Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 6.3. Розкриття інформації щодо грошових коштів та їх еквівалентів у фінансовій звітності

Високоліквідні активи, в першу чергу, цікавлять саме користувачів фінансової звітності. Тому важливим аспектом розкриття інформації щодо грошових коштів та їх еквівалентів є звітність.

Таблиця 6.8. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАЛИШКІВ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СТАТЕЙ БАЛАНСУ, ЗА ЯКИМИ ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки Плану рахунків, сальдо яких відображено у відповідних статтях звіту

Грошові кошти та їх еквіваленти:

У статті “Грошові кошти та їх еквіваленти” відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів

В національній валюті

230

Кошти в національній валюті

Дт 301 “Каса в національній валюті”,

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”,

Дт 313 “Інші рахунки банку в національній валюті”,

Дт 333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”,

Дт 351 “Еквіваленти грошових коштів”

В іноземній валюті

240

Кошти в іноземній валюті

Дт 302 “Каса в іноземній валюті”,

Дт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”,

Дт 314 “Інші рахунки банку в іноземній валюті”,

Дт 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”

Українські підприємства в примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

1. Сума курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду.

2. Сума курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, а також інформація, що пояснює взаємозв’язок між сумою таких курсових різниць на початок і на кінець звітного періоду.

У разі зміни ознак класифікації діяльності господарської одиниці за межами України також наводиться така інформація:

1. Характер та причини зміни.

2. Вплив зміни на власний капітал.

3. Вплив зміни на чистий прибуток (збиток) за попередній рік, якщо така зміна відбулася на початку попереднього року.

Підприємству, що використовує МСФЗ слід розкривати, разом з коментарями управлінського персоналу, суму значних залишків грошових коштів та їхніх еквівалентів, утримуваних підприємством і недоступних для використання групою.

Існують різні обставини, за яких залишки грошових коштів та їхніх еквівалентів утримуються підприємством і є недоступними для використання групою. Прикладами можуть бути залишки грошових коштів та їхніх еквівалентів, які утримуються дочірнім підприємством, яке здійснює свою діяльність у країні, де застосовуються контроль за обміном валют або інші правові обмеження, коли залишки недоступні для спільного використання материнським підприємством або іншими дочірніми підприємствами.

Додаткова інформація може бути доречною і сприяти розумінню користувачами фінансового стану й ліквідності підприємства.

Розкриття такої інформації, разом з коментарями управлінського персоналу, заохочується і може включати:

А) суму невикористаних запозичених коштів, що можуть бути наявними для майбутньої операційної діяльності і для погашення зобов’язань інвестиційного характеру, із зазначенням будь-яких обмежень щодо використання цих коштів;

Б) сукупні суми грошових потоків окремо від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, які пов’язані з частками участі у спільних підприємствах, відображені у звіті за методом пропорційної консолідації;

В) сукупну суму грошових потоків, які відображають збільшення операційної потужності окремо від тих грошових потоків, які потрібні для підтримання операційної потужності;

Г) суму грошових потоків, які виникають від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в кожній галузі і в кожному географічному сегменті (див. МСБО 14 “Звітність за сегментами”).

Окреме розкриття інформації про грошові потоки, які відображають збільшення операційної потужності, від грошових потоків, потрібних для підтримання операційної потужності, є корисним, оскільки допомагає користувачеві визначити.

Питання для самоперевірки до Розділу VI

1. Що розуміють під поняттям іноземна валюта?

2. Які стандарти регламентують облік грошових коштів то їх еквівалентів?

3. Коли визнаються грошові кошти та їх еквіваленти і як вони відображуються у звітності?

4. Що таке овердрафт?

5. Що відноситься до еквівалентів грошових коштів та для чого вони утримуються на підприємстві?

6. Що не включається до грошових коштів?

7. Що таке бухгалтерський стандарт?

8. Як ідентифікуються грошові потоки, що є результатом придбання або продажу дилерських цінних паперів чи таких, які обертаються на ринку.

9. Приведіть приклади грошових потоків від операційної діяльності.

10. Приведіть приклади грошових потоків від інвестиційної діяльності.

11. Приведіть приклади грошових потоків від фінансової діяльності.

12. Як визначити чистий грошовий потік?

13. Розкрийте суть звітності на нетто-основі.

14. Які особливості обліку грошових потоків в іноземні валюті?

15. Що відносять до негрошових потоків?

Тести до Розділу VI

1. Короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком коливань вартості називають:

A) овердрафт;

B) еквіваленти грошових коштів;

C) негроїдові активи;

D) правильна відповідь відсутня.

2. Грошові кошти – це:

A) готівкові кошти;

B) гроші на рахунках у банках в національні валюті;

C) гроші на рахунках у банках в іноземні валюті;

D) всі відповіді є вірними.

3. Операції при яких не використовуються грошові кошти та їх еквіваленти називається:

A) пустою;

B) консервативною;

C) негрошовою;

D) правильна відповідь відсутня.

4. До грошових коштів не включають:

A) поштові марки;

B) аванси на відрядження робітникам (авансові витрати);

C) дебіторська заборгованість робітників підприємства;

D) всі відповіді є вірними.

5. Придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів називають:

A) інвестиційною діяльністю;

B) фінансовою діяльністю;

C) поточною діяльністю;

D) правильна відповідь відсутня.

6. Діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу підприємства називається:

A) креативною;

B) опосередкованою;

C) запозиченою;

D) правильна відповідь відсутня.

7. Операційна діяльність – це:

A) основна діяльність підприємства, яка приносить дохід;

B) інші види діяльності, які не є інвестиційною;

C) інші види діяльності, які не є фінансовою діяльністю;

D) всі відповіді є вірними.

8. Підприємство звітує про грошові потоки, застосовуючи:

A) прямий метод;

B) непрямий метод;

C) на вибір прямий або непрямий метод;

D) правильна відповідь відсутня.

9. Сплачені податки класифікуються як грошові потоки від:

A) інвестиційної діяльності;

B) фінансової діяльності;

C) операційної діяльності;

D) в залежності від виду операції.

10. Негрошові операції:

A) відображують у Звіті про рух грошових коштів;

B) не відображують у Звіті про рух грошових коштів;

C) в залежності від виду операції;

D) правильна відповідь відсутня.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 6.3. Розкриття інформації щодо грошових коштів та їх еквівалентів у фінансовій звітності