Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 3.6. Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності

Міжнародні стандарти зазначають, що фінансова звітність щодо основних засобів має містити наступну інформацію:

O способи оцінки собівартості. Якщо використовуються більш ніж один спосіб, має розкриватися собівартість у відповідності до кожного методу для кожного виду основних засобів;

O методи нарахування зносу, що використовуються;

O строки корисного використання, що застосовуються та ставки зносу;

O валова балансова вартість та нарахований знос на початок і кінець періодів;

O звірка балансової вартості на початок і кінець періоду, що відображує:

О надходження; о вибуття;

О придбані через об’єднання підприємств;

О підвищення або зниження вартості, що виникає в результаті переоцінок;

О списання; о знос;

О чисту різницю валютних курсів, що виникає при переході фінансової звітності закордонної; о інші зміни.

Фінансова звітність також має розкривати:

O обмеження прав власності і вартості основних засобів, що знаходяться в якості забезпечення зобов’язань;

O облікову політику щодо витрат на відновлення природних ресурсів, що пов’язані із використанням основних засобів;

O розмір витрат на будівництво основних засобів;

O суму зобов’язань щодо придбання основних засобів.

За національними стандартами інформація щодо основних засобів відображується а першу чергу в Балансі (табл. 3.20).

Таблиця 3.20. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СТАТТЯМИ БАЛАНСУ ТА РАХУНКАМИ ПЛАНУ РАХУНКІВ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, сальдо яких відображено у відповідних статтях звіту

Незавершене будівництво

020

У статті “Незавершене будівництво” відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюється підприємством, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва

Дт 15 “Капітальні інвестиції”

Основні засоби:

У статті “Основні засоби” наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” та П(С)БО 14 “Оренда”. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів

Залишкова вартість

030

До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу

Рядок 031 – рядок

032

Назва статті

Код рядка

Визначення статей згідно з П(С)БО 2

Рахунки, сальдо яких відображено у відповідних статтях звіту

Первісна вартість

031

Первісна (переоцінена) вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Дт 10 “Основні засоби”,

Дт 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

Знос

032

Сума зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Кт 131 “Знос основних засобів”,

Кт 132 “Знос інших не оборотних матеріальних активів”

У Примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться така інформація:

O вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі;

O методи амортизації, що застосовуються підприємством, і терміни корисного використання (експлуатації);

O наявність та рух основних засобів у звітному році:

О первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на початок звітного року;

О первісна вартість основних засобів, які визнані активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих в результаті об’єднання підприємств;

О сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки;

О первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули;

О сума нарахованої амортизації;

О сума втрат від зменшення корисності, відображена в Звіті про фінансові результати у звітному періоді;

О інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу основних засобів;

О первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року.

Також у Примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

O вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження;

O вартість переданих у заставу основних засобів;

O сума капітальних вкладень на придбання і будівництво основних засобів за звітний рік;

O сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів;

O залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);

O первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись;

O залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу;

O первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.

Якщо в звітному періоді проводилася переоцінка основних засобів, необхідно розкривати в Примітках зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).

Крім того, бажано розкривати в Примітках таку інформацію щодо переоцінки основних засобів:

O базу, застосовану для переоцінки активів;

O дати чинності переоцінки;

O залучення незалежного оцінювача;

O сутність будь-яких показників, що застосовувалися для визначення відновлюваної вартості.

У Примітках до консолідованої фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів наводиться сума курсових різниць у зв’язку з перерахунком вартості основних засобів, наведеної у фінансовій звітності дочірніх підприємств.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 3.6. Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності