Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Касові операції

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.

Згідно з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на поточних депозитних та інших рахунках у банках.

Касові операції

В міжнародній практиці існує поняття малої каси. Мала каса являє собою різновид авансового фонду, який передбачає готівкові кошти для господарських витрат. Авансові фонди формується для цільового використання коштів, які час від часу поповнюються і компенсують використану суму коштів. Розміри такої каси може коливатися від 20 євро і менше до 10 000 та більше. Велике підприємство може мати не одну, а декілька малих кас, що можуть бути розташовані у всіх її відділеннях чи філіях та навіть виробничих підрозділах. Тим не менш, хоча сума в таких касах є незначною загальна сума готівки може бути вагомою.

Такі каси використовують з метою оптимізації управління невеликими статтями витрат, що необхідно сплатити терміново та у готівкові формі, а суми їх незначні, наприклад, транспорті витрати працівників, почтові витрати, канцелярські товари тощо. Залишок по рахунку малої каси є частиною загального залишку грошових коштів.

Приклад.

ЗАТ “К&;Ко” має 8 000 $ малої каси, ця сума передбачена для використання в господарських витратах. В кінці першого місяця в малій касі залишилось 550 $, а 7450 (8000 – 550) було використано на протязі місяця.

Це означає, що касир має мати залишок готівки 550 $ та ордерів, що підтверджують витрати на 7450 $. ЗАТ “К&;Ко” операції відображує проводками:

Дт “Мала каса” 8000

Кт “Каса” 8000

Дт “Витрата на канцтовари” 2200

Дт “Транспорті витрати” 1550

Дт “Почтові витрати” 700

Дт “Інші господарські витрати” 3000

Кт “Мала каса” 7450

В кінці періоду:

Дт “Мала каса” 7450

Кт “Каса” 7450

Коли виникає ситуація невідповідності за сумою видаткових ордерів та залишків, то нестача при встановлені винної та відповідальної особи відображується на рахунку “Інша дебіторська заборгованість”. А в ситуації крадіжки грошових коштів і не встановленні винної особи то нестачу одразу списують в збиток.

Що стосується обліку касових операцій в Україні, то підприємства всіх форм власності для зберігання готівкових коштів і здійснення операцій з ними створюють на підприємстві касу або вповноважують відповідальну особу для виконання таких операцій.

Каса підприємства – це спеціально обладнане приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів.

У касі підприємства можуть зберігатися не тільки грошові кошти, а й цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності.

Для обліку касових операцій використовується активний рахунок 30 “Каса” з двома субрахунками:

– 301 “Каса в національній валюті”;

– 302 “Каса в іноземній валюті”.

Типова кореспонденція рахунків за П(С)БО щодо обліку грошових коштів в касі відображено в табл. 6.5.

Таблиця 6.5. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ В КАСІ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Одержано з поточного рахунка в національній валюті готівка для різних цілей

301

311

2

Одержано готівку з поточного рахунка в іноземній валюті для виплати авансу з відрядження

302

312

3

Надійшла в касу виручка за продукцію власного виробництва

301

701

4

Надійшла до каси виручка за товари

301

702

5

Надійшла до каси виручка за надані послуги

301

703

6

Одержано готівку від покупців у рахунок оплати раніше відвантаженої продукції товарів (робіт, послуг)

301, 302

361,362

7

Повернуто до каси невикористані підзвітні суми

301, 302

372

8

Одержані до каси гроші від винних осіб за відшкодування завданих підприємству збитків

301

375

9

Отримано готівкою до каси внесок до статутного фонду

301

46

10

Одержана готівка до каси за перепродані акції власної емісії або за продану частину власника в капіталі підприємства

301

45

11

Оприбутковано до каси фінансову довгострокову допомогу на зворотній основі

301, 302

55

12

Надійшла готівка в рахунок погашення раніше одержаних векселів

301, 302

341,342

13

Одержані до каси суми в рахунок оплати за житлово-комунальні послуги

301

377

14

Одержано готівку від покупців за продані необоротні активи

301

342

15

Одержані до каси суми в рахунок погашення заборгованості за позичками на індивідуальні потреби

301

163, 371

16

Одержані до каси суми в рахунок погашення раніше списаної дебіторської заборгованості

301

716

17

Одержані до каси суми цільового фінансування

301

48

18

Одержані до каси платежі в рахунок доходів майбутніх періодів (орендна плата, за комунальні послуги тощо)

301

69

19

Оприбутковано до каси готівку від внутрішніх підрозділів, що мають окремі баланси

301

683

20

Надійшла до каси готівка від дочірніх підприємств

301

682

21

Повернено до каси суму надлишково виплаченої зарплати працівників

301

661

22

Оприбутковані надлишки готівки, виявлені під час інвентаризації каси

301

719

23

Виплачено з каси працівникам підприємства заробітну плату, та нараховано допомогу за рахунок фондів соціального страхування

661

301

24

Видано готівку під звіт працівникам підприємства для відрядження та на здійснення інших господарських операцій

372

301, 302

25

Внесена готівка з каси підприємства на його банківські рахунки (виручка, депонована зарплата і т. ін.)

311, 312

301,302

26

Виплачені з каси депоненти акціонерам, засновникам та іншим власникам корпоративних прав

671

301

27

Виплачено з каси (переказано через відділення зв’язку) утримані суми за виконавчими листами (аліменти тощо)

685

301

28

Виплачено з каси раніше депоновану заробітну плату

662

301

29

Виплачена з каси працівникам підприємства одноразова допомога за рахунок фонду соціального страхування

652

301

30

Видана з каси працівникам підприємства позичка на індивідуальні потреби (короткострокова, довгострокова)

327, 631

301

31

Погашені готівкою раніше видані короткострокові векселі

621

301

32

Викуплені підприємством акції власної емісії

45

301

33

Видана з каси готівка за рахунок коштів цільового фінансування

48

301

34

Передана з каси готівка інкасатору

333

301

35

Відображено нестачу готівки в касі за результатами інвентаризації

947

301

Для ведення синтетичного обліку касових операцій можуть бути використані регістри бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. “Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку” або ж інші регістри (за вибором підприємства).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Касові операції