Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Грошові кошти в безготівкові формі

Типова кореспонденція рахунків щодо обліку грошових коштів відображено в табл. 6.6.

Таблиця 6.6. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Зміст операції

А.04.01. Передплата постачальникам

А.01.01. Грошові кошти в банку в дол.

Сплачено гроші з рахунку в іноземні валюті постачальнику за сировину

L.01.01 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

А.01.01. Грошові кошти в банку в дол.

Сплачено гроші з рахунку в іноземні валюті постачальнику за раніше одержану сировину

А.01.02. Грошові кошти в банку в гривнах

L.02.01. Аванси від покупців

Від покупців надійшов аванс за готову продукцію на рахунок в гривнах

А.01.02. Грошові кошти в банку в гривнах

А.03.01. Дебіторська заборгованість

Від покупців надійшли кошти за раніше відвантажену готову продукцію на рахунок в гривнах

А.01.05 Грошові кошти в касі

А.01.02. Грошові кошти в банку в грн

В касу надійшли гроші для необхідних виплат з рахунку в банку в гривнах

Рахунок “Грошові кошти” може включати суму, що називається компенсаційним залишком, яку не можна вільно використовувати. Цей залишок являє собою мінімальну суму, що залишається на рахунку з метою забезпечення кредитних угод за виконання вимог банку. Фактично така угода обмежує готівкові гроші та впливає на ліквідність підприємства.

Компенсаційні залишки (compensating balances) визначаються Комісією з цінних паперів та біржових операцій (SEC) як “частину будь-якого вкладу, яку виділяє підприємство і являє собою підкріпленням існуючої угоди між кредитною установою і підприємством”. Вони можуть являти собою сплату банківських послуг різного роду, що не були раніше передбачені.

За національними стандартами для синтетичного обліку операцій на поточних рахунках у банках використовується активний рахунок 31 “Рахунки в банках”, а точніше субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті” і субрахунок 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”, на яких відображаються наявність і рух коштів, що перебувають на рахунках у банках і використовуються для поточних операцій. Підставою для відтворення операцій з наявності й руху грошових коштів на субрахунку 311 є виписка банку. У ній реєструються всі операції з надходження та списання коштів з поточного рахунка та показується їх залишок на початок і кінець дня. До виписки додаються розрахунково-платіжні документи, на підставі яких проведено операції. Типову кореспонденцію рахунків по руху коштів відображено в табл. 6.7.

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність (експорт, імпорт товарів, спільну діяльність, орендні операції тощо), підприємства України використовують іноземну валюту як засіб платежу з іноземними партнерами.

Підприємства-резиденти, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, відкривають валютні рахунки в установах банків, які мають ліцензію НБУ на ведення валютних операцій. Це, як правило, та сама установа, де підприємство має поточний рахунок у національній валюті, або інший банк. Бухгалтерський облік валютних операцій ведеться в національній валюті України, при цьому він здійснюється щодо кожного виду валюти окремо (долари США, російські рублі, євро тощо). Іноземна валюта перераховується в національну за курсом НБУ.

Для обліку операцій в іноземній валюті на рахунках у банку використовується субрахунок 312 “Поточний рахунок в іноземній валюті”.

У методичному плані відображення операцій на субрахунку 312 здійснюється аналогічно з записами на субрахунку 311, тобто залишок валюти та її надходження оформлюється за дебетом, списання – за кредитом, у кореспонденції з різними рахунками відповідно до змісту операції.

Підприємство звітує про грошові потоки від операційної діяльності, застосовуючи:

А) прямий метод, за яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів;

Або

Б) непрямий метод, за яким прибуток чи збиток коригується відповідно до впливу операцій негрошового характеру, будь-яких відстрочок або нарахувань минулих чи майбутніх надходжень або виплат грошових коштів щодо операційної діяльності, а також відповідно до статей доходу або витрат, пов’язаних із грошовими потоками від інвестиційної чи фінансової діяльності.

Таблиця 6.7. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА П(С)БО

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунка

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Зараховано на поточний рахунок у банку готівку, внесені з каси

311

301

2

Зараховано на поточний рахунок у банку грошові кошти, які надійшли від покупців за реалізовану продукцію та інші активи

311

361

3

Зараховано на поточний рахунок у банку грошові кошти, які надійшли від інших дебіторів як погашення заборгованості

311

377

4

Зараховано на поточний рахунок залишки в банках, кошти невикористаних акредитивів, лімітованих чекових книжок

311

313

5

Зараховано на поточний рахунок у банку грошові кошти, які були в дорозі

311

333

6

Зараховано на поточний рахунок одержані банківські кредити:

– довгострокові;

311

501

– короткострокові

311

601

7

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти:

– за операціями одержання авансів від покупців (замовників);

311

681

– одержані від внутрішніх операцій з дочірніми підприємствами;

311

682

– одержані від внутрішньогосподарських підрозділів, філій;

311

683

– одержані як погашення іншої кредиторської заборгованості

311

685

8

Зараховано на поточний рахунок раніше виданий аванс покупцем (підрядником) за проміжними розрахунками

311

371

9

Зараховано на поточний рахунок суми, одержані від органів соціального страхування

311

65

10

Зараховано на поточний рахунок суми, одержані від фінансових органів з платежів до бюджету, і позабюджетні фонди

311

641, 642

11

Зараховано на поточний рахунок одержані штрафи, пені, неустойки

311

715

12

Зараховано на поточний рахунок кошти, одержані від різних підприємств, безповоротні фінансові допомоги

311

745

13

Зараховано на поточний рахунок у банках кошти цільового фінансування та цільових надходжень

311

48

14

Зараховано на поточний рахунок у банках суми внесків, що надійшли від засновників (учасників) як внески до статутного фонду, а також за акції

311

46

15

Зараховано на поточний рахунок кошти в порядку повернення короткострокових інвестицій

311

35

16

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти, що надійшли як погашення раніше списаної дебіторської заборгованості

311

719

17

Зараховано на поточний рахунок суми з нарахованих доходів (дивідендів, відсотків, роялті тощо)

311

373

18

Зараховано на поточний рахунок кошти страхового відшкодування від страхових організацій у разі надзвичайних ситуацій

311

75

19

Списано з поточного рахунка в банку готівкові кошти, видані підприємству для виплати зарплати, премій, допомоги, на службові відрядження та господарські потреби. Готівку оприбутковано до каси підприємства

301

311

20

Списано з поточного рахунка грошові кошти, перераховані постачальникам (підрядникам) за одержані запаси (роботи, послуги)

631

311

21

Списано з поточного рахунка кошти, перераховані постачальникам (підрядникам) як аванси

371

311

22

Перераховано з поточного рахунка платежі до бюджету та позабюджетних фондів (податок на прибуток, ПДВ тощо)

64

311

23

Перераховані кошти органам соціального страхування, пенсійному фонду, фонду соціального страхування тощо

65

311

24

Перераховано кошти різним кредиторам (аліменти, утримані з заробітної плати, кошти вищим навчальним закладам за навчання студентів, підприємствам зв’язку за послуги тощо)

685

311

25

Перераховано кошти внутрішньогосподарським підрозділам, що мають самостійний баланс (філіям і т. д.), у порядку погашення заборгованості

683

311

26

Перераховані кошти для погашення заборгованості філіям

682

311

27

Перераховано кошти для погашення заборгованості за нарахованими відсотками

684

311

28

Перераховано кошти для погашення заборгованості з банківських кредитів:

– довгострокових;

501

311

– короткострокових

601

311

29

Перераховані засновникам дивіденди

671

311

30

Списано з поточного рахунка суми використаних грошових коштів цільового фінансування та цільових надходжень

48

311

31

Перераховано кошти як фінансові інвестиції:

– довгострокові;

– короткострокові

14

35

311

311

32

Сплачено штрафи, пені, неустойки

948

311

33

Перераховано грошові кошти міжбанківській валютній біржі для придбання іноземної валюти

333

311

34

Погашені видані короткострокові векселі

621

311

35

Погашена довгострокова заборгованість з оренди

53

311

36

Перераховано грошові кошти як аванс підзвітній особі, яка перебуває у відрядженні

372

311

37

Списані грошові кошти за викуплені акції власної емісії

45

311

38

Перераховано суми заробітної плати на особисті рахунки працівникам

661

311

39

Зараховано на поточний рахунок через помилку банку суми, які не належать підприємству

311

374

40

Повернуті банку суми помилково зараховані на поточний рахунок підприємства кошти

374

311

41

Помилково списано банком грошову суму з поточного рахунка

374

311

42

Повернута підприємству помилково списана банком сума

311

374

Підприємства заохочуються до наведення в звітності грошових потоків від операційної діяльності із застосуванням прямого методу. Прямий метод надає інформацію, яка може бути корисною для оцінки майбутніх грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу. Згідно з прямим методом, інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів і валових виплат грошових коштів можна отримати:

А) з облікових регістрів суб’єкта господарювання або

Б) шляхом коригування продажу, собівартості проданої продукції (дохід у вигляді відсотків та подібний дохід, витрати на відсотки та подібні витрати для фінансової установи), а також інших статей у звіті про прибутки та збитки щодо:

O змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській;

O заборгованості;

O інших негрошових статей;

O інших статей для яких вплив грошових коштів є грошовими

O потоками від інвестиційної або фінансової діяльності.

Згідно з непрямим методом, чисті грошові потоки від операційної діяльності визначаються шляхом коригування прибутку або збитку відповідно до впливу:

А) змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості від операційної діяльності;

Б) негрошових статей, таких як амортизація, забезпечення, відстрочені податки, нереалізовані прибутки та збитки від обміну валют, нерозподілений прибуток від асоційованих підприємств і частки меншості;

В) всіх інших статей, для яких вплив грошових коштів є грошовими потоками від інвестиційної або фінансової діяльності.

Допустимим є також визначення чистого руху грошових коштів від операційної діяльності непрямим методом, коли відображаються доходи та витрати, інформація про які розкрита у звіті про прибутки та збитки, і зміни протягом звітного періоду в запасах, а також дебіторська та кредиторська заборгованість від операційної діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – Грошові кошти в безготівкові формі