Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Визначення та визнання капіталу за П(С)БО

8.1. Визнання та визначення капіталу та його інструментів

В основі діяльності підприємства лежать ті первинні, базові внески, які були здійснені власниками чи засновниками у вигляді різноманітних активів. Безумовно, важливість обліку капіталу є незаперечним фактом.

Власний капітал підприємства є третім основним елементом фінансової звітності підприємства. Він визначається як різниця між активами та зобов’язаннями і являє собою частину активів, що належать власникам. Власний капітал може мати назву чистих активів (net assets).

Міжнародні стандарти не містять такого стандарту, що тлумачить суто визнання, визначення та оцінку власного капіталу. Рекомендації, щодо оцінки та відображенні у фінансовій звітності інформації, щодо елементів капіталу відображено в табл. 8.1.

Таблиця 8.1. ТЛУМАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КАПІТАЛУ ЗА МСФЗ

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами   Жолнер І. В.   Визначення та визнання капіталу за П(С)БО

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами   Жолнер І. В.   Визначення та визнання капіталу за П(С)БО

Визначення та визнання капіталу за МСБО

Визначення термінів, що мають відношення до капіталу та його інструментів узагальнено в табл. 8.2.

Фінансовий інструмент є інструментом власного капіталу, лише за наявності одночасно двох умов:

O Інструмент не містить контрактне зобов’язання:

– передати кошти або інший фінансовий інструмент підприємству;

– обміняти фінансовий актив чи фінансове зобов’язання з іншим підприємством за умов, які є потенційно несприятливими для емітента;

O Рахунки за інструментом будуть або можуть бути здійснені за інструментом власного капіталу емітента, який є:

– непохідним інструментом за яким у емітента не існує контрактного зобов’язання передати змінену кількість інструментів власного капіталу;

– похідним інструментом, розрахунки за якими будуть або можуть бути здійснені інакше, ніж шляхом обміну фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу для фіксованої кількості інструментів власного капіталу.

Таблиця 8.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ІНСТРУМЕНТІВ

Терміни

Визначення

1

2

3

4

1

Фінансовий інструмент

Financial Instrument

Це будь-який контракт, який приводить до фінансового активу одного підприємства і фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу іншого підприємства

2

Інструмент власного капіталу

Equity instrument

Це будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах підприємства після вирахування всіх його зобов’язань

3

Фінансове зобов’язання

Financial Liability

Це будь-яке зобов’язання, що є:

А) контрактним зобов’язанням:

O надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству або

O обмінюватися фінансовими інструментами або фінансовими зобов’язаннями з іншим підприємством за умов, які є потенційно несприятливими для підприємства, або

Б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу підприємства та який є:

O непохідним інструментом, за яким підприємство зобов’язане або може бути зобов’язане надавати змінну кількість власних інструментів капіталу підприємства, або

O похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуся або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу підприємства. 3 цією метою до інструментів власного капіталу підприємства не включають інструменти, які самі є контрактами на майбутнє отримання або надання інструментів власного капіталу підприємства.

4

Вбудований похідний інструмент

Embedded Derivative

Це компонент гібридного (комбінованого) інструмента, який також включає основний контракт про непохідний інструмент – результатом чого є варіювання деяких грошових потоків від комбінованого інструмента, подібне до автономного похідного інструмента.

5

Похідні інструменти

Derivative

Фінансовий інструмент або інший контракт у межах, який має всі три такі характеристики:

А) його вартість змінюється у відповідь на зміни встановленої ставки відсотка, ціни фінансового інструмента, товарної ціни, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності, або подібної змінної величини, за умови, що у випадку нефінансової змінної величини, ця змінна величина не є визначеною для сторони контракту (що його іноді називають базовим);

Б) який не вимагає початкових чистих інвестицій або початкових чистих інвестицій, менших ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які, за очікуванням, мають подібну реакцію на зміни ринкових факторів;

В) який погашається на майбутню дату

Слід зауважити, що виплати утримувачам фінансового інструменту, класифікованого як інструмент капіталу, слід відображувати у складі власного капіталу.

Зазвичай, похідний фінансовий інструмент має умовну суму, яка може виражатися у валюті, кількості акцій, кількості одиниць ваги чи обсягу або кількістю інших одиниць, визначених у контракті. Але похідний фінансовий інструмент не вимагає від утримувача чи продавця опціонів інвестувати або одержувати умовну суму на початок контракту. Похідний інструмент може вимагати фіксованого платежу в результаті деякої майбутньої події, не пов’язаної з умовною сумою.

Приклади похідних інструмент згруповано в табл. 8.3.

Таблиця 8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Назва

Характеристика

1

Форвардний контракт

Forwards Contract

Контракт на придбання або продаж визначеної кількості одиниць продукції за попередньо визначеною ціною на майбутню дату одиниці можуть бути або фінансовими або нефінансовими по суті (наприклад гроші, готова продукція відповідно)

2

Ф’ючерсний контракт

Futures Contract

Контракт щодо придбання чи продажу визначеної кількості одиниць за ціною та в термін, що окреслені в майбутньому, одиниці можуть по суті бути як фінансові так і нефінансові

3

Опціон

Option

Контракт, який надає його утримувачу право, але не зобов’язання придбати або продати визначену кількість одиниць за визначеною ціною впродовж визначеного періоду

4

Своп

Swoop

Контракт на обмін одного набору грошових одиниць на інший, наприклад відстрочені ставки валюти, базові ставки або будь-які комбінації з них на майбутню дату або майбутні дати

Іноді похідний інструмент може бути складовою частиною гібридного фінансового інструменту, який включає як похідний інструмент так і основний контракт, результатом яких є варіювання деяких грошових потоків від комбінованого інструменту. Такі інструменти прийнято називати вбудованими похідними інструментами.

Вбудований похідний інструмент є причиною того, що деякі (або всі) грошові потоки (які у протилежному випадку були б потрібні за контрактом) модифікуються на основі визначеної ставки відсотка, ціни фінансового інструмента, цін на товари, курсу обміну валют, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи кредитного індексу, або іншої змінної (за умови, що у випадку нефінансової змінної, змінна не є характерною для сторони контракту). Похідний інструмент, що додається до фінансового інструмента, але може передаватися за контрактом незалежно від цього інструмента, або має іншого контрагента, ніж цей інструмент, являє собою не вбудований похідний інструмент, а окремий фінансовий інструмент.

Вбудований похідний інструмент слід відокремлювати від основного контракту та обліковувати як похідний інструмент якщо і тільки якщо:

А) економічні характеристики та ризики вбудованого похідного інструмента не пов’язані тісно з економічними характеристиками та ризиками основного контракту;

Б) окремий інструмент із такими самими умовами, як і вбудований похідний інструмент, відповідатиме визначенню похідного інструмента;

В) гібридний (комбінований) інструмент не оцінюють за справедливою вартістю, причому зміни справедливої вартості відображають у прибутку чи збитку (тобто похідний інструмент, вбудований у фінансовий актив або фінансове зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, не відокремлюється).

Якщо підприємство не може достовірно визначити справедливу вартість вбудованого похідного інструмента на основі його строків та умов (наприклад, коли вбудований похідний інструмент базується на інструменті власного капіталу, який не котирується на ринку), то справедливою вартістю вбудованого похідного інструмента є різниця між справедливою вартістю гібридного інструмента та справедливою вартістю основного контракту.

Слід зазначити, що вбудований похідний інструмент слід відокремлювати від основного контракту.

Якщо похідний фінансовий інструмент надає одній стороні вибір щодо того, як його погашати (наприклад, емітент або утримувач може обирати погашення грошовими коштами на нетто-основі або обміном акцій на грошові кошти), тоді він є фінансовим активом або фінансовим зобов’язання, якщо всі інші альтернативи погашення не приведуть до того, що він стане інструментом власного капіталу.

Приклад похідного фінансового інструмента з опціоном на погашення, який є фінансовим зобов’язанням, – це опціон на акції, що його емітент може вирішити погасити на нетто-основі грошовими коштами або шляхом обміну своїх власних акцій на грошові кошти. Подібним же чином сфера застосування МСБО 32 поширюється на деякі контракти на придбання чи продаж нефінансової статті в обмін на власні інструменти капіталу підприємства, тому що за них можна розрахуватися наданням нефінансової статті або на нетто-основі грошовими коштами чи іншим фінансовим інструментом. Такі контракти є фінансовими активами або фінансовими зобов’язаннями, а не інструментами власного капіталу.

Визначення та визнання капіталу за П(С)БО

Відповідно до П(С)БО 1 “Фінансова звітність” та П(С)БО 2 “Баланс” наводять визначення власного капіталу підприємства, виходячи з “залишкового” підходу:

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Таке визначення не відповідає на питання, які критерії мають застосовуватися для визнання окремих елементів власного капіталу. Відповідь на це питання дає більш розгорнуте визначення власного капіталу, яке відображає його економічний зміст.

Власний капітал – це сума власних коштів підприємства, що є результатом його діяльності чи отримана від власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбаних акцій, паїв тощо.

Капітал втілює в собі ту частину активів підприємства, яку без будь-яких умов та обмежень можна визнати власністю підприємства. Від власного капіталу слід відрізняти суми зобов’язань та ті кошти, які утримуються підприємством для виконання певних цілей (програм), тобто від майбутніх, відкладених витрат.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Визначення та визнання капіталу за П(С)БО