Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – IV. Як подарунок від іншої юридичної або фізичної особи

Згідно МСБО 16, п. 23 основні засоби, що були придбані на умовах відстрочки платежу на період, що перевищує звичайні умови оплати, собівартість визначається тією сумою, що необхідно було сплатити за умов термінової оплати. Різниця між даною величиною та сумарними виплатами визнається витратами на оплату відсотків за кредит (базовий підхід) або капіталізується (альтернативний підхід).

Витрати за позиками, що підлягають капіталізації:

O відсотки за позиками (облігаційними, необлігаційними) і банківськими кредитами, як довгостроковими, так і короткостроковими, включаючи овердрафт;

O амортизацію дисконту або премії за випущеними облігаціями;

O додаткові витрати, понесені у зв’язку з отриманням кредиту/позики, наприклад витрати на емісію облігацій (ці витрати капіталізуються так само поступово, як амортизується премія або дисконт);

O лізингові платежі за мінусом амортизації об’єкта лізингу, у разі якщо за умовами договору амортизацію нараховує лізинго-давець, а відповідно, лізинго-одержувач цю суму відшкодовує у платежах;

O курсові різниці, що виникають при користуванні кредитами/позиками в іноземній валюті.

ІІІ. Обмін або негрошові операції

Згідно МСБО 16, п. 24 Об’єкт основних засобів може бути придбаний в обмін на немонетарний актив або комбінацію монетарних і немонетарних активів. Собівартість такого об’єкта оцінюють за справедливою вартістю, крім випадків, коли:

А) в операції обміну відсутня комерційна сутність;

Б) справедливу вартість ані отриманого активу, ані відданого активу неможливо достовірно визначити.

Підприємство визначає чи має операція обміну комерційну сутність шляхом аналізу майбутніх змін грошових потоків в результаті операції. Операція обміну має комерційну сутність, якщо:

А) структура грошових потоків отриманого активу відрізняється від структури грошових потоків переданого активу; або

Б) різниця за справедливою вартістю обмінних активів.

З метою визначення, чи має обмінна операція комерційну сутність, визначена підприємством вартість має відображати грошові потоки після оподаткування.

Приклад.

Підприємство обміняло своє обладнання на автомобіль іншого підприємства. Відомо, що справедлива вартість автомобіля 50 000 $, а балансова вартість обладнання складає 45 000 $ (Первісна вартість – 60 000, накопичу вальна амортизація – 15 000) Відбулася доплата 5 000.

Виходячи з цього, будуть складені наступні проводки:

Дт А.07.04 “Транспортні засоби” 50 000

Дт А.07.08 “Знос основних засобів: обладнання” 15 000

Кт А.07.03 “Комп ‘ютери та офісне обладнання” 60 000

Кт А.01 “Грошові кошти” 5 000

Якщо придбаний об’єкт не оцінюється за справедливою вартістю, його собівартістю є балансова вартість відданого активу.

Приклад.

Підприємство обміняло своє обладнання на офісні меблі іншого підприємства. Відомо, що балансова вартість облад складає 290 000 $ (Первісна вартість – 320 000, накопичу вальна амортизація – 30 000) Справедлива вартість офісних меблів не можна визначити чи оцінити з певною достовірністю.

Виходячи з цього, будуть складені наступні проводки:

Дт А.07.03 “Комп’ютери та офісне обладнання” 290 000

Дт А.07.08 “Знос основних засобів: обладнання” 30 000

Кт А.07.03 “Комп’ютери та офісне обладнання” 320 000

IV. Як подарунок від іншої юридичної або фізичної особи

МСБО згадують, що мають місце випадки, коли державні органи передають, як подарунок основні засоби будь-якому підприємству в якості стимулювання розташування виробництва в тому чи іншому районі. Це робиться з метою посилення місцевої податкової бази і підвищення зайнятості населення.

Акціонери можуть передавати основні засоби, як подарунок підприємству в періоди фінансових труднощів.

Дарунок – це не двостороння передач, а передача в одному напрямку. Немонетарний актив, отриманий в результаті односторонньої передачі оцінюється за справедливою вартістю, яка визначена експертним шляхом, або на основі документів на передачу.

За МСБО та П(С)БО дані операції відображуються такою кореспонденцією, яка наведена в табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

1

Відображена вартість безоплатно одержаних основних засобів

А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання

Е.04.01 Додатково оплачений капітал

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”

2

Витрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів

А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання

L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

3

Відображено суму ПДВ у складі витрат на транспортування і монтаж

L.03.02 Заборгованість за податками та резерви податкових зобов’язань

L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

4

Проведено оплату транспортування та монтажу

L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

А.01.02 Грошові кошти в банках в гривнах

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

31 “Рахунки в банках”

5

Зарахування безоплатно одержаного об’єкта до складу основних засобів

А.07.03 Комп’ютери та офісне обладнання

А.07.07 Незавершене будівництво і не встановлене обладнання

106 “Інструменти, прилади та інвентар”

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

Один із видів безповоротної передачі основних засобів державою є допомога у вигляді державних грантів (дотацій, премій, субсидій). Методологічні засади відображення в обліку та фінансової звітності викладені в МСБО 20 “Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу”. Згідно з вищезгаданим стандартом державні гранти у вигляді не грошового активу можуть оцінюватись за:

– справедливою вартістю (базовий підхід);

– за номінальною вартістю (альтернативний підхід).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – IV. Як подарунок від іншої юридичної або фізичної особи