Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень

Інфляція характеризується знеціненням національної валюти, тобто зниженням її купівельної спроможності і загальним підвищенням цін у країні. У фінансовому менеджменті доводиться постійно мати на увазі фактор інфляції, який необхідно враховувати у фінансово-господарській діяльності підприємств.

У процесі інфляції відбувається зміна вартості активів підприємства, особливо оборотних коштів. За результатами господарської діяльності занижується собівартість виробництва продукції, що призводить до необгрунтованого зростання прибутку і податкових відрахувань з нього. Особливо істотно фактор інфляції впливає на проведення довгострокових фінансових операцій.

Інфляція характерна для діяльності практично всіх країн світу. Передові капіталістичні країни з найбільш стійкою економікою також стикаються з цією проблемою. Проте інтенсивність інфляційних процесів, що відбуваються в цих країнах відносно низька. Вона не впливає істотно на стан економіки цих країн. Сучасні економічні теорії навіть стверджують, що зростання рівня споживчих цін у межах 10% у рік вважається нормальним економічним явищем і робить стимулюючий вплив на розвиток виробництва.

Щоб уникнути помилок і втрат в умовах зниження купівельної спроможності грошей, необхідно враховувати вплив фактора інфляції у фінансовому менеджменті.

Для реалізації цієї концепції необхідно сформувати методичний інструментарій, що дозволяє враховувати інфляційні процеси, які відбуваються в економіці держави і істотно впливають на фінансову діяльність підприємства.

Інфляція являє собою процес постійного перевищення темпів зростання грошової маси над товарною, у результаті чого відбувається переповнення каналів обігу грошей, що супроводжується їх знецінюванням і підвищенням цін.

Темп інфляції – показник, що характеризує розмір знецінення (зниження купівельної спроможності) грошей у певному періоді, виражений приростом середнього рівня цін у відсотках до їхнього номіналу на початок періоду.

Нехай Б/. – сума купівельної спроможності з урахуванням інфляції, в – сума купівельної спроможності при відсутності інфляції. Тоді розмір інфляції розраховується за формулою:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень

Розрахуємо темп інфляції (і) за формулою:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень

Тоді для визначення 5/. одержуємо такий вираз:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень

Величина (1 + Ц показує, в скільки разів у середньому зросли ціни, і називається індексом інфляції, I.

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень

Динаміка індексу інфляції характеризує зміни, що відбуваються в інфляційних процесах. У цьому зв’язку слід зазначити, що збільшення індексу інфляції свідчить про зростання інфляції, зниження – вказує на зменшення її темпів.

При прогнозуванні індексу інфляції використовується така формула:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень

Де п – часовий інтервал (місяць, квартал, рік і т. д.).

Приклад.

Прогнозований річний темп інфляції 6%. Необхідно розрахувати прогнозний індекс інфляції через три роки.

Підставляємо ці значення у формулу 3.18 і одержуємо такий результат:

Фінансовий менеджмент  Крамаренко Г. О.  3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень

Часто в практичній діяльності враховуються складні відсотки при визначенні рівня інфляції. Це стосується діяльності банківських структур і фінансових компаній.

Приклад.

Якщо ціни щомісяця протягом року змінюються на 3%, то розрахунки необхідно робити таким чином. Щомісячна зміна цін складає (1 + 0,03) = 1,03 раза, а за рік ці зміни складуть 1,4258 раза (1,03)12. При цьому річний темп інфляції становитиме 1,4258 – 1 = 0,4258, тобто річний рівень інфляції досягне 42,58%. Таке проведення розрахунків дозволяє зробити висновок, що процентна ставка в 25+30% втрачає свою інвестиційну привабливість і її можна розглядати з позиції мінімізації втрат від інфляції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 3.2. Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень