Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 19.5. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства

У світовій практиці для прогнозування стійкості роботи підприємства, вибору його фінансової політики, а також визначення ризику банкрутства використовуються різні економіко-математичні моделі.

Найбільш вживані методи оцінки ймовірності банкрутства підприємства – це 2-моделі, запропоновані відомим західним економістом Е. Альтманом.

Проведені дослідження показали, що певні комбінації відносних показників мають високу здатність характеризувати ймовірність швидкого банкрутства того чи іншого підприємства. На основі використання прийомів статистичного методу, названого аналізом множинних дискримінант (Multiple-discriminant analysis, МОА), було розраховано параметри кореляційної лінійної функції:

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   19.5. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства

Де 1- показник неплатоспроможності підприємства;

А – параметри, що показують ступінь впливу показників на ймовірність банкрутства;

X – показники (фактори впливу) діяльності підприємства. Дана модель двофакторна. У розрахунках використовувались і такі показники, як коефіцієнт покриття і коефіцієнт фінансової залежності. Для США ця модель має такий вигляд:

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   19.5. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства

Де к – коефіцієнт покриття = поточні активи / поточні зобов’язання;

Кфі – коефіцієнт фінансової залежності = позикові кошти / загальний розмір пасивів.

Досліджуючи функціонування різних господарських систем, найчастіше обмежуються використанням простої функції.

Для підприємств, у яких 2 = 0, ймовірність банкрутства дорівнює 50%. Якщо Т < 0, то ймовірність банкрутства менша 50% і далі знижується у міру зменшення 2. Якщо 2 > 0, то ймовірність банкрутства більша 50% і зростає зі збільшенням 2.

Достоїнством даної моделі є її простота та можливість застосування в умовах обмеженого обсягу інформації про підприємство.

Проте очевидно, що прогнозування неплатоспроможності підприємства за допомогою двофакторної моделі не забезпечує високої точності розрахунків, які характеризують ділову активність та ефективність функціонування підприємства. Необхідна складніша функція, залежна від більшої кількості змінних.

У західній практиці широко використовуються багатофакторні моделі Е. Альтмана. У 1968 р. було запропоновано п’яти-факторну модель прогнозування – це так звана модель “Altman Z-score”. Вона являє собою функцію від деяких показників, що характеризують економічний потенціал підприємства і результати його роботи за звітний період (19.12), де п змінюється від 1 до 5. П’ятифакторна модель має вигляд:

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   19.5. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства

Де К-К5 розраховуються за такими алгоритмами: К, – частка власних оборотних коштів в активах підприємства; ^- нерозподілений прибуток у загальному обсязі активів (показує рентабельність активів, розраховану з використанням величини нерозподіленого прибутку); – частка прибутку (до сплати процентів і податків) у загальному обсязі активів (характеризує рентабельність активів, розраховану з використанням показника балансового прибутку); Kt – ринкова вартість акціонерного капіталу в загальному обсязі боргових зобов’язань; Кь – виручка від реалізації у загальному обсязі активів (характеризує віддачу активів)1.

Залежно від Z прогнозується ймовірність банкрутства: до 1,8 – дуже висока; від 1,8 до 2,7 – висока; від 2,8 до 2,9 – можлива; більше 3,0 – дуже низька. Точність прогнозу в цій моделі в горизонті одного року становить 95%, двох років – до 83%, у цьому виявляється перевага даної моделі. Недолік цієї моделі в тому, що вона можлива для використання в основному для великих компаній.

Семифакторна модель, розроблена Е. Альтманом у 1977 р., дозволяє прогнозувати банкрутство на перспективу 5 років з точністю до 70% і включає такі показники: рентабельність активів; мінливість (динаміку) прибутку; коефіцієнт покриття (ліквідності); коефіцієнт автономії; сукупні активи.

Достоїнство цієї моделі полягає у максимальній точності. Однак її застосування утруднене через нестачу інформації (потрібні дані аналітичного обліку, яких немає у зовнішніх користувачів).

Z-рахунок Альтмана – не єдиний критерій визначення можливого банкрутства підприємства. В аналітичному дослідженні та прогнозуванні використовуються й інші критерії ймовірності фінансової кризи на підприємстві. До них належать:

– істотні втрати в основній виробничій діяльності;

– підвищення собівартості продукції;

– зниження продуктивності праці;

– збільшення обсягу неліквідності оборотних коштів і наявність наднормативних запасів;

– неповне завантаження потужності, неритмічність виробництва;

– втрата клієнтів і покупців готової продукції, тобто несприятливі зміни у портфелі замовлень;

– перевищення критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості;

– надмірне використання короткострокових позикових коштів у ролі джерел фінансування довгострокових вкладень;

– постійне зростання до небезпечних меж частки позикових коштів у загальній сумі джерел коштів;

– хронічне невиконання зобов’язань перед інвесторами, кредиторами, акціонерами;

– неправильна реінвестиційна політика і т. д.

До негативних тенденцій у діяльності підприємства можуть призвести фактори макроекономічного характеру, наприклад: політична нестабільність у країні, де знаходиться підприємство, і в країнах постачальників сировини (споживачів продукції); нестабільність господарського та податкового законодавства, фінансового й валютного ринків; високий рівень інфляції; спад кон’юнктури в економіці в цілому.

Достоїнствами цих рекомендацій можна вважати системність, комплексний підхід до розуміння фінансового стану підприємства з точки зору можливого банкрутства, застосування підприємством будь-якої галузі без істотного коригування.

Труднощі використання цих рекомендацій полягають у такому: більш високий ступінь складності прийняття рішень в умовах багатокритеріальної задачі; суб’єктивність прогнозного рішення незалежно від числа критеріїв; інформативний характер розрахованих значень критеріїв; необхідність додаткової інформації тощо.

У разі надходження сигналів про ймовірність настання банкрутства підприємству слід розробити заходи для виходу з несприятливої ситуації. До них належать:

– впровадження нових, ефективних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

– експорт конкурентоспроможної продукції;

– розробка нових видів продукції, які користуються попитом у покупців;

– проведення маркетингової кампанії;

– цінова конкуренція;

– ефективна організація збуту, висока якість обслуговування;

– зниження виробничих витрат;

– удосконалення управління на підприємстві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 19.5. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства