Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – 1.3. Організація фінансового менеджменту на підприємстві

Організаційна структура системи управління фінансами на підприємстві значною мірою залежить від розмірів підприємства, специфіки його виробничо-господарської діяльності, форми організації підприємницької діяльності, а також стану ринку фінансових ресурсів у державі. Конкретні форми організації підприємницької діяльності викликають відповідні форми організації фінансів і відповідні методи управління ними.

Так, на невеликих приватних підприємствах, які характеризуються незначними обсягами діяльності та простою схемою руху фінансових ресурсів, власник підприємства, маючи відповідний рівень кваліфікації, може сам виконувати функції фінансового менеджера, заощаджуючи при цьому кошти на утримання фінансової служби, яка навіть у найпростішому варіанті повинна мати осіб, що здійснюють бухгалтерський облік господарських операцій та організовують взаємовідносини з податковими органами й фінансовими інститутами.

На великих підприємствах, які є колективною власністю багатьох учасників, фінансова служба має складну організаційну структуру і численний штат співробітників різного рівня фахової підготовки, які виконують різні функції.

Системи управління фінансами на малих та великих підприємствах відрізняються не тільки організаційною побудовою, а й переліком і складністю завдань, які необхідно вирішувати в процесі управління рухом фінансових ресурсів. Малі підприємства, які мають обмежений доступ до таких інструментів фінансового ринку, як акції та облігації, нарощують обсяг фінансових ресурсів переважно за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків, та за рахунок банківських позик.

Отже, проблема управління рухом фінансових ресурсів обмежується вирішенням питань, пов’язаних з банківським кредитуванням, розподілом прибутку, управлінням грошовими коштами, дебіторською та кредиторською заборгованістю тощо. Ринок цінних паперів, який для великих корпорацій є основним джерелом фінансування, практично не потребує уваги фінансових менеджерів малого підприємства.

Низка питань, які вирішують фінансові менеджери на великих підприємствах, значно ширша. Це формування оптимальної структури капіталу за рахунок банківських позик і залучення коштів шляхом емісії акцій та облігацій, планування злиття з рівнозначними підприємствами і поглинання неконкурентоспроможних підприємств, освоєння виробництва нових видів продукції та завоювання нових ринків збуту, управління ризиками й пенсійне забезпечення працівників підприємства.

Необхідність вирішувати багато різнопланових завдань потребує від фінансової служби великого підприємства складної організаційної структури, яка передбачає відокремлення функцій планування, обліку, контролю, управління грошовими коштами, податками й функціонування окремих підрозділів у структурі фінансової служби, які виконують окремі функції та перебувають у тісному взаємозв’язку один з одним (рис. 1.3).

Фінансовий менеджмент   Шелудько В. М.   1.3. Організація фінансового менеджменту на підприємстві

Рис. 1.3. Організаційна структура фінансової служби

До фінансової служби багатьох підприємств входять як фінансові менеджери, так і фінансові аналітики, які займаються аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства загалом чи аналізом окремих її складових та наданням рекомендацій фінансовим менеджерам щодо прийняття оптимальних фінансових рішень у кожному окремому випадку.

Фінансові аналітики можуть безпосередньо перебувати в структурі фінансової служби або працювати в інших підрозділах підприємства, якщо діяльність останніх складна і потребує для проведення об’єктивного аналізу присутності аналітика. На середніх і малих підприємствах функцію фінансового аналітика, як правило, виконує фінансовий менеджер підприємства.

Рішення, які приймають фінансові менеджери на підприємстві, залежать від рівня, на якому вони (менеджери) перебувають. Так, менеджери найвищого рівня приймають стратегічні рішення, пов’язані з майбутнім розвитком підприємства. Менеджери нижчої ланки займаються прийняттям тактичних рішень, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю підприємства. Курс “Фінансовий менеджмент” передбачає вивчення механізмів прийняття як стратегічних, так і тактичних фінансових рішень. Однак у результаті того, що корпорації в багатьох країнах світу забезпечують найбільшу кількість надходжень2, основна увага в науковій та навчальній літературі з фінансового менеджменту приділяється проблемам, пов’язаним з управлінням фінансами в акціонерних товариствах, що й обумовлює структуру цього підручника.

Контрольні запитання і завдання

1. У чому полягає управління фінансами на підприємстві?

2. Яка основна мета фінансового менеджменту?

3. Що є обгрунтуванням для такого твердження: “Мета фінансового менеджменту полягає в максимізації ринкової вартості підприємства”? Наведіть власні міркування щодо мети фінансового менеджменту на підприємстві.

4. Які основні завдання вирішує фінансовий менеджер у процесі управління фінансовою, інвестиційною та операційною діяльністю?

5. Чому формування та реалізація дивідендної політики є однією з найважливіших функцій фінансового менеджера?

6. Які напрями діяльності фінансового менеджера на лежать до стратегічних, а які – до тактичних завдань управління фінансами на підприємстві?

7. Чим обумовлені та в чому полягають відмінності між завданнями, які вирішує фінансовий менеджер на великому й малому підприємствах?

8. Яке місце займає фінансовий аналіз у процесі управ ління фінансами на підприємстві?

9. До яких наслідків може призвести відсутність або низь-кий рівень контролю у сфері фінансового менеджменту?

10. Що виступає інформаційним забезпеченням фінансового менеджменту?

11. Розкрийте зміст основних функцій фінансового менеджера на підприємстві.

12. Поясніть призначення окремих підрозділів у організаційній структурі фінансової служби підприємства.

13. Які підрозділи, на вашу думку, мають входити до фінансової служби вітчизняного підприємства?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – 1.3. Організація фінансового менеджменту на підприємстві