Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 8.4. Розкриття інформації щодо власного капіталу у фінансовій звітності

Інформація про капітал наводиться у Балансі, Звіті про власний капітал та у Примітках до фінансової звітності.

У першому розділі пасиву Балансу відображаються складові капіталу в класифікації П(С)БО 2 станом на кінець звітного періоду.

Таблиця 8.8. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАЛИШКІВ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СТАТЕЙ БАЛАНСУ, ЗА ЯКИМИ ВІДОБРАЖЕНО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки Плану рахунків, сальдо яких відображено у відповідних статтях звіту

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

У статті “Статутний капітал” наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Кт 40 “Статутний капітал”

Пайовий капітал

310

У статті “Пайовий капітал” наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами

Кт 41 “Пайовий капітал”

Додатковий вкладений капітал

320

У статті “Додатковий вкладений капітал” акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал

Кт 421 “Емісійний дохід”,

Кт 422 “Інший вкладений капітал”

Інший додатковий капітал

330

У статті “Інший додатковий капітал” відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу

Кт 423 “Дооцінка активів”,

Кт 424 “Безоплатно одержані необоротні активи”,

Кт 425 “Інший додатковий капітал”

Резервний капітал

340

У статті “Резервний капітал” наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Кт 43 “Резервний капітал”

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображається або сума прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу

Кт 44 (Дт 44) “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” для звіту за рік.

Неоплачений капітал

360

У статті “Неоплачений капітал”

Відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу

(Дт 46) “Неоплачений капітал”

Вилучений капітал

370

У статті “Вилучений капітал” господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу

(Дт 45) “Вилучений капітал”

Більш детальна інформація про складові капіталу та рух окремих його частин наводиться у Звіті про власний капітал. У Примітках до фінансової звітності розкриваються характеристики та обставини змін у власному капіталі, які не знаходять відображення в інших формах фінансової звітності.

Досконала система складання фінансової звітності повинна базуватись на достатньо деталізованій інформації по рахунках капіталу, для чого необхідним є застосування додаткових субрахунків або аналітики, пристосованої до особливостей діяльності підприємства. Необхідними елементами забезпечення формування достовірних даних для фінансової звітності є погодження розділів облікової політики відносно власного капіталу з іншими розділами. Для підприємств із значними інвестиціями з точки зору формування достовірної картини відносно власного капіталу необхідною є підтверджена незалежними аудиторами звітність дочірніх та асоційованих підприємств.

Питання для самоперевірки до Розділу VIIІ

1. Що розуміють під поняттям чисті активи?

2. Які стандарти регламентують облік власного капіталу та його інструментів?

3. Коли визнаються власного капіталу та його інструментів і як вони відображуються у звітності?

4. Що таке похідні інструменти власного капіталу?

5. Приведіть приклади вбудованих інструментів власного капіталу?

6. Як класифікують власний капітал за МСБО та П(С)БО?

7. Які групи капіталу виділяють?

8. Яким чином проводиться оцінка капіталу у відповідності до МСБО та П(С)БО?

9. Приведіть приклади форвардних та ф’ючерсних контрактів. В чому їх відмінність?

10. Що таке деривативи?

11. Як трактують поняття фінансового зобов’язання?

12. Які особливості обліку виплат щодо привілейованих акцій?

13. Нерозподілений прибуток – це частина власного капіталу. Коли ж він визнається таким?

14. Які особливості обліку опціонів?

15. Яка інформація має бути розкритою у фінансових звітах щодо власного капіталу?

Тести до Розділу VIII

1. Будь-який контракт, який приводить до фінансового активу одного підприємства і фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу іншого підприємства називається:

A) фінансове зобов’язання;

B) форвардний контракт;

C) фінансовий інструмент;

D) ф’ючерсний контракт.

2. Контракт щодо придбання чи продажу визначеної кількості одиниць за ціною та в термін, що окреслені в майбутньому, одиниці можуть по суті бути як фінансові так і нефінансові називають:

Е) фінансове зобов’язання;

F) форвардний контракт;

G) фінансовий інструмент;

H) ф’ючерсний контракт.

3. Контракт на придбання або продаж визначеної кількості одиниць продукції за попередньо визначеною ціною на майбутню дату одиниці можуть бути або фінансовими або нефінансовими по суті називають:

A) ф’ючерсний контракт;

B) фінансове зобов’язання;

C) форвардний контракт;

D) фінансовий інструмент.

4. Опціон – це:

A) Контракт щодо придбання чи продажу визначеної кількості одиниць за ціною та в термін, що окреслені в майбутньому, одиниці можуть по суті бути як фінансові так і нефінансові;

B) Контракт, який надає його утримувачу право, але не зобов’язання придбати або продати визначену кількість одиниць за визначеною ціною впродовж визначеного періоду;

C) Контракт на обмін одного набору грошових одиниць на інший, наприклад відстрочені ставки валюти, базові ставки або будь-які комбінації з них на майбутню дату або майбутні дати;

D) правильна відповідь відсутня.

5. До дериватив відносять:

A) форвардний контракт;

B) опціон;

C) ф’ючерсний контракт; сі) всі відповіді є вірними.

6. Власний капітал – це:

A) чисті активи;

B) нерозподілений прибуток;

C) активи за мінусом зобов’язань; сі) правильна відповідь а) і с).

7. Непокритий збиток:

A) збільшує вартість власного капіталу;

B) зменшує вартість власного капіталу;

C) не відноситься до власного капіталу;

D) правильна відповідь а) і с).

8. Статутний капітал:

A) не застосовується в обліку МСФЗ власного капіталу;

B) застосовується в обліку МСФЗ власного капіталу;

C) на вибір;

D) правильна відповідь відсутня.

9. Відсутній міжнародний стандарт, що призначений суто власному капіталу:

A) так;

B) ні;

C) раніше був, але вилучений;

D) правильна відповідь відсутня.

10. Інформація про власний капітал розкривається:

A) у Звіті про власний капітал;

B) у Звіті про рух грошових коштів;

C) у Балансі;

D) правильна відповідь а) і с).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 8.4. Розкриття інформації щодо власного капіталу у фінансовій звітності