Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Негрошові операції

Грошові потоки, що виникають від податків на прибуток, розкриваються окремо і класифікуються як грошові потоки від операційної діяльності, якщо їх не можна конкретно ототожнити з фінансовою та інвестиційною діяльністю.

Податки на прибуток виникають від операцій, які є джерелом грошових потоків, що класифікуються як операційна, інвестиційна або фінансова діяльність у звіті про рух грошових коштів. Тимчасом як витрати на податки легко ототожнюються з інвестиційною або фінансовою діяльністю, пов’язані з ними грошові потоки від податків часто неможливо ідентифікувати і вони можуть виникати в інший період ніж грошові потоки у результаті основної операції.

Таким чином, сплачені податки здебільшого класифікуються як грошові потоки від операційної діяльності. Проте, коли можливо ідентифікувати грошові потоки від податків із конкретною операцією, яка є джерелом грошових потоків, класифікованих як інвестиційна або фінансова діяльність, грошові потоки від податків класифікуються, відповідно, як інвестиційна або фінансова діяльність. Коли грошові потоки від податків розподіляються більше, ніж на один клас діяльності, розкривається інформація про загальну суму сплачених податків.

Інвестиції в дочірні, асоційовані та спільні підприємства

Коли облік інвестицій в асоційоване або дочірнє підприємство здійснюється із застосуванням методу участі в капіталі або методом обліку за собівартістю, інвестор обмежує своє звітування в звіті про рух грошових коштів грошовими потоками між ним та об’єктом інвестування, наприклад дивідендами й авансами.

Підприємство, яке звітує про свою частку участі у спільно контрольованому підприємстві (див. МСБО 31 “Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах”) із застосуванням методу пропорційної консолідації, вносить до консолідованого звіту про рух грошових коштів свою пропорційну частку в грошових потоках від спільно контрольованого підприємства. Підприємство, яке звітує про таку частку із застосуванням методу участі в капіталі, вносить до свого звіту про рух грошових коштів грошові потоки від своїх інвестицій у спільно контрольоване підприємство, а також розподіл прибутку та інші виплати або надходження між ним і спільно контрольованим підприємством.

Придбання і продаж дочірніх підприємств та інших господарських одиниць

Сукупні грошові потоки, що виникають від придбання та продажу дочірніх підприємств або інших господарських одиниць, подаються окремо і класифікуються як інвестиційна діяльність.

Підприємство розкриває, в узагальненому вигляді як придбання, так і продаж дочірніх підприємств або інших господарських одиниць протягом періоду за кожним із наведених далі пунктів:

А) загальну компенсацію за придбання або продаж;

Б) ту частину компенсації, яка виплачена грошовими коштами або їхніми еквівалентами;

В) суму грошових коштів та їхніх еквівалентів у дочірньому підприємстві або господарській одиниці, які були придбані чи продані;

Г) суму активів та зобов’язань за кожною основною категорією, за винятком грошових коштів або їхніх еквівалентів у дочірньому підприємстві або господарській одиниці, які були придбані чи продані.

Окреме подання впливу грошових потоків від придбання та продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць у вигляді окремих елементів статей (разом з окремим розкриттям інформації про суми активів і зобов’язань, які були придбанні або продані) допомагає відрізняти ці грошові потоки від грошових потоків, які виникають від іншої операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Вплив грошових потоків від продажу не вираховується з грошових потоків від придбання.

Сукупна сума грошових коштів, сплачених або отриманих як компенсація за придбання або продаж, визнається у звіті про рух грошових коштів за вирахуванням грошових коштів та їхніх еквівалентів, що були придбані або продані.

Негрошові операції

Інвестиційні та фінансові операції, які не потребують використання грошових коштів або їхніх еквівалентів, виключаються зі звіту про рух грошових коштів. Такі операції розкриваються в інших фінансових звітах способом, який надає всю відповідну інформацію про таку інвестиційну та фінансову діяльність.

Багато видів інвестиційної та фінансової діяльності не впливає прямо на поточні грошові потоки, незважаючи на те, що вони справді впливають на структуру капіталу та активів суб’єкта господарювання. Виключення негрошових операцій зі звіту про рух грошових коштів відповідає меті звіту про рух грошових коштів, оскільки ці статті не відносяться до грошових потоків протягом поточного періоду. Прикладами негрошових операцій є такі:

А) придбання активів або шляхом прийняття прямо пов’язаних з ними зобов’язань, або шляхом фінансової оренди;

Б) придбання суб’єктом господарювання шляхом випуску акцій;

В) перетворення боргу у власний капітал.

Компоненти грошових коштів та їхніх еквівалентів

Суб’єктові господарювання слід розкривати компоненти грошових коштів та їхніх еквівалентів і подавати узгодження сум у звіті про рух грошових коштів за статтями, еквівалентними наведеним у балансі.

Зважаючи на відмінність принципів управління грошовими коштами і банківських угод у всьому світі та виконуючи вимоги

МСБО 1 “Подання фінансових звітів”, підприємство розкриває інформацію про політику, яку він приймає для визначення складу грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Вплив будь-якої зміни у політиці щодо визначення компонентів грошових коштів та їхніх еквівалентів, наприклад зміни у класифікації фінансових інструментів, які раніше вважалися частиною портфеля інвестицій суб’єкта господарювання, визначається відповідно до МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Негрошові операції