Фінансовий облік – Сук Л. К

Фінансовий облік – Сук Л. К. – ПЕРЕДМОВА

Бухгалтерський облік – це філософія бізнесу. Його правильне ведення є необхідною умовою раціонального господарювання. Фінансовий облік в обов’язковому порядку ведуть на кожному підприємстві. Під час підготовки посібника використано норми чинного законодавства, вимоги Положень (стандартів)

Фінансовий облік – Сук Л. К. – МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ, ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Бухгалтерський облік – це філософія бізнесу. Його правильне ведення є необхідною умовою раціонального господарювання. Фінансовий облік в обов’язковому порядку ведуть на кожному підприємстві. Під час підготовки посібника використано норми чинного законодавства, вимоги Положень (стандартів)

Фінансовий облік – Сук Л. К. – Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

Бухгалтерський облік – це філософія бізнесу. Його правильне ведення є необхідною умовою раціонального господарювання. Фінансовий облік в обов’язковому порядку ведуть на кожному підприємстві. Під час підготовки посібника використано норми чинного законодавства, вимоги Положень (стандартів)

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 1.1. Система бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік – це філософія бізнесу. Його правильне ведення є необхідною умовою раціонального господарювання. Фінансовий облік в обов’язковому порядку ведуть на кожному підприємстві. Під час підготовки посібника використано норми чинного законодавства, вимоги Положень (стандартів)

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 1.2. Ведення фінансового обліку на підприємстві

Порядок ведення бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві регулюється Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (ст. 8) від 16 липня 1999р.№996-ХІУ. Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 1.3. Облікова політика підприємства

Законом України від 16 липня 1999 р. № 996-ІУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлено, що підприємство самостійно визначає облікову політику. Облікова політика затверджується наказом керівника підприємства. Вона є важливим правовим

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 1.4. Відповідальність працівників обліку

У порядку, встановленому законами України, бухгалтер несе дисциплінарну, адміністративну і кримінальну відповідальність. Дисциплінарна відповідальність бухгалтера така, як і будь-якого громадянина. Згідно з Кодексом законів про працю України (далі – КЗпПУ), ст. 147, за порушення

Фінансовий облік – Сук Л. К. – Тема 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

2.1. Використання готівкових грошей Засоби підприємства перебувають у безперервному кругообігу: із грошової форми вони переходять у матеріальну, потім у виробничу і знову в матеріальну і грошову. Цей процес можна виразити формулою: Г-М-В-М1-Г1. На першій

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 2.1. Використання готівкових грошей

2.1. Використання готівкових грошей Засоби підприємства перебувають у безперервному кругообігу: із грошової форми вони переходять у матеріальну, потім у виробничу і знову в матеріальну і грошову. Цей процес можна виразити формулою: Г-М-В-М1-Г1. На першій

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 2.2. Облік касових операцій

Облік наявності та руху готівки в касі ведуть в касовій книзі за встановленою формою. На підприємстві відкривається одна книга для обліку готівки в національній валюті, яка має бути пронумерована, прошнурована та опечатана сургучевою (або

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 2.3. Облік операцій на поточному рахунку

Для зберігання коштів і здійснення всіх видів банківських операцій юридичним та фізичним особам відкривають в установах банків рахунки, що регулюється Законом України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-11

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 2.4. Облік операцій в іноземній валюті

Валюта України – грошові знаки у вигляді банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України. Іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, монет, казначейських білетів, що

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 2.5. Облік операцій на інших рахунках у банках та інших коштів

Для обліку операцій за іншими рахунками передбачені субрахунки: 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”; 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”. Операції за капітальними вкладеннями здійснюють через поточний рахунок в такому

Фінансовий облік – Сук Л. К. – Тема 3. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

3.1. Економічний зміст і класифікація інвестицій Інвестиціями вважають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Інвестиції

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 3.1. Економічний зміст і класифікація інвестицій

3.1. Економічний зміст і класифікація інвестицій Інвестиціями вважають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Інвестиції

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 3.2. Оцінка фінансових інвестицій

Оцінка фінансових інвестицій здійснюється у двох випадках: при безпосередньому проведенні фінансової інвестиції (первісна оцінка) та при складанні фінансової звітності (оцінка на дату балансу). Поточні і довгострокові фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 3.3. Облік фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю та за методом участі в капіталі

Придбані акції, облігації, інші цінні папери, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій, яка визначається з урахуванням суми накопиченої амортизації дисконту (премії). Дисконт виникає тоді, коли

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 3.4. Синтетичний облік фінансових інвестицій

Для обліку фінансових інвестицій призначені рахунки 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” і 35 “Поточні фінансові інвестиції”. Це активні рахунки, за дебетом яких відображають наявність та збільшення фінансових інвестицій, а за кредитом – їх зменшення (табл.

Фінансовий облік – Сук Л. К. – МОДУЛЬ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ

Тема 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 4.1. Економічний зміст та організація обліку розрахунків У системі розрахунків керівника підприємства і бухгалтера насамперед цікавить економічний бік цієї справи” а потім технічний. Тому облік розрахунків потрібно розглядати в

Фінансовий облік – Сук Л. К. – Тема 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Тема 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 4.1. Економічний зміст та організація обліку розрахунків У системі розрахунків керівника підприємства і бухгалтера насамперед цікавить економічний бік цієї справи” а потім технічний. Тому облік розрахунків потрібно розглядати в

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.1. Економічний зміст та організація обліку розрахунків

Тема 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 4.1. Економічний зміст та організація обліку розрахунків У системі розрахунків керівника підприємства і бухгалтера насамперед цікавить економічний бік цієї справи” а потім технічний. Тому облік розрахунків потрібно розглядати в

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.2. Облік розрахунків з підзвітними особами

Розрахунки з підзвітними особами – це широке коло операцій з готівковими коштами, розрахунками, придбанням матеріальних цінностей, оподаткуванням тощо. Тому виконання цієї частини облікової роботи вимагає чіткого дотримання чинних нормативних актів та оформлення відповідних документів.

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.3. Форми безготівкових розрахунків

Є дві форми розрахунків: готівкова і безготівкова. Готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.4. Облік розрахунків із покупцями та замовниками

Розрахунки з покупцями виникають внаслідок реалізації продукції і товарів, виконання робіт і послуг на сторону. Принципи бухгалтерського обліку вимагають, щоб дохід не був врахований до того періоду, в якому товар буде відвантажений. Нині часто

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.5. Облік розрахунків за авансами та за іншими доходами

Розрахунки з покупцями виникають внаслідок реалізації продукції і товарів, виконання робіт і послуг на сторону. Принципи бухгалтерського обліку вимагають, щоб дохід не був врахований до того періоду, в якому товар буде відвантажений. Нині часто

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.6. Облік розрахунків за претензіями

У підприємств іноді виникає необхідність обліковувати розрахунки претензійного характеру. Претензії можуть пред’являтися до постачальників та підрядників: – за виявлену при перевірці рахунків невідповідність цін і тарифів, передбачених договором, при виявленні арифметичних помилок; – за

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.7. Облік розрахунків з іншими дебіторами

Розрахунки за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів обліковують на субрахунку 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”. У разі віднесення на винних осіб

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.8. Створення та облік резерву сумнівних боргів

Розрахунки за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів обліковують на субрахунку 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”. У разі віднесення на винних осіб

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.9. Облік довгострокової дебіторської заборгованості

Довгострокова дебіторська заборгованість юридичних та фізичних осіб обліковується на рахунку 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”. Рахунок 18 має чотири субрахунки: – 181 “Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду”; –

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.10. Облік розрахунків векселями

Довгострокова дебіторська заборгованість юридичних та фізичних осіб обліковується на рахунку 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”. Рахунок 18 має чотири субрахунки: – 181 “Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду”; –

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.11. Визнання та види зобов’язань

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується,

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.12. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

Процес постачання є невід’ємною ланкою кругообігу засобів. Покупець купує у продавця (постачальника) сировину і матеріали, пальне і мастильні матеріали, мінеральні добрива, запасні частини та інші матеріальні цінності, необхідні для здійснення господарської діяльності. Від постачальників

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.13. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями

Розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку (дивідендів) обліковують на рахунку 67 “Розрахунки з учасниками”. За кредитом рахунку 67 відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, а за

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.14. Облік товарообмінних (бартерних) операцій

Товарообмінна (бартерна) операція – господарська операція суб’єкта підприємницької діяльності, що передбачає розрахунок за товари, продукцію (роботи, послуги) у будь-якій формі, в іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види погашення (заліку) взаємної заборгованості між сторонами господарської

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.15. Облік розрахунків за кредитами банків

На підприємствах в окремі періоди за умови недостатності власних коштів виникає потреба в залученні додаткових коштів зі сторони, що відбувається шляхом одержання кредитів. Кредит – це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 4.16. Суть податків та організація їх обліку

Податок та обов’язковий платіж до бюджетів і до державних цільових фондів – обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, що здійснюється платниками у порядку й на умовах, визначених законами України, зокрема

Фінансовий облік – Сук Л. К. – Тема 5. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

5.1. Економічний зміст оплати праці і завдання її обліку Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 5.1. Економічний зміст оплати праці і завдання її обліку

5.1. Економічний зміст оплати праці і завдання її обліку Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 5.2. Облік особового складу працівників

Облік особового складу працівників має забезпечити систематичне одержання даних про чисельність працівників на підприємстві, а також за його структурними підрозділами, про склад працівників за статтю, віком, категоріями персоналу, посадами, спеціальностями, освітою, стажем роботи та

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 5.3. Первинні документи з обліку праці та її оплати

Для контролю за трудовою дисципліною та аналізу використання робочого часу ведуть табель обліку використання робочого часу (форма № П-5). Табелі ведуть у структурних підрозділах підприємства. 6 табелі зазначають підрозділ, на який мають відноситися витрати

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 5.4. Оподаткування заробітної плати

Для контролю за трудовою дисципліною та аналізу використання робочого часу ведуть табель обліку використання робочого часу (форма № П-5). Табелі ведуть у структурних підрозділах підприємства. 6 табелі зазначають підрозділ, на який мають відноситися витрати

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 5.5. Розрахунки з оплати праці

Нарахована оплата праці в первинних документах у подальшому обліковому процесі має бути нагромаджена за двома напрямками: 1) за кожним працівником – для організації розрахунків з оплати праці; 2) за об’єктами обліку – для віднесення

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 5.6. Синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам

Облік розрахунків з оплати праці ведуть на рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”. До рахунку 66 відкривають три субрахунки: – 661 “Розрахунки за заробітною платою”; – 662 “Розрахунки з депонентами”; – 663 “Розрахунки за

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 5.7. Облік відпускних

Конституцією України (ст. 45) передбачено право кожного працюючого на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки. Надання відпусток регулюється Законом України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 5.8. Облік допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

Наймані працівники підприємства підлягають обов’язковому соціальному страхуванню, а тому вони мають право отримувати соціальні виплати при настанні страхових обставин. Допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачують застрахованій особі на підставі листка непрацездатності. Рішення про

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 5.9. Облік нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Нарахування і сплату єдиного соціального внеску здійснюють згідно із Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 8 липня 2010 р. № 2464-УІ та виданою на його підставі

Фінансовий облік – Сук Л. К. – МОДУЛЬ 3. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

Тема 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 6.1. Економічний зміст необоротних активів П(С)БО 2 “Баланс” містить таке визначення: “Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти” що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені

Фінансовий облік – Сук Л. К. – Тема 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Тема 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 6.1. Економічний зміст необоротних активів П(С)БО 2 “Баланс” містить таке визначення: “Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти” що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 6.1. Економічний зміст необоротних активів

Тема 6. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 6.1. Економічний зміст необоротних активів П(С)БО 2 “Баланс” містить таке визначення: “Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти” що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені

Фінансовий облік – Сук Л. К. – 6.2. Склад капітальних інвестицій

Під капітальними інвестиціями розуміють капітальні вкладення в реальні об’єкти. Податковим кодексом України (п. 14.1.8) визначено, що капітальні інвестиції – це господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших основних засобів та нематеріальних активів, які