Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 7.1. Визнання та класифікація дебіторської заборгованості

7.1. Визнання та класифікація дебіторської заборгованості

На відміну від національних стандартів України в яких існує окремий П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” міжнародного не існує. Але є стандарти, які проводять ідентифікацію всіх позицій щодо оцінки, обліку, визнання, вибуття та розкриття інформації у фінансовій звітності даного інструменту фінансового обліку.

Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості містять МСФЗ 7 “Фінансові інструменти: розкриття”, МСБО 1 “Подання фінансових звітів” та МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”. На базі даних стандартів було проведено узагальнення інформації щодо дебіторської заборгованості та розкриті основні позиції даного розділу.

Визначення термінів, що стосуються дебіторської заборгованості узагальнено в табл. 7.1.

Таблиця 7.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Терміни

Визначення

1

2 3

4

1

Фінансовий інструмент

Financial Instrument

Це будь-який контракт, який приводить до фінансового активу одного підприємства і фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу іншого підприємства.

2

Контракт

Agreements

Це угоди між двома або кількома сторонами з чітко визначеними економічними наслідками, яких сторони майже не можуть уникнути, тому що закон, як правило, вимагає здійснення такої угоди. Контракти, а значить і фінансові інструменти, можуть набирати різноманітних форм; вони необов’язково складаються у письмовій формі.

3

Позики та дебіторська заборгованість

Loans and Receivables

Це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку, за винятком тих:

O що їх суб’єкт господарювання має намір продати негайно або найближчий час, що їх слід класифікувати як утримувані для продажу, а також тих, що їх суб’єкт господарювання визначає за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;

O що їх суб’єкт господарювання після первісного визнання визначає як доступні для продажу, або

O щодо яких утримувач може не відшкодувати значною частиною всю суму початкової інвестиції, з інших причин, ніж зменшення кредиту, які слід класифікувати, як доступні для продажу. Частка, придбана у пулі активів, які не є позиками або дебіторською заборгованістю (наприклад, частка у взаємному фонді або подібному фонді), також не є позикою або дебіторською заборгованістю.

4

Фінансові активи, доступні для продажу

Available-for-sale Financial Assents

Це непохідні фінансові активи, визначені як доступні для продажу і не класифіковані як: а) позики та дебіторська заборгованість; б) утримувані до строку погашення інвестиції або в) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

5

Право згортання

The right to liquidate

Це визначене контрактом або іншим чином юридичне право дебітора погашати чи інакше вилучати всю суму (або частину суми) до сплати кредиторові шляхом зарахування цієї суми в суму до сплати від кредитора. За незвичайних обставин дебітор може мати юридичне право зараховувати суму до сплати від третьої сторони в суму до сплати кредиторові за умови, що існує угода між трьома сторонами, у якій чітко встановлено право дебітора на згортання. Оскільки право на згортання є юридичним правом, умови, які визначають це право, можуть бути різними в різних юрисдикціях і слід обережно визначати, які закони застосовувати до взаємовідносин між сторонами.

6

Фінансовий актив

Financial Assents

Це будь-який актив, що є:

O грошовими коштами;

O інструментом власного капіталу іншого підприємства;

O контрактним правом, щоб отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства чи обмінювати фінансові інструменти з іншим підприємством;

O контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу підприємства

Класифікація дебіторської заборгованості за фінансовим обліком МСФЗ та П(С)БО наведено в табл. 7.2.

Таблиця 7.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО

П(С)БО

Код рахунку

Назва рахунку за П(С)БО

МСФЗ (IFRS)

Код рахунку (accounts IFRS)

Назва рахунку за МСФЗ (IFRS)

1

2

3

4

5

6

10

18

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

IAS 1, 39; IFRS 7

All

Довгострокова дебіторська заборгованість:

A.10

Довгострокові фінансові інвестиції

10

181

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

IAS 1, 39

A.11.01

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

10

182

Довгострокові векселі одержані

IAS 1, 39

A.10.03

Довгострокові інвестиції

10

183

Інша дебіторська заборгованість

IAS 1, 39

A.11.03

Торгова довгострокова дебіторська заборгованість

Відсутні

IAS 1, 39

A.11.02.

Довгострокові депозити більше одного року

10

183

Інші необоротні активи

IAS 1, 39

A.11.04

Довгострокові кредити співробітникам

A.11.05

Довгострокові кредити третім особам

10

36

Рахунки з покупцями та замовниками

ІАБ1, 39;

А.03.01

Дебіторська заборгованість, нетто

10

37

Розрахунки з різними дебіторами

ІАБ 1, 39

А.04

Авансові платежі постачальникам та інші оборотні активи

10

371

Розрахунки з виданими авансами

ІАБ 1, 39

А.04.01

Авансові платежі постачальникам

10

372

Розрахунки з підзвітними особами

ІАБ 1, 39

А.04.05

Інша дебіторська заборгованість

10

373

Розрахунки за нарахованими доходами

ІАБ 1, 39

А.04.06

Відсотки до одержання

10

374

Розрахунки за претензіями

ІАБ 1, 39

А.04.05

Інша дебіторська заборгованість

10

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

ІАБ 1, 39

А.04.05

Інша дебіторська заборгованість

10

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

ІАБ 1, 39

А.04.05

Інша дебіторська заборгованість

10

377

Розрахунки з іншими дебіторами

ІАБ 1, 39

А.04.05

Інша дебіторська заборгованість

10

38

Резерв сумнівних боргів

Ш1, 39

А.03.02

Резерв на сумнівну дебіторську заборгованість

10

39

Витрати майбутніх періодів

ІАБ 1, 39

А.04.03

Витрати майбутніх періодів

Поточні активи складаються з активів (таких як запаси та дебіторська торговельна заборгованість), які продаються, споживаються чи реалізуються як частина нормального операційного циклу, навіть якщо не очікується, що вони будуть реалізовані протягом дванадцяті місяців після дати балансу. Поточні активи складаються також з активів, утримуваних в основному з метою продажу (фінансові активи в межах цієї категорії класифікуються як утримувані для продажу відповідно до МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”), та поточної частини непоточних фінансових активів.

Підприємство не повинно класифікувати будь-які фінансові активи як утримувані до погашення, якщо підприємство протягом поточного фінансового року (або двох попередніх фінансових років) продало або перекласифікувало більше, ніж незначну кількість утримуваних до погашення інвестицій до дати погашення (більша, ніж незначна відносно загальної кількості утримуваних до погашення інвестицій), за винятком продажів або перекласифікацій, які:

O здійснюються настільки близько до дати погашення фінансових активів або дати здійснення опціону “кол” (наприклад, менше трьох місяців до погашення), що зміни ринкових ставок відсотка не матимуть суттєвого впливу на справедливу вартість фінансових активів;

O відбуваються після того, як суб’єкт господарювання по суті зібрав всю основну суму боргу за фінансовими активами шляхом платежів за графіком або попередніх платежів, або

O стосуються окремої події, що перебуває поза межами контролю суб’єкта господарювання, є разовою і не могла бути обгрунтовано передбачена суб’єктом господарювання.

Отже, дебіторську заборгованість класифікують на:

O суми до отримання від торгових клієнтів;

O суми до отримання від зв’язаних сторін;

O авансові платежі

O інші суми.

Рахунки, які ми виставляємо нашим покупцям чи замовникам називають рахунками до отримання (грошових коштів чи їх еквівалентів). Отже, рахунки до отримання являють собою суми грошових коштів, що не були сплачені і є заборгованістю клієнтів за товари, роботи чи послуги, що були реалізовані виконані чи надані в ході одного звичайного операційного циклу.

Ці рахунки називають дебіторською (торговою) заборгованістю, які підтверджуються рахунок-фактурами або іншими документами, інколи – звичайним письмовим борговим зобов’язанням. Рахунки до отримання включають в себе суми до отримання або на протязі року, або на протязі операційного циклу підприємства (в залежності від того що є тривалішим).

Звичайним строком погашення прийнято вважати строк від 30 до 60 днів по закінченні якого рахунки до отримання є простроченими. Окремі рахунки до отримання з кредитовим сальдо (в залежності від переплати чи попередньої оплати) мають бути перекласифіковані та звітувати по них потрібно як за зобов’язаннями. Ці кредитові сальдо не включаються до дебіторської заборгованості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 7.1. Визнання та класифікація дебіторської заборгованості