Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 1.4. Нормативна база та облік за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХIV.

Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюють Міністерство фінансів, Національний банк, Державне казначейство, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, передбачених законодавством, з метою:

O створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

O для удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Закон про бухгалтерський облік визначає, що національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку є основним нормативно-правовим документом у системі регулювання бухгалтерського обліку, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

З набранням чинності Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні повинні бути приведені у відповідність інші закони та нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону, а також переглянуті та скасовані нормативно-правові акти, які йому суперечать. Починаючи з 01.01.2000 р. були внесені зміни до таких законів України:

O “Про господарську діяльність”, стаття 18;

O “Про підприємства в Україні”, стаття 29, пп. 1, 4;

O “Про підприємництво”, стаття 8;

O “Кодекс України про адміністративні правопорушення”, стаття 164.

Всі зміни були пов’язані з погодженням вимог щодо подання фінансової звітності.

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) та дооцінки у травні 2002 року постановою Кабінету Міністрів України № 630 та постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України № 669 були визнані такими, що втратили чинність такі нормативно-правові акти:

1) постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1996 р. № 186 “Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт”;

2) постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 1996 р. № 334 “Про затвердження Типового положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торгівельній діяльності”;

3) постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 452 “Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств”;

4) постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473 “Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості”;

5) постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830 “Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних робіт та дослідно-конструкторських робіт”;

6) постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. № 244 “Про затвердження положення про особливості планування, обліку та калькулювання собівартості геологорозвідувальних робіт”;

7) пункт 3 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 450 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”;

8) постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19 квітня 1993 р. № 279 “Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття”.

Питання бухгалтерського обліку, які не охоплені чинними П(С)БО регулюються чинними на сьогодні нормативно-правовими актами в частині, що не суперечить затвердженим П(С)БО. При веденні бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО необхідно також враховувати вимоги інших нормативних документів Міністерства фінансів України:

O “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” та “Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.11.99 р. № 291;

O Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 “Про примітки до річної фінансової звітності”;

O “Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку”, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356;

O Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001 р. № 143 “Про кореспонденцію рахунків” та інші.

На сьогодні затверджені та набрали чинності 33 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (див. табл. 1.9).

Таблиця 1.9. ПЕРЕЛІК ЗАПРОВАДЖЕНИХ ПОЛОЖЕНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

Дата набрання чинності

1

Загальні вимоги до фінансової звітності

01.01.2000

2

Баланс

01.01.2000

3

Звіт про фінансові результати

01.01.2000

4

Звіт про рух грошових коштів

01.01.2000

5

Звіт про власний капітал

01.01.2000

6

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

01.01.2000

7

Основні засоби

01.07.2000

8

Нематеріальні активи

01.01.2000

9

Запаси

01.01.2000

10

Дебіторська заборгованість

01.01.2000

11

Зобов’язання

01.07.2000

12

Фінансові інвестиції

01.07.2000

13

Фінансові інструменти

01.01.2002

14

Оренда

01.10.2000

15

Дохід

01.01.2000

16

Витрати

01.01.2000

17

Податок на прибуток

01.01.2001

18

Будівельні контракти

01.01.2002

19

Об’єднання підприємств

01.01.2000

20

Консолідована фінансова звітність

01.01.2000

21

Вплив змін валютних курсів

01.01.2001

22

Вплив інфляції

09.03.2002

23

Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін

01.07.2001

24

Прибуток на акцію

01.10.2001

25

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

01.04.2000

26

Виплати працівникам

10.11.2003

27

Діяльність, що припиняється

17.11.2003

28

Зменшення корисності активів

13.01.2005

29

Фінансова звітність за сегментами

03.06.2005

30

Біологічні активи

05.12.2005

31

Фінансові витрати

26.05.2006

32

Інвестиційна нерухомість

16.07.2007

33

Витрати на розвідку запасів корисних копалин

10.09.2008

34

Платіж на основі акцій

30.12.2008

Чинні вітчизняні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності можна об’єднати в окремі групи, виходячи з того, що національні П(С)БО розроблені на базі МСФЗ: фінансова звітність, необоротні активи, оборотні активи, зобов’язання, фінансові результати та витрати, загальні (інформативні) стандарти та міжнародні стандарти фінансової звітності, аналоги яких відсутні серед національних П(С)БО в табл. 1.10.

Таблиця 1.10. ГРУПУВАННЯ СТАНДАРТІВ МСБО, МСФЗ ТА АНАЛОГІВ П(С)БО

Групи

Національні

Міжнародні

І

Необоротні активи

П(С)БО 7

МСБО 16, 38; МСФЗ 3

П(С)БО 8

МСБО 16, 38; МСФЗ 3

П(С)БО 14

МСБО 17

П(С)БО 18

МСБО 11

П(С)БО 10

МСБО 1, 32

П(С)БО 12

МСБО 28

П(С)БО 13

МСБО 39, 32

П(С)БО 32

МСБО 40

II

Оборотні активи

П(С)БО 9

МСБО 2

П(С)БО 10

МСБО 1, 32

П(С)БО 12

МСБО 28

П(С)БО 30

МСБО 41

III

Зобов’язання

П(С)БО 11

МСБО 1, 37

П(С)БО 17

МСБО 12

П(С)БО 24

МСБО 33

П(С)БО 26

МСБО 19

IV

Фінансові результати та витрати

П(С)БО 15

МСБО 18

П(С)БО 16

МСБО 23

П(С)БО 31

МСБО 23

П(С)БО 30

МСБО 41

П(С)БО 33

МСФЗ 7

V

Загальні (інформативні) стандарти та міжнародні

Стандарти фінансової звітності

П(С)БО 19

МСФЗ 3

П(С)БО 21

МСБО 21

П(С)БО 22

МСБО 29

П(С)БО 23

МСБО 24

П(С)БО 27

МСФЗ 5

П(С)БО 28

МСБО 36

VI

Фінансова звітність

П(С)БО 1, 2, 3,25

МСБО 1

П(С)БО 4

МСБО 7

П(С)БО 5

МСБО 1, 32

П(С)БО 6

МСБО 1, 8,10

П(С)БО 20

МСБО 3, 27

П(С)БО 29

МСБО 14

VII

Аналоги відсутні

Відсутні

МСФЗ 1-4,6,7; МСБО 20,26,34

Слід підкреслити, що стандарти згруповані із встановленням відповідності між положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності в межах кожної зазначених вище груп. Проведена комплексна оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку національної системи бухгалтерського обліку в контексті гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності свідчить про доцільність систематизації та групування положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, згідно з якою строк подання квартальної фінансової звітності (крім зведеної та консолідованої) встановлено на 25 число місяця, наступного за звітним кварталом, а річного – 20 лютого.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами – Жолнер І. В. – 1.4. Нормативна база та облік за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні