчайзера щодо формування та розвитку франчайзингової системи. На

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – Розділ 3. ФРАНЧАЙЗИНГОВА ВИНАГОРОДА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН

3.1. Економічний зміст і види франчайзингових платежів Відносини франчайзингу мають платний характер. Франчайзинговий договір накладає на франчайзі фінансові зобов’язання, які полягають у необхідності виплати на користь франчайзера визначеної суми грошових коштів в обмін на

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 3.1. Економічний зміст і види франчайзингових платежів

3.1. Економічний зміст і види франчайзингових платежів Відносини франчайзингу мають платний характер. Франчайзинговий договір накладає на франчайзі фінансові зобов’язання, які полягають у необхідності виплати на користь франчайзера визначеної суми грошових коштів в обмін на

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 3.2. Визначення розміру франчайзингової винагороди

Платний характер франчайзингових взаємовідносин вимагає від франчайзера прийняття обгрунтованого рішення щодо розміру франчайзингової винагороди, від якого залежатиме ефект від участі у відносинах франчайзингу для обох їх учасників. На практиці досить часто рішення щодо розміру

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 3.3. Оптимізація структури франчайзингової винагороди

Встановивши розмір франчайзингової винагороди, франчайзер стикається з необхідністю прийняття рішення щодо способу и стягнення з франчайзі. Під способом стягнення франчайзингової винагороди розуміють структуру винагороди, тобто відносні частки першопочаткового внеску та періодичних відрахувань в її

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – Розділ 4. ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИДБАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФРАНШИЗИ

4.1. Інформаційне забезпечення процесу обрання франшизи Прийнявши рішення розпочати підприємницьку діяльність із використанням франчайзингової форми її організування, потенційний франчайзі стикається з необхідністю здійснення вибору франшизи, на основі якої буде створене та здійснюватиме свою діяльність

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 4.1. Інформаційне забезпечення процесу обрання франшизи

4.1. Інформаційне забезпечення процесу обрання франшизи Прийнявши рішення розпочати підприємницьку діяльність із використанням франчайзингової форми її організування, потенційний франчайзі стикається з необхідністю здійснення вибору франшизи, на основі якої буде створене та здійснюватиме свою діяльність

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 4.2. Показники оцінювання економічної ефективності діяльності франчайзингових підприємств

Перед незалежним підприємцем (підприємством), що має намір вступити у франчайзингові взаємовідносини шляхом придбання франшизи відомої компанії, постає низка питань: – яких фінансових затрат вимагає реалізація проекту створення франчайзингового підприємства; – які прибутки можна очікувати

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – 4.3. Послідовність оцінювання пріоритетності франшиз

У підрозділі 4.1 було розкрито основні групи інформаційних даних, які повинен зібрати та проаналізувати потенційний франчайзі перед підписанням франчайзингового договору з визначеним франчайзі. Розглянемо методику аналізу зібраних потенційним франчайзі даних, яка би давала змогу

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – Розділ 5. СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Франчайзинг є порівняно новим явищем у вітчизняній економіці. Перший франчайзинговий договір в Україні був підписаний у 1994 р. [52]. Водночас, за оцінками експертів, франчайзингова форма організування підприємницької діяльності останніми роками набуває швидкого поширення серед

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – Контрольні запитання

Франчайзинг є порівняно новим явищем у вітчизняній економіці. Перший франчайзинговий договір в Україні був підписаний у 1994 р. [52]. Водночас, за оцінками експертів, франчайзингова форма організування підприємницької діяльності останніми роками набуває швидкого поширення серед

Франчайзинг – Кузьмін О. Є. – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамова І., Пенська І. Проблеми розвитку підприємництва в Україні // Фінанси України. – 1999. – № 4. – С. 20-24. 2. Ангелин Д. Две стороны франчайзинга // Бизнес. – № 34. – С.