Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Операційна діяльність

Сума грошових потоків від операційної діяльності є ключовим показником того, якою мірою операції в процесі господарювання генерують грошові кошти, достатні для погашення позик, підтримки операційної потужності підприємства, виплати дивідендів та здійснення нових інвестицій без залучення зовнішніх джерел фінансування. Інформація про конкретні компоненти минулих грошових потоків є корисною разом з іншою інформацією для прогнозування майбутніх грошових потоків від операційної діяльності.

Грошові потоки від операційної діяльності визначаються переважно основною діяльністю суб’єкта господарювання, яка приносить дохід. Таким чином, вони є, як правило, результатом операцій та інших подій, які підпадають під визначення прибутку або збитку. Прикладами грошових потоків від операційної діяльності є:

O надходження грошових коштів від продажу товарів та надання послуг;

O надходження грошових коштів від роялті, авторських гонорарів, комісійних, а також інший дохід;

O виплати грошових коштів постачальникам товарів та послуг;

O виплати грошових коштів працівникам та виплати за їх дорученням;

O надходження грошових коштів і виплати грошових коштів страхової компанії за премії та позови, ануїтети та інші виплати за полісами;

O виплати грошових коштів або компенсація податків на прибуток, якщо вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю;

O надходження і виплати грошових коштів за контрактами, укладеними для дилерських або торговельних цілей.

Деякі операції, наприклад, продаж об’єкта основних засобів, можуть приносити прибуток або збиток, що є складовою щодо визначення прибутку або збитку. Проте грошові потоки, пов’язані з такими операціями, – це грошові потоки від інвестиційної діяльності.

Підприємство може утримувати цінні папери та позики для проведення з ними біржових операцій або торгівлі ними; в такому випадку вони подібні до товарів, придбаних спеціально для перепродажу. Отже, грошові потоки, що є результатом придбання або продажу дилерських цінних паперів чи таких, які обертаються на ринку, класифікується як операційна діяльність. Аванси грошовими коштами і позики, здійснені фінансовими установами, також здебільшого класифікуються як операційна діяльність, оскільки вони пов’язані з основною діяльністю суб’єкта господарювання, яка приносить дохід.

Інвестиційна діяльність

Окреме розкриття інформації про грошові потоки, що виникають від інвестиційної діяльності є важливим, оскільки грошові потоки відображають, якою мірою здійснювалися видатки на ресурси, призначені для генерування майбутнього прибутку і майбутніх грошових потоків. Прикладами грошових потоків, що виникають від інвестиційної діяльності є:

O виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів. Ці виплати охоплюють також такі, що пов’язані з капіталізованими витратами на розробки та будівництво власними силами;

O надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових активів;

O виплати грошових коштів для придбання власного капіталу або боргових інструментів інших підприємств, а також часток у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для дилерських чи торговельних цілей);

O надходження грошових коштів від продажу власного капіталу або боргових інструментів інших підприємств, а також часток у спільних підприємствах (інші, ніж надходження за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для дилерських чи торговельних цілей);

O аванси грошовими коштами та позики, надані іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою);

O надходження грошових коштів від повернення авансів та позик (інших, ніж аванси та позики фінансової установи), наданих іншим сторонам;

O виплати грошових коштів за ф’ючерсними і форвардними контрактами, опціонами та контрактами “своп”, окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або виплати класифікуються як фінансова діяльність;

O надходження грошових коштів від ф’ючерсних і форвардних контрактів, опціонів та контрактів “своп”, окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або надходження класифікуються як фінансова діяльність.

Коли контракт відображається в обліку як хеджування визначеної позиції грошові потоки за контрактом класифікуються так само, як грошові потоки за позицією, що хеджується.

Фінансова діяльність

Окреме розкриття інформації про грошові потоки, що виникають від фінансової діяльності є важливим, оскільки воно корисно для передбачення претензій щодо майбутніх грошових потоків з боку тих, хто надає капітал суб’єктові господарювання. Прикладами грошових потоків, що виникають від фінансової діяльності є:

O надходження грошових коштів від випуску акцій або інших інструментів власного капіталу;

O виплати грошових коштів власникам для придбання або викупу раніше випущених акцій суб’єкта господарювання;

O надходження грошових коштів від випуску незабезпечених боргових зобов’язань, позик, векселів, облігацій, іпотек, а також інших коротко або довгострокових позик;

O виплати грошових коштів для погашення позик;

O виплати грошових коштів орендарем для зменшення існуючої заборгованості, пов’язаної з фінансовою орендою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Операційна діяльність