Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Модель справедливої вартості

Модель справедливої вартості і модель собівартості

Підприємство, що утримує інвестиційну нерухомість за угодою про фінансову або операційну оренду, розкриває інформацію орендарів про фінансову оренду й орендодавців про будь-яку операційну оренду, яку надало підприємство.

Підприємство розкриває наступну інформацію:

А) модель, яку він застосовує, – справедливої вартості або собівартості;

Б) якщо він застосовує модель справедливої вартості – чи класифікуються й обліковуються (якщо так, то за яких обставин) частки нерухомості, утримувані за угодою про операційну оренду як інвестиційна нерухомість;

В) якщо класифікацію зробити важко – критерії, якими користується підприємство для розмежування інвестиційної нерухомості і нерухомості, зайнятої власником, та нерухомості, утримуваної для продажу в ході звичайної діяльності;

Г) методи і суттєві припущення, що застосовуються для визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості, включаючи виклад того, чи було підтверджено визначення справедливої вартості ринковими свідченнями, чи ж воно більше базувалося на інших факторах (які підприємство повинен розкрити) через характер нерухомості і брак зіставних ринкових даних;

Г) міру, якою справедлива вартість інвестиційної нерухомості (оцінена або розкрита у фінансових звітах) базується на оцінці, зробленій незалежним оцінювачем, який має відповідну професійну кваліфікацію і недавній досвід оцінки в тій самій місцевості та тієї самої категорії власності. Якщо такого оцінювання не було, цей факт слід розкрити;

Д) суми, визнані у звіті про прибутки чи збитки, щодо:

O доходу від оренди інвестиційної нерухомості;

O прямих операційних витрат (включаючи ремонт і обслуговування), що виникають від інвестиційної нерухомості, яка генерує дохід від оренди протягом періоду;

O прямих операційних витрат (включаючи ремонт і обслуговування), що виникають від інвестиційної нерухомості, яка не генерує доходу від оренди протягом періоду;

O кумулятивних змін у справедливій вартості, визнаних у прибутку чи збитку після продажу інвестиційної нерухомості з пулу активів, для якого застосовується модель собівартості, до пулу активів, які відображаються за моделлю справедливої вартості;

Е) існування і суми обмежень щодо спроможності реалізувати інвестиційну нерухомість або перевести дохід і надходження від продажу;

Є) контрактні зобов’язання купити, збудувати чи забудувати інвестиційну нерухомість або провести ремонт, обслуговування чи поліпшення.

Модель справедливої вартості

Слід розкрити таке:

А) збільшення вартості, розкриваючи окремо збільшення внаслідок придбання і ті, що виникають у результаті капіталізації подальших видатків, визнаних у балансовій вартості активу;

Б) збільшення вартості внаслідок придбання шляхом об’єднання бізнесу;

В) активи, класифіковані як такі, що утримуються для продажу або ж включені до ліквідаційної групи, класифікованої як така, що утримується для продажу, згідно з МСФЗ 5 та з іншим вибуттям;

Г) чисті прибутки або збитки від коригування справедливої вартості;

Г) чисті курсові різниці, що виникають при переведенні фінансових звітів закордонного суб’єкта господарювання в іншу грошову одиницю подання інформації або при переведенні фінансових звітів закордонної одиниці у грошову одиницю суб’єкта господарювання, що звітує;

Д) передачі права нерухомості до запасів (та із запасів) і нерухомості, зайнятої власником;

Е) інші зміни.

При суттєвому коригуванні отриманої оцінки інвестиційної нерухомості для відображення у фінансових звітах підприємство повинно розкривати узгодження між отриманою і скоригованою оцінками, включеними до фінансових звітів, окремо показуючи сукупну суму будь-яких визнаних за орендою зобов’язань, які були додані, і будь-які суттєві коригування.

Крім того, суб’єктові господарювання слід розкривати:

А) опис інвестиційної нерухомості;

Б) пояснення того, чому справедливу вартість не можна достовірно оцінити;

В) якщо можливо, діапазон оцінок, у якому найбільш імовірно, перебуває справедлива вартість;

Г) при вибутті інвестиційної нерухомості, що не відображається за справедливою вартістю:

O той факт, що суб’єкт господарювання продав інвестиційну нерухомість, що не відображалася за справедливою вартістю;

O балансову вартість інвестиційної нерухомості під час продажу;

O суму визнаних прибутків або збитків.

Питання для самоперевірки до Розділу III

1. Дати визначення основних засобів за МСБО 16.

2. До яких об’єктів МСБО 16 не застосовується?

3. Які два критерії визнання активів?

4. Розкрийте поняття економічна вигода.

5. Приведіть приклади основних засобів на підприємстві.

6. Які методи оцінки основних засобів існують?

7. Що включає в себе поняття собівартості основних засобів?

8. Яким чином на підприємстві можуть виникнути основні засоби?

9. Виділіть особливість обліку основних засобів і їх оцінки при придбанні за гроші та в кредит.

10. Які особливості обліку основних засобів і їх оцінки при обміні та самостійному створенні?

11. Справедлива вартість. Як вона визначається і з якою метою?

12. Охарактеризуйте особливість придбання Землі.

13. Що таке амортизація основних засобів?

14. Які методи амортизації існують?

15. Які особливості використання таких методів нарахування амортизації, як амортизаційного фонду та ануїтету?

16. Як проводиться переоцінка основних засобів?

17. Які проводки складають при до оцінці основних засобів?

18. Як і з якою метою розраховується балансова вартість основних засобів?

19. Як зміниться валюта Балансу при переоцінці основних засобів?

20. Які напрямки вибуття основних засобів?

21. Яка інформація щодо основних засобів розкривається у фінансовій звітності?

22. Що таке інвестиційна нерухомість?

23. Чим інвестиційна нерухомість відрізняється від основних засобів?

24. Як проводиться оцінка інвестиційної нерухомості?

25. Яка інформація щодо інвестиційної нерухомості розкривається у фінансовій звітності?

Тести до Розділу III

1. В міжнародній практиці розкриває інформацію, щодо визначення, визнання, оцінки, амортизації, припинення визнання та розкриття інформації основних засобів стандарт:

A) МСБО 40;

B) МСБО 16;

C) МСБО 2, 40;

D) правильна відповідь а, b.

2. Сплачена сума грошових коштів або їх еквівалентів, або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на момент його придбання або створення називається:

A) собівартістю основних засобів;

B) балансовою вартістю основних засобів;

C) залишковою вартістю основних засобів; сі) правильна відповідь відсутня.

3. Основні засоби відображуються в балансі підприємства, якщо відповідають критеріям:

A) існує ймовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цього активу;

B) його собівартість може бути достовірно оцінена;

C) підприємство має право власності на об’єкт;

D) правильні відповіді а, b.

4. Терміном корисної експлуатації називають:

A) період, упродовж якого підприємство передбачає використовувати відповідний об’єкт;

B) кількість одиниць продукції (послуг), яку підприємство очікує отримати від його використання;

C) період, упродовж якого підприємство не використовуватиме відповідний об’єкт;

D) правильна відповідь а, b.

5. Оцінена сума, яку підприємство зараз очікує отримати від продажу активу після вирахування оцінених витрат на продаж, якщо цей актив вже є у віці та стані, очікуваному наприкінці терміну його корисної експлуатації називають:

A) справедливою вартістю основних засобів;

B) залишковою вартістю основних засобів;

С) ліквідаційною вартістю основних засобів;

D) переоціненою вартістю основних засобів.

6. Потік однонаправлених платежів з однаковим інтервалом між поступовими платежами на протязі певної кількості років:

A) ажіо;

B) акредитив;

C) ануїтет;

D) правильна відповідь відсутня.

7. Вартість, що амортизується – це:

A) сума повної собівартості активу та ліквідаційної вартості;

B) собівартість активу або інша сума, відображена у фінансовій звітності замість собівартості, за вирахуванням ліквідаційної вартості;

C) виручка від реалізації активу;

D) правильна відповідь відсутня.

8. Амортизація активу починається:

A) з моменту оплати за нього грошових коштів;

B) з моменту укладання договору на придбання об’єкта основних засобів

C) коли актив може бути використаний за призначенням;

D) після введення його в експлуатацію.

9. Державні підприємства:

A) можуть використовувати такі саме МСФЗ як і комерційні підприємства;

B) використовують інші МСФЗ спеціально адаптовані для державного сектору;

C) взагалі не можуть використовувати МСФЗ;

D) правильна відповідь відсутня.

10. Справедлива вартість основних засобів – це:

A) балансова вартість об’єкту;

B) ринкова вартість об’єкту;

C) залишкова вартість об’єкту;

D) правильна відповідь відсутня.

11. Оцінена сума, яку підприємство зараз очікує отримати від продажу активу після вирахування оцінених витрат на продаж, якщо цей актив вже є у віці та стані, очікуваному наприкінці терміну його корисної експлуатації називається:

A) балансова вартість об’єкту;

B) ринкова вартість об’єкту;

С) ліквідаційна вартість об’єкту;

D) правильна відповідь відсутня.

12. Інвестиційна нерухомість характеризується:

Е) МСБО 16;

F) МСБО 2;

G) МСБО 36;

H) правильна відповідь відсутня.

13. Операція між сторонами, що не мають між собою жодних особливих або конкретних стосунків, які зробили б ціну операції нехарактерною для умов ринку називають:

A) операцією між незалежними сторонами;

B) операцією між пов’язаними сторонами;

C) операцією між працівниками;

D) правильна відповідь відсутня.

14. В вітчизняній практиці розкриває інформацію, щодо визначення, визнання, оцінки, амортизації, припинення визнання та розкриття інформації основних засобів стандарт:

A) П(С)БО 40;

B) П(С)БО 16;

C) П(С)БО 2, 40;

D) правильна відповідь відсутня.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Модель справедливої вартості