Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Розділ VI. Грошові кошти та їх еквіваленти

6.1. Визначення та визнання грошових коштів та їх еквівалентів

Гроші відносяться до тих особливих категорій, які завжди були найбільш актуальними в економічній думці, так як в процесі грошового руху найбільшою мірою проявляються і реалізуються інтереси суб’єктів ринку. Через гроші, їх функції кожен індивідуум реалізує свої потреби, тому грошова система і визначає взаємозв’язок між виробництвом, обміном, розподілом і споживанням.

Під готівкою розуміють валюту України та іноземну валюту у вигляді грошових коштів.

Валюта України – це грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти, що знаходяться на рахунках, або вносяться у вигляді внесків до банківських та інших кредитно-фінансових установ на території України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України.

Іноземна валюта – це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу. Каса – це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки.

Відповідно до МСБО 7 та МСФЗ 7 сформовано порядок визначень основних термінів при обліку грошових коштів та наведено в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Терміни

Визначення

1

Грошові кошти

Cash

Готівка, гроші на рахунках у банках до запитання

2

Еквіваленти грошових коштів

Cash

Equivalents

Короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком коливань вартості

3

Овердафт

Overdraft

Кредитний залишок на активному рахунку, що виникає при здійсненні платіжної операції на суму, що перевищує дебетовий залишок на рахунку

4

Монетарні активи

Monetary assents

Грошові кошти та інші активи, які можуть бути отримані у чітко визначеній сумі грошей

5

Негрошові операції

Non – Cash Transactions

Ті операції при яких не використовуються грошові кошти та їх еквіваленти

6

Рух грошових коштів

Cash Flow

Надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів

7

Операційна діяльність

Operating Lease

Це основна діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

8

Інвестиційна діяльність

Investing Activities

Це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів

9

Фінансова діяльність

Financing Activities

Це діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу підприємства.

Фінансовий актив

Financial Assents

Це будь-який актив, що є:

O грошовими коштами;

O інструментом власного капіталу іншого підприємства;

O контрактним правом, щоб отримувати грошові кошти або інший фін. актив від іншого підприємства чи обмінювати фін. інструменти з іншим підприємством;

O контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу підприємства

За П(С)БО 21 під операцією в іноземній валюті розуміють господарську операцію, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

Правила перерахунку результатів таких операцій у валюту звітності (тобто національну валюту України) визначені на дві дати:

O дату здійснення операції;

O дату балансу.

Загальні підходи до визначення дат здійснення операцій наведені у П(С)БО 1, 2 та 3 і є датами визнання (відображення) в обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат. Це дати:

O реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (відповідно до вимог П(С)БО 15);

O оприбуткування активів (грошових коштів, запасів, основних засобів тощо);

O перерахування оплати за товари, роботи, послуги;

O затвердження авансового звіту про закордонне відрядження і т. п.

Дата балансу визначена П(С)БО 1 і є датою останнього дня звітного періоду (року або кварталу).

Узагальнення вимог П(С)БО 21 до відображення операцій в іноземній валюті наведено у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2. ВИМОГИ П(С)БО 21 ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Елементи визнання

Положення П(С)БО 21 щодо моменту визнання операцій в іноземній валюті

Первісне визнання (П(С)БО 21, пп. 5-6)

На дату балансу (П(С)БО 21, п. 7)

Об’єкт визнання

Монетарні статті

Немонетарні

Статті

Монетарні статті

Немонетарні статті

Оцінка

Відображаються

Перераховуються

Не перераховуються і відображаються

За курсом обміну на дату здійснення операції

За курсом обміну на дату балансу

За історичною собівартістю

За справедливою вартістю

Можна зробити висновки, що під час первісного визнання всі операції підприємства в іноземній валюті відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Валютний курс – установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни;

А також на дату балансу перерахунку підлягають тільки монетарні статті. Наступним кроком для підприємства, яке використовує П(С)БО 21, є класифікація статей балансу на монетарні та немонетарна

Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Немонетарні статті інші, ніж монетарні статті балансу.

Класифікація статей балансу на монетарні та немонетарні наведена у табл. 6.3.

Таблиця 6.3. КЛАСИФІКАЦІЯ СТАТЕЙ БАЛАНСУ ЩОДО МОНЕТАРНОСТІ

Об’єкт

Монетарні

Немонетарні

Потребують аналізу

1

2

3

4

АКТИВ

Нематеріальні активи

+

Незавершене будівництво

+

Основні засоби

+

Інвестиційна нерухомість

+

Довгострокові фінансові інвестиції:

+

Довгострокова дебіторська заборгованість

+

Відстрочені податкові активи

+

Інші необоротні активи

+

Запаси:

Виробничі запаси

+

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

+

Незавершене виробництво

+

Готова продукція

+

Товари

+

Векселі одержані

+

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

+

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

+

За виданими авансами

+

З нарахованих доходів

+

Із внутрішніх розрахунків

+

Інша поточна дебіторська заборгованість

+

Поточні фінансові інвестиції

+

Грошові кошти та їх еквіваленти

+

Інші оборотні активи

+

Витрати майбутніх періодів

+

ПАСИВ

Статутний капітал

+

Пайовий капітал

+

Додатковий вкладений капітал

+

Інший додатковий капітал

+

Резервний капітал

+

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

+

Неоплачений капітал

+

Вилучений капітал

+

Забезпечення виплат персоналу

+

Інші забезпечення

+

Цільове фінансування

+

Довгострокові кредити банків

+

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

+

Відстрочені податкові зобов’язання

+

Інші довгострокові зобов’язання

+

Короткострокові кредити банків

+

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

+

Векселі видані

+

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

+

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З одержаних авансів

+

З бюджетом та позабюджетних платежів

+

Зі страхування

+

З оплати праці і з учасниками

+

Із внутрішніх розрахунків

+

Інші поточні зобов’язання

+

Доходи майбутніх періодів

+

Більша частина статей носитиме подвійний характер відповідно до умов здійснення господарських операцій (з оплатою грошовими коштами чи іншими активами) і потребуватиме аналізу.

Класифікація грошових коштів та їх еквівалентів за фінансовим обліком МСФЗ та П(С)БО наведено в табл. 6.4.

Інформація про грошові потоки підприємства є корисною, оскільки вона надає користувачам фінансових звітів основу для оцінки спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їхні еквіваленти, а також потреби підприємства щодо використання цих грошових потоків. Економічні рішення, що їх приймають користувачі, вимагають оцінки спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їхні еквіваленти, а також їх часу та визначеності.

Таблиця 6.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО

П(С)БО

Код рахунку

Назва рахунку за П(С)БО

МСФЗ (IFRS)

Код рахунку (accounts IFRS)

Назва рахунку за МСФЗ (IFRS)

2, 4

ЗО

Каса:

IAS 1,7; IFRS 7

A.01

Грошові кошти та їх еквіваленти:

4

301

Каса в національні валюті

IAS 1,7

A.01.05

Грошові кошти в касі

4

302

Каса в іноземні валюті

IAS 1,7

A.01.05

Грошові кошти в касі

2, 4

31

Рахунки в банках

IAS 1,7; IFRS 7

A.01

Грошові кошти та їх еквіваленти:

4

311

Поточні рахунки в національні валюті

IAS 1,7;

A.01.02

Грошові кошти в банку в грн

4

312

Поточні рахунки в іноземні валюті

IAS 1,7

A.01.01

Грошові кошти в банку в доларах

4

313

Інші рахунки в банку в національні валюті

IAS 1,7

A.01.02

Грошові кошти в банку в грн

4

314

Інші рахунки в банку в іноземні валюті

IAS 1,7

A.01.03

Грошові кошти в банках в інших валютах

4

315

Короткострокові депозит до 3-х місяців

IAS 1,7

A.01.06

Eквіваленти грошових коштів

2,12

316

Короткострокові депозит від 3-х до 12 місяців

IAS 1,39

A.02.01

Короткострокові депозит від 3-х до 12 місяців

2,12

317

Довгострокові депозити більше одного року

IAS 1,39

A. 11.02

Довгострокові депозити більше одного року

4

318

Обмеження у використанні грошових коштів

IAS 7

A. 13.02

Гарантійний банківський рахунок

2, 4

33

Інші кошти

IAS 1,7; IFRS 7

A.01

Грошові кошти та їх еквіваленти:

2, 4

331

Грошові документи в національні валюті

IAS 1,7

A.01.06

Еквіваленти грошових коштів

2, 4

332

Грошові документи в іноземні валюті

IAS 1,7

A.01.06

Еквіваленти грошових коштів

4

333

Гроші в дорозі в національні валюті

IAS 1,7

A.01.04

Грошові кошти на транзитному рахунку

4

334

Гроші в дорозі в іноземні валюті

IAS 1,7

A.01.04

Грошові кошти на транзитному рахунку

Грошові кошти включають в себе:

O монети;

O банкноти;

O грошові кошти на депозитних рахунках у банку, що вільно можна використовувати;

O грошові перекази (money orders);

O завірені банком чеки (certified checks);

O банківські чеки (cashier’s checks);

O персональні чеки (personal checks);

O банківські переказні трати (векселя) (bank drafts);

O ощадні рахунки (saving accounting) – хоча банк має право вимагати надання попереднього повідомлення про зняття грошей і закриття рахунку, але це відбувається занадто рідко;

Еквіваленти грошових коштів утримуються для погашення короткострокових зобов’язань, але не для інвестиційних або яких-небудь інших цілей. Такі цінні папери, як ощадні сертифікати грошових ринків (many market funds), депозитні сертифікати (certificates of deposit), казначейські векселя (treasury bills) та короткострокові комерційні векселя (commercial paper), які можуть приносити підприємству відсотки і відповідно додатковий заробіток доцільно класифікувати не як грошові кошти, а як еквіваленти грошових коштів. Причиною такої класифікації можна назвати жорстку обмеженість або штрафи при їх перерахунку в грошові кошти.

Депозитний сертифікат (certificates of deposit) – випускаються банком і є свідченням заборгованості, підлягають анулюванню на певних умовах. Випускаються номіналом в 10 000 і 100 000 та мають бути погашені на протязі від місяця до року, при цьому відсотки сплачуються за короткостроковою відсотковою ставкою, що діє на дату їх випуску.

Казначейський вексель (treasury bill) – це зобов’язання певної держави, зазвичай строком від 3-х до 6-ти місяців.

Короткостроковий комерційний вексель (commercial paper) – це короткостроковий вексель, який випускається підприємством з високим рейтингом кредитоспроможності.

Для того щоб інвестицію можна було визначити як еквівалент грошових коштів, вона повинна вільно конвертуватися у відому суму грошових коштів і характеризуватися незначним ризиком зміни вартості. Таким чином, інвестиція визначається здебільшого як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад протягом трьох місяців чи менше з дати придбання.

Інвестиції в інструменти власного капіталу не входять до складу еквівалентів грошових коштів, якщо вони не є за сутністю еквівалентами грошових коштів, наприклад, у випадку привілейованих акцій, придбаних протягом короткого періоду їх погашення і з визначеною датою викупу.

До грошових коштів не включають:

O поштові марки (їх відносять до запасів конторського призначення або до попередньо оплачених витрат);

O аванси на відрядження робітникам – Travel advances (їх відносять до сплачених витрат або дебіторської заборгованості при умові компенсації суми із заробітної плати);

O дебіторська заборгованість робітників підприємства;

O чеки, що датуються наступною датою – postdated checks та боргові розписки (визнаються як дебіторська заборгованість)

O грошові авансові платежі робітникам та іншим контрагентам (рахунки до одержання).

Банківські позики, як правило, вважаються фінансовою діяльністю. Проте в деяких країнах банківські овердрафти, які підлягають погашенню за вимогою, є невід’ємною частиною управління грошовими коштами суб’єкта господарювання. За таких обставин банківські овердрафти включаються як компонент грошових коштів та їхніх еквівалентів. Характерною рисою таких банківських операцій є часті коливання залишків коштів на банківських рахунках – від перевищення надходжень до перевищення кредиту.

Грошові потоки не включають зміни статей, що становлять грошові кошти або їхні еквіваленти, оскільки ці компоненти є частиною управління грошовими коштами суб’єкта господарювання, а не частиною операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Управління грошовими коштами включає інвестування надлишку грошових коштів в еквіваленти грошових коштів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Розділ VI. Грошові кошти та їх еквіваленти