Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – ВСТУП

Господарська діяльність підприємств, установ, організацій дедалі більше зазнає банківського впливу, що підвищує роль банків у різних галузях економіки України. Тому сфера користувачів банківської інформації досить широка. До неї входять держава в особі Національного банку

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – Тема 1 СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ

1.1. Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі України З 1 січня 1998 року банківські установи України працюють за реформованою системою обліку. Основна мета реформування обліку – зміна підходів до формування звітності, тобто

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 1.1. Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі України

1.1. Реформування бухгалтерського обліку і звітності в банківській системі України З 1 січня 1998 року банківські установи України працюють за реформованою системою обліку. Основна мета реформування обліку – зміна підходів до формування звітності, тобто

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 1.2. Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку

Методологічно та організаційно бухгалтерський облік у банківських установах поділяється на фінансовий, управлінський та податковий. Кожен із зазначених видів бухгалтерського обліку має властиві йому мету, призначення, коло користувачів облікової інформації та відіграє свою специфічну роль

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 1.3. Основні принципи бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік у банках будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, а саме: 1. Принципи, що визначають, яка інформація підлягає обліку: ► Повного висвітлення – усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 1.4. Огляд фінансових звітів банку: балансового звіту, звіту про фінансові результати. Головні елементи та облікові формули фінансових звітів

Фінансова звітність – це сукупність компонентів бухгалтерської звітності, складених на підставі даних фінансового обліку, в яких узагальнено інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових потоків банку за звітній період. До складу основної

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 1.5. Основні положення та особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках

Фінансова звітність – це сукупність компонентів бухгалтерської звітності, складених на підставі даних фінансового обліку, в яких узагальнено інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових потоків банку за звітній період. До складу основної

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 1.6. Організація аналітичного і синтетичного обліку в банках

Бухгалтерський облік банку забезпечує виконання таких функцій: ► запис інформації про операції банку та відображення її в агрегованому вигляді у статистичній і фінансовій звітності для аналізу й управління; ► запис детальної інформації про контрагентів

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 1.7. Зміст і вимоги до операційної діяльності в банках

Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що їх здійснюють банки відповідно до законодавства України. Операційні процедури (правила) щодо кожної операції мають базуватися на принципах дозволу, запису, контролю і

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 1.8. Організація бухгалтерського обліку в банках

Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що їх здійснюють банки відповідно до законодавства України. Операційні процедури (правила) щодо кожної операції мають базуватися на принципах дозволу, запису, контролю і

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 1.9. Послідовність опрацювання облікової інформації

Облікова система, незалежно від розмірів банку, призначена для збору, опрацювання фінансової інформації про установу банку та періодичного звітування. Фінансові звіти складають наприкінці кожного звітного періоду, який часто також називають обліковим періодом. Для зовнішньої звітності

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – Запитання для самоконтролю

1. У чому полягають необхідність і зміст програми реформування бухгалтерського обліку в банках? 2. Назвіть нормативні акти, що регламентують питання організації бухгалтерського обліку в банку. 3. Дайте характеристику фінансового, управлінського і податкового обліку в

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – Тема 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ

2.1. Облік касових операцій банку та операцій із касового обслуговування банків установами національного банку України Грошові кошти – це найліквідніші активи, які постійно перебувають в обігу. До них належать: 1) готівкові кошти в національній

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 2.1. Облік касових операцій банку та операцій із касового обслуговування банків установами національного банку України

2.1. Облік касових операцій банку та операцій із касового обслуговування банків установами національного банку України Грошові кошти – це найліквідніші активи, які постійно перебувають в обігу. До них належать: 1) готівкові кошти в національній

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 2.2. Організація внутрішнього контролю за схоронністю грошових коштів

Внутрішній контроль означає такі дії та процедури, які призначені для збереження грошових коштів банку. Ефективні дії з внутрішнього контролю за грошовими коштами мають включати низку організаційних заходів. 1. Розподіл процедурних функцій: ► повне розмежування

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 2.3. Облік коштів банку на коррахунках. Облік міжбанківських розрахунків

Загальні вимоги щодо функціонування в Україні систем міжбанківських розрахунків та внутрішньобанківських платіжних систем, умови і порядок виконання міжбанківського переказу грошей через кореспондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті, а також порядок резервування та відновлення функціонування

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – Тема 3. ОБЛІК ДЕПОЗИТІВ ТА ІНШИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

3.1. Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) клієнтів банку Банк формує свої ресурси з трьох джерел: 1) власні кошти, які включають капітал, внесений акціонерами або засновниками банку, фонди та загальні резерви банку і нерозподілений прибуток;

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 3.1. Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) клієнтів банку

3.1. Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) клієнтів банку Банк формує свої ресурси з трьох джерел: 1) власні кошти, які включають капітал, внесений акціонерами або засновниками банку, фонди та загальні резерви банку і нерозподілений прибуток;

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 3.2. Облік кредитних і депозитних операцій у міжбанківській сфері

Облік депозитних і кредитних операцій у міжбанківській сфері не можна розглядати тільки як облік зобов’язань. Банки, що виходять на міжбанківські ринки, можуть виступати в ролі позичальника (депозити і кредити обліковуються на пасивних рахунках як

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 3.2.1. Облік міжбанківських вкладів (депозитів)

Облік депозитних і кредитних операцій у міжбанківській сфері не можна розглядати тільки як облік зобов’язань. Банки, що виходять на міжбанківські ринки, можуть виступати в ролі позичальника (депозити і кредити обліковуються на пасивних рахунках як

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 3.2.2. Облік міжбанківських кредитів

У міжбанківській сфері банки можуть одержувати кредити від Національного банку України та від інших банків. Міжбанківські кредити, які надає банкам Національний банк України, мають структуру й обліковуються на пасивних рахунках 131 та 132 груп

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 3.3. Облік операцій із цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Банк може здійснювати мобілізацію грошових коштів (фінансових ресурсів), пропонуючи кредиторам банківські продукти у формі власних ощадних сертифікатів, векселів, облігацій та інші цінні папери власного боргу. Пасивні операції з цінними паперами відображають на рахунках 33

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – Тема 4. ІНСТРУМЕНТИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ЦИМИ РОЗРАХУНКАМИ

4.1. Загальні принципи обліку коштів на вимогу суб’єктів господарювання та фізичних осіб Однією з традиційних операцій банку є ведення рахунків його клієнтів. При цьому коло самих клієнтів досить різноманітне: підприємства, установи, організації, благодійні фонди,

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 4.1. Загальні принципи обліку коштів на вимогу суб’єктів господарювання та фізичних осіб

4.1. Загальні принципи обліку коштів на вимогу суб’єктів господарювання та фізичних осіб Однією з традиційних операцій банку є ведення рахунків його клієнтів. При цьому коло самих клієнтів досить різноманітне: підприємства, установи, організації, благодійні фонди,

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 4.2. Облік безготівкових розрахунків

Та частина платіжного обороту, що проводиться на рахунках у банках, а не готівкою, називається безготівковим платіжним оборотом. Зміст і мета безготівкового платіжного обороту – оплата без використання готівкових коштів. Платник і одержувач коштів використовують

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 4.3. Облік розрахунків із використанням платіжних карток

Платіжні картки застосовують для оплати за товари і надані послуги на підприємствах торгівлі (послуг), купівля яких здійснюється в системах електронної комерції, для перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб, а також як

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – Тема 5. ОБЛІК КРЕДИТНИХ АКТИВІВ ТА ПОЗАБАЛАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРУ

5.1. Загальні принципи обліку і відображення у фінансовій звітності кредитних операцій банку Банк здійснює кредитні операції відповідно до вимог законодавства України: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про фінансові послуги та державне

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.1. Загальні принципи обліку і відображення у фінансовій звітності кредитних операцій банку

5.1. Загальні принципи обліку і відображення у фінансовій звітності кредитних операцій банку Банк здійснює кредитні операції відповідно до вимог законодавства України: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про фінансові послуги та державне

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.2. Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій

Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій (гарантій, поручительств, застави тощо) здійснюється за позабалансовими рахунками протягом дії відповідного договору про забезпечення виконання зобов’язань. Гарантії, поручительства, отримані як забезпечення кредитної операції, первинно враховуються за позабалансовими рахунками в

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.3. Облік операцій із нарахування і сплати процентів за користування кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру

Банк здійснює бухгалтерський облік нарахованих, отриманих, наперед отриманих доходів за кредитними операціями згідно з порядком, визначеним Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (Постанова № 255 Правління Національного банку України від 18.06.2003 р.,

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.4. Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій

5.4.1. Облік операцій репо Репо – фінансова операція продажу цінних паперів із подальшим викупом цих цінних паперів. Операція репо Відображається в бухгалтерському обліку як наданий (отриманий) кредит під заставу цінних паперів як у міжбанківській

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.4.1. Облік операцій репо

5.4.1. Облік операцій репо Репо – фінансова операція продажу цінних паперів із подальшим викупом цих цінних паперів. Операція репо Відображається в бухгалтерському обліку як наданий (отриманий) кредит під заставу цінних паперів як у міжбанківській

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.4.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій

5.4.1. Облік операцій репо Репо – фінансова операція продажу цінних паперів із подальшим викупом цих цінних паперів. Операція репо Відображається в бухгалтерському обліку як наданий (отриманий) кредит під заставу цінних паперів як у міжбанківській

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.4.3. Бухгалтерський облік операцій з урахування векселів

Операція з Урахування векселів Передбачає їх утримання до строку погашення. У бухгалтерському обліку таку операцію відображають за рахунками з обліку кредитів: 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання 2020 А Кредити, що

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.4.4. Особливості бухгалтерського обліку іпотечних кредитів

Операція з Урахування векселів Передбачає їх утримання до строку погашення. У бухгалтерському обліку таку операцію відображають за рахунками з обліку кредитів: 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання 2020 А Кредити, що

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.5. Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за наданими кредитами

Надані кредити первинно оцінюють і відображають у бухгалтерському обліку за собівартістю (в сумі фактично наданих коштів, уключаючи комісійні та інші витрати, що безпосередньо пов’язані з цими операціями). Зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.6. Облік лізингових операцій

5.6.1. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди) Об’єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є власністю лізингодавця або придбані ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоодержувачем у відповідного продавця

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.6.1. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди)

5.6.1. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди) Об’єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є власністю лізингодавця або придбані ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоодержувачем у відповідного продавця

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.6.2. Облік операцій із фінансового лізингу

5.6.1. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди) Об’єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є власністю лізингодавця або придбані ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоодержувачем у відповідного продавця

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 5.6.3. Особливості обліку оперативного лізингу

Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг (оренду), Лізингодавець Веде на окремому аналітичному рахунку балансових рахунків 4300, 4400 і відображає в бухгалтерському обліку таким проведенням: Дт 4300 Нематеріальні активи, 4400 Основні

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – Тема 6. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

6.1. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку Банки можуть здійснювати операції з цінними паперами, які згідно із Законом України “Про цінні папери та фондову біржу” випускаються й перебувають в обігу,

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 6.1. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку

6.1. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку Банки можуть здійснювати операції з цінними паперами, які згідно із Законом України “Про цінні папери та фондову біржу” випускаються й перебувають в обігу,

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 6.2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку

Боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, придбані банком з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань ринкової ціни, обліковують у торговому портфелі банку. Цінні папери відображують на дату балансу виключно

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 6.3. Особливості обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж

У портфелі цінних паперів на продаж Можна обліковувати акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери. Банк обліковує в портфелі на продаж: ► боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 6.4. Особливості обліку цінних паперів у портфелі до погашення та інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

У портфелі до погашення Обліковують придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, які можна визначити, а також із визначеним терміном погашення. Боргові цінні папери належать до портфеля до погашення, якщо банк

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 6.5. Комісійні операції з цінними паперами та їх облік

До комісійних операцій банку з цінними паперами відносять: ► операції із зберігання цінних паперів клієнтів; ► купівлю цінних паперів за дорученням клієнтів; ► продаж цінних паперів за дорученням клієнтів; ► інкасування векселів; ► доміциляцію

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – Тема 7. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

7.1. Особливості відображення валютних статей у фінансовій звітності Законодавством України передбачено отримання ліцензій на будь-які операції, що обумовлюють рух валютних коштів і цінностей. Ліцензії на здійснення валютних операцій надаються банкам на підставі Положення про

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 7.1. Особливості відображення валютних статей у фінансовій звітності

7.1. Особливості відображення валютних статей у фінансовій звітності Законодавством України передбачено отримання ліцензій на будь-які операції, що обумовлюють рух валютних коштів і цінностей. Ліцензії на здійснення валютних операцій надаються банкам на підставі Положення про

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 7.2. Необхідність переоцінки іноземної валюти. Вимоги МСБО щодо переоцінки іноземної валюти

У бухгалтерському обліку банків записи про операції здійснюються на дату операції, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів) незалежно від руху коштів за ними. Під час первинного визнання активів, зобов’язань, власного капіталу,

Фінансовий облік у банках – Табачук Г. П. – 7.3. Особливості обліку обмінних операцій із готівковою іноземною валютою

Обмінними операціями є операції, які передбачають обмін однієї валюти на іншу: операції обміну іноземної валюти, готівкові валютно-обмінні операції, а також бухгалтерські операції, кінцевим результатом яких є відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій,