Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 4.4. Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у фінансовій звітності

За міжнародними стандартами у фінансовій звітності за кожним класом нематеріальних активів повинна розкриватися наступна інформація:

O строк корисної експлуатації та норми амортизації;

O метод нарахування амортизації;

O валова чиста балансова вартість і накопичу вальна амортизація на початок і кінець звітного періоду;

O окремою статтею звіту про прибутки та збитки амортизація на;

O узгодження балансової вартості н. а. на початок і кінець звітного періоду:

О додаткові надходження з відокремленням н. а. придбаних і створених власними силами; о списання і вибуття;

О збільшення або зменшення вартості, що виникли в результаті переоцінки;

О збитки від знецінення;

О чисті курсові різниці при перерахунку показників фінансової звітності зарубіжного підприємства;

О інші зміни чистої балансової вартості на протязі періоду.

За П(С)БО можна відобразити взаємозв’язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей балансу, за якими відображаються нематеріальні активи, наведений у табл. 4.5.

Таблиця 4.5. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАЛИШКІВ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СТАТЕЙ БАЛАНСУ, ЗА ЯКИМИ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки Плану рахунків, сальдо яких відображено у відповідних статтях звіту

Нематеріальні активи:

У статті “Нематеріальні активи” відображається вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

Залишкова вартість

010

Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу

Рядок 011 – рядок 012

Первісна вартість

011

Первісна вартість нематеріальних активів

Дт 12 “Нематеріальні активи”

Знос

012

Нарахована у встановленому порядку сума зносу нематеріальних активів

Кт 133 “Знос нематеріальних активів”

Гудвіл

065

Дт 19 “Гудвіл”

У Примітках до річної фінансової звітності за вимогами П(С)БО 8 наводиться інформація, яка пояснює облікову політику підприємства щодо визнання та оцінки нематеріальних активів за кожною групою активів:

O підхід до переоцінки нематеріальних активів (вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі);

O підхід до відображення витрат на дослідження і розробки;

O обрані методи амортизації та діапазон термінів корисної експлуатації.

Крім того, у Примітках щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації про створені підприємством нематеріальні активи наводиться така інформація:

O наявність та рух у звітному році:

– первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума зносу на початок періоду;

– первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об’єднання підприємств;

– сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу нематеріальних активів у результаті переоцінки;

– первісна (переоцінена) вартість та сума зносу нематеріальних активів, які вибули;

– сума нарахованої амортизації;

– сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові результати в звітному періоді;

– інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу на кінець періоду;

O вартість нематеріальних активів щодо яких існують обмеження прав власності;

O вартість нематеріальних активів, переданих у заставу;

O сума угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів;

O загальна сума витрат на дослідження і розробки, включена до складу витрат звітного періоду;

O первісна вартість, залишкова вартість і метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок коштів цільового фінансування.

Питання для самоперевірки до Розділу ІV

1. Дати визначення нематеріального активу.

2. Коли визнаються нематеріальні активи?

3. Як проводиться оцінка нематеріальних активів, придбаних окремо та як частина об’єднання бізнесу?

4. Як проводиться оцінка нематеріальних активів придбаних за рахунок грантів та придбаних шляхом обміну на інші активи?

5. Які підходи до внутрішньо-генерованого гудвілу за МСБО?

6. Особливості визнання нематеріальних активів, створених власними силами.

7. Охарактеризуйте стадію дослідження при створенні власними силами нематеріального активу.

8. Охарактеризуйте стадію розробки при створенні власними силами нематеріального активу.

9. Що буде собівартістю нематеріальних активів, створених власними силами.

10. Особливості періоду корисного використання нематеріальних активів.

11. Приведіть приклади нематеріальних активів з визначеним періодом корисного використання

12. Приведіть приклади нематеріальних активів з необмеженим періодом корисного використання

13. Які методи амортизації використовують для нематеріальних активів?

14. Коли підприємство переглядає період і метод амортизації?

15. Коли припиняється визнання нематеріальних активів?

Тести до Розділу IV

1. Стандарт МСБО 38 не застосовується до:

A) обліку затрат на дослідження та розробки в галузі переробки матеріальних ресурсів;

B) обліку затрат з розвідки та розробки нафтових і газових родовищ у добувних галузях;

C) обліку затрат на дослідження технології отримання бензину;

D) правильна відповідь відсутня.

2. Якщо нематеріальний актив, що міститься на фізичному носії (компакт диску, дискеті), є невід’ємною складовою системи, яка не може функціонувати без даного активу, то для його обліку застосовуються:

A) МСБО 38;

B) МСБО 2;

C) МСБО 40; сі) МСБО 18.

3. Нематеріальний актив – це:

A) ідентифікований монетарний актив;

B) ідентифікований немонетарний актив;

C) ідентифікований немонетарний актив, що не має фізичної форми;

D) неідентифікований монетарний актив, що не має фізичної форми.

4. Які нематеріальні активи з нижченаведених можуть мати фізичну форму:

A) програмне забезпечення;

B) патент;

C) ноу-хау;

D) гудвіл.

5. Ліквідаційна вартість нематеріального активу – це:

A) вартість залишків сировини;

B) оціночна сума, яку підприємство може отримати від продажу активу на сьогоднішній день за вирахуванням витрат на збут;

C) валова грошова сума, яку підприємство може отримати від продажу активу в кінці строку його корисного використання за мінусом витрат;

D) валова грошова сума, яку підприємство може отримати при продажу активу на активному ринку.

6. Перелік корисного використання нематеріального активу відноситься до періоду, протягом якого:

A) актив доступний для використання будь-якою кількістю власників;

B) актив доступний для використання підприємством;

C) актив доступний для використання підприємством і власниками;

D) актив не доступний для використання.

7. Коли нематеріальний актив придбається на умовах відстрочки платежу на період, що перевищує звичайні умови кредитування, будь-яка оплата понад ціни активу враховується як затрати на:

A) створення нематеріальних активів;

B) позики;

C) ремонт і технічне обслуговування;

D) дослідження та розробки.

8. У випадку обміну одного чи декількох нематеріальних активів на новий актив, новий актив оцінюється за:

A) вартістю заміщення майна;

B) справедливою вартістю;

C) ліквідаційною вартістю;

D) залишковою вартістю.

9. Чи можна оцінити справедливу вартість нематеріального активу при обліку його за альтернативним методом (переоціненою вартістю), якщо підтверджені дані про ринкову вартість аналогічного активу відсутні?

A) ні;

B) так. Якщо актив є специфічним та продажі аналогічних активів не часті, то справедлива вартість активу оцінюється за методом визначення доходів чи за відновлюваною вартістю за вирахуванням амортизації;

C) так. Якщо актив є специфічним та продажі аналогічних активів не часті, то справедлива вартість активу оцінюється шляхом проведення індексації;

D) так. Якщо актив є специфічним та продажі аналогічних активів не часті, то справедлива вартість активу дооцінюється.

10. Переоцінка нематеріальних активів повинна проводитись:

A) щорічно;

B) кожні 1-3 роки;

C) кожні 3-5 років;

D) залежно від змін у справедливій вартості активів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 4.4. Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у фінансовій звітності