Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 5.4. Розкриття інформації щодо запасів у фінансовій звітності

У фінансових звітах за міжнародними стандартами слід розкривати наступну інформацію:

А) облікові політики, прийняті для оцінки запасів, включаючи використані формули собівартості;

Б) загальну балансову вартість запасів та балансову вартість згідно з класифікаціями, прийнятними для суб’єкта господарювання;

В) балансову вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації;

Г) балансову вартість запасів, відображених за справедливою вартістю мінус витрати на продаж;

Г) суму будь-якого сторнування раніше списаної вартості запасів;

Д) суму будь-якого сторнування будь-якого часткового списання, визнану як зменшення суми запасів, яка визнана як витрати за період;

Е) обставини або події, що спричинили сторнування часткового списання запасів;

Є) балансову вартість запасів, переданих як застава для гарантії зобов’язань.

Інформація про балансову вартість різних видів утримуваних запасів та про ступінь змін у цих активах є важливою для користувачів фінансових звітів. Загальна класифікація запасів така: товари, виробничі запаси, виробничі допоміжні матеріали, матеріали, незавершене виробництво та готова продукція. Запаси виконавця послуг можуть бути описані як незавершене виробництво.

Сума запасів, визнана як витрата протягом періоду, яку часто називають собівартістю продажу, складається з тих витрат, що були раніше включені до оцінки проданих одиниць запасів, нерозподілених виробничих накладних витрат та наднормативних сум виробничої собівартості запасів. Обставини суб’єкта господарювання можуть виправдати включення інших витрат, таких як витрати на збут.

Деякі суб’єкти господарювання приймають такий формат звіту про прибутки та збитки, що спричиняє розкриття інших сум замість визнання собівартості запасів як витрати протягом періоду. Згідно з цим іншим форматом, суб’єкт господарювання подає аналіз витрат, застосовуючи класифікацію, що базується на характері витрат. У цьому випадку суб’єкт господарювання розкриває інформацію про витрати, визнані як витрати на матеріали та витратні матеріали, витрати на оплату праці та інші операційні витрати разом із сумою чистої зміни в запасах за період.

У Примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

O методи оцінки запасів;

O балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп;

O балансову (облікову) вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації;

O балансову (облікову) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу;

O суму збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка запасів відповідно до п. 28 П(С)БО 9.

Таблиця 4.5. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАЛИШКІВ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СТАТЕЙ БАЛАНСУ, ЗА ЯКИМИ ВІДОБРАЖАЮТЬ ЗАПАСИ

Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, сальдо яких відображено у статтях

Запаси:

Виробничі запаси

100

У статті “Виробничі запаси” показується вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу

Дт 20 “Виробничі запаси”,

Дт 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

Поточні біологічні активи

110

У статті “Поточні біологічні активи” відображається вартість: тих запасів, які слід відносити до біологічних активів

Дт 21 “Поточні біологічні активи”

Незавершене виробництво

120

У статті “Незавершене виробництво” показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва

Дт 23 “Виробництво”,

Дт 25 “Напівфабрикати”

Дт 24 “Брак у виробництві”

Готова продукція

130

У статті “Готова продукція” показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам, та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва

Дт 26 “Готова продукція”,

Дт 27 “Продукція сільськогосподарського

Виробництва”

Товари

140

У статті “Товари” показується без суми торгових націнок вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу

Дт 28 “Товари”

Якщо для оцінки запасів використовується метод ЛІФО, то в Примітках наводиться різниця між вартістю запасів, відображеною на дату балансу в обліку і звітності, і найменшою з вартості, обчисленою із застосуванням методу середньозваженої собівартості, ФІ-ФО, чистої вартості реалізації.

Питання для самоперевірки до Розділу V

1. Що відносять до запасів на підприємстві? Привести приклади.

2. Коли визнаються запаси активами?

3. Як класифікуються запаси?

4. Що таке товари на консигнації.

5. Які методи оцінки запасів використовують відповідно до МСБО 2?

6. З чого формується собівартість запасів?

7. Що включається до витрат на придбання запасів? Приведіть приклади.

8. Що включається до витрат на переробку запасів? Приведіть приклади.

9. Охарактеризуйте змінні та постійні виробничі накладні витрати.

10. Які існують показники виробничої потужності?

11. Які витрати не включаються до собівартості запасів?

12. З якими процесами пов’язаний рух запасів на підприємстві?

13. Охарактеризуйте систему постійного обліку запасів?

14. Які характерні риси системи періодичного обліку запасів?

15. Які методи вибуття запасів пропонуються МСБО 2.

Тести до Розділу V

1. Запасами відповідно до МСБО 2 є:

А) активи, які перебувають на складі підприємства та призначені для продажу;

B) активи, призначені для продажу та пройшли підготовку до реалізації та матеріали, які використовуються у процесі виробництва продукції або надання послуг;

C) матеріали, які використовуються у процесі виробництва;

D) правильна відповідь відсутня.

2. Сфера застосування МСБО 2 не поширюється на:

A) незавершене виробництво за договорами підряду;

B) фінансові інструменти;

C) біологічні активи, пов’язані з сільськогосподарською діяльністю;

D) всі відповіді є вірними.

3. Запаси відображаються у балансі за найменшою з двох величин:

A) собівартості та чистої вартості реалізації;

B) ринкової вартості та чистої вартості реалізації;

C) собівартості та ринкової вартості;

D) виходячи з професійного судження бухгалтера.

4. Чиста вартість реалізації – це:

A) очікувана ціна продажу в звичайних умовах діяльності за вирахуванням витрат на виконання робіт і витрат на реалізацію;

B) сума, за яку можна здійснити купівлю-продаж запасів між незалежними сторонами;

C) очікувана ціна продажу в звичайних умовах діяльності;

D) правильна відповідь відсутня.

5. Сума, за яку актив може бути продано, називається:

A) чистою вартістю реалізації;

B) справедливою вартістю;

C) фактичною вартістю;

D) вартістю реалізації.

6. До вартості запасів включаються:

A) всі витрати, пов’язані з виробництвом запасів;

B) всі витрати, пов’язані з виробництвом і обробкою запасів, а також інші витрати, пов’язані з доставкою, складуванням запасів і доведенням їх до потрібного стану;

C) всі витрати, пов’язані з виробництвом і складуванням запасів;

D) всі витрати, пов’язані з виробництвом запасів, а також їх реалізацією.

7. З вартості запасів виключаються:

A) надмірний рівень виробничих відходів;

B) витрати на зберігання готової продукції;

C) правильні відповіді а, б;

D) правильна відповідь відсутня.

8. Митні збори включаються до витрат на:

A) обробку запасів;

B) складування запасів;

C) придбання запасів;

D) правильні відповіді а, б.

9. Інші витрати не включають:

A) транспортні витрати;

B) витрати на зберігання;

C) специфічні роботи щодо дизайну продукції для задоволення потреб конкретного клієнта;

D) правильна відповідь відсутня.

10. Заборонено МСБО 2 використовувати метод:

A) ФІФО;

B) ЛІФО;

C) середньозваженої собівартості;

D) правильна відповідь відсутня.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 5.4. Розкриття інформації щодо запасів у фінансовій звітності