Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Програми за участю кількох працедавців

Виплати по закінченні трудової діяльності включають, наприклад:

O пенсійне забезпечення, таке як пенсії;

O інші виплати по закінченні трудової діяльності, такі як страхування життя по закінченні трудової діяльності та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності.

Угоди, за якими підприємство надає виплати по закінченні трудової діяльності, є програмами виплат по закінченні трудової діяльності.

Програми виплат по закінченні трудової діяльності залежно від економічної сутності програми класифікуються на:

O програми з визначеним внеском;

O програми з визначеною виплатою.

Згідно з програмами з визначеним внеском:

А) юридичне або конструктивне зобов’язання підприємства обмежується сумою, яку воно погоджується внести до фонду. Отже, сума виплат, що її отримає працівник по закінченні трудової діяльності, визначається за сумою внесків, сплачених підприємством (а також, можливо, й працівником) до програми виплат по закінченні трудової діяльності або до страхової компанії, разом із прибутками від інвестування внесків;

Б) як наслідок, на працівника припадає актуарний ризик (виплати будуть меншими за очікувані) та інвестиційний ризик (інвестованих активів буде недостатньо для забезпечення очікуваних виплат).

Прикладами випадків, коли зобов’язання підприємства не обмежується сумою, яку він погоджується внести до фонду, є обставини, за яких підприємство має юридичне або конструктивне зобов’язання, що виникає завдяки:

А) формулі виплат (згідно з програмою), не прив’язаній виключно до суми внесків;

Б) гарантії (або непрямій через и1087 програму, або прямій) установленого рівня прибутку від внесків або

В) тій неофіційній практиці, яка спричиняє виникнення конструктивного зобов’язання. Наприклад, конструктивне зобов’язання може виникнути в разі наявності у підприємства досвіду підвищення виплат колишнім працівникам для того, щоб не відставати від інфляції, навіть якщо стосовно цього не існує юридичного зобов’язання.

Облік програм з визначеним внеском оцінюється на недисконтованій основі після вирахування вже сплаченої суми:

Дт “Витрати на виплати по закінченню трудової діяльності”

Кт “Грошові кошти”

Кт “Зобов’язання за податками та резерви поточних податкових зобов’язань”

Згідно з програмами з визначеною виплатою:

А) зобов’язання підприємства – надавати узгоджені виплати теперішнім та колишнім працівникам;

Б) по суті, на підприємство припадає актуарний ризик (витрати на виплати будуть більшими за очікувані) та інвестиційний ризик. Якщо актуарний або інвестиційний досвід є гіршим від очікуваного, зобов’язання підприємства можуть збільшуватися.

Програми за участю кількох працедавців

Підприємству слід класифікувати програми за участю кількох працедавців як:

O програми з визначеним внеском;

O програми з визначеною виплатою.

Якщо програму за участю кількох працедавців визначають як програму з визначеною виплатою, підприємству слід обліковувати свою пропорційну частку зобов’язання за визначеними виплатами, активів програми та витрат, пов’язаних з програмою, так само, як і будь-яку іншу програму з визначеною виплатою

Якщо підприємство не має достатньої інформації для застосування обліку за визначеною виплатою до програми за участю кількох працедавців, яка є програмою з визначеною виплатою, йому слід:

А) вести облік програми так, ніби вона є програмою з визначеним внеском;

Б) розкривати:

I) той факт, що програма є програмою з визначеною виплатою;

Ii) причину, чому підприємство не має достатньої інформації, щоб дозволити йому вести облік цієї програми як програми з визначеною виплатою;

В) тією мірою, якою надлишок або дефіцит коштів у програмі можуть вплинути на суму майбутніх внесків, додатково розкривати:

O будь-яку наявну інформацію про цей надлишок або дефіцит коштів;

O основу, використану для визначення цього надлишку або дефіцит коштів;

O можливі наслідки для суб’єкта господарювання.

Один із прикладів програми з визначеною виплатою за участю кількох працедавців наведено далі:

А) програма фінансується на основі сплати з поточних надходжень, тобто: внески встановлюються на рівні, який, як очікується, буде достатнім для здійснення виплат, строк яких настає в тому самому періоді; а майбутні виплати, зароблені протягом поточного періоду, будуть сплачені з майбутніх внесків;

Б) виплати працівникам визначаються за строком надання ними послуг і у підприємств-учасників програми немає жодних реальних способів вийти з програми без сплати внеску за виплати, зароблені працівниками до дати виходу з програми. Така програма створює актуарний ризик для підприємства: якщо остаточні витрати на виплати, вже зароблені на дату балансу, є більшими за очікувані, підприємство буде зобов’язаним або збільшити свої внески, або переконати працівників погодитися на зменшення виплат. Отже, така програма є програмою з визначеною виплатою.

У разі наявності достатньої інформації про програму з кількома працедавцями, яка є програмою з визначеною виплатою, підприємство обліковує свою пропорційну частку зобов’язання за визначеними виплатами активів програми та витрат на виплати по закінченні трудової діяльності, пов’язаних з програмою так само, як і будь-яку іншу програму з визначеною виплатою. Проте в деяких випадках підприємство може не мати можливості достатньо достовірно визначити з метою обліку свою частку в фінансовому стані та результатах діяльності програми. Це може статися, якщо:

А) підприємство не має доступу до інформації про програму, яка задовольняє вимоги Стандарту, або

Б) підприємства-учасники програми стають доступними актуарним ризикам, пов’язаним із теперішніми та колишніми працівниками інших підприємствам, у результаті чого немає послідовної та достовірної основи для розподілу зобов’язань, активів програми та витрат між окремими суб’єктами господарювання – учасниками програми.

У таких випадках підприємство веде облік програми так, ніби вона є програмою з визначеним внеском, та розкриває додаткову інформацію.

Програми за участю кількох працедавців відрізняються від програм групового управління. Програма групового управління – це просто сукупність програм за участю одного працедавця, об’єднаних для того, щоб дозволити працедавцям – учасникам об’єднати свої активи з метою інвестицій та з метою скорочення адміністративних витрат і витрат на управління інвестиціями, але вимоги різних працедавців розділяються для отримання виплат саме їхніми працівниками. Програми групового управління не викликають жодних особливих проблем з погляду їх обліку, оскільки в розпорядженні завжди є інформація для того, щоб розглядати їх як будь-яку іншу програму за участю одного працедавця, а також оскільки за такими програмами суб’єкти господарювання-учасники не стають доступними актуарним ризикам, пов’язаним з теперішніми та колишніми працівниками інших суб’єктів господарювання. Визначення цього Стандарту вимагають від суб’єкта господарювання класифікувати програму групового управління як програму з визначеним внеском або як програму з визначеною виплатою відповідно до умов програми (включаючи будь-яке конструктивне зобов’язання, яке виходить за межі офіційних умов).

Програми з визначеною виплатою, які об’єднують активи, внесені різними суб’єктами господарювання під спільний контроль, наприклад, материнське та його дочірні підприємства, не є програмами за участю кількох працедавців.

Отже, суб’єкт господарювання розглядає всі такі програми як програми з визначеною виплатою.

МСБО 37 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи” вимагає від суб’єкта господарювання визнавати деякі непередбачені зобов’язання або розкривати інформацію про них. У контексті програми за участю кількох працедавців непередбачене зобов’язання може виникнути, наприклад, від:

А) актуарних збитків, пов’язаних з іншими суб’єктами господарювання-учасниками, оскільки кожний суб’єкт господарювання, який бере участь у програмі за участю кількох працедавців, розділяє актуарні ризики кожного суб’єкта господарювання-учасника, або

Б) будь-яких обов’язків (згідно з умовами програми) щодо фінансування будь-якого дефіциту коштів у програмі, якщо інші суб’єкти господарювання перестають брати участь у програмі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Програми за участю кількох працедавців