Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 17.2. Інвестиційна політика підприємства

Зважаючи на те, що інвестиційна політика країни розкривається насамперед у прогнозних розробках державних керівних органів, в інвестиційній політиці підприємства слід враховувати напрямки соціально-економічного розвитку держави, що орієнтують суб’єктів господарювання на проведення ефективних капітальних вкладень у виробництво..

Безпосередньо зростання економіки на довгострокову перспективу необхідно оцінювати з урахуванням множини різних факторів: збільшення кількості виробничих ресурсів, підвищення їх якості й удосконалення способів їх використання. Все це більшою мірою потребує інвестицій, тому їх величина є основним регулятором економічного зростання.

У динамічних моделях зростання національної економіки необхідно враховувати такі наслідки здійснення інвестицій: підвищення сукупного попиту і збільшення сукупної пропозиції через приріст виробничих потужностей.

Стратегія інвестування виражає систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що визначаються загальними завданнями його розвитку, а також вибором найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Стратегія – це процес прийняття рішень. її вибір визначає розробку планів проведення наукових досліджень та інших форм інноваційної діяльності.

Стратегічне планування передбачає реалізацію таких основних цілей:

1. Ефективний розподіл і використання ресурсів. Це стосується внутрішньої політики підприємства. Планується використання обмеженого обсягу ресурсів (капітал, технології, люди). Крім того, підприємство повинно здійснювати вихід з безперспективних видів діяльності, формувати ефективний “портфель” інвестиційних пропозицій.

2. Адаптація до зовнішнього середовища. Керівництво підприємства повинно забезпечити ефективне пристосування до зміни зовнішніх факторів (економіка, політика, демографічні фактори тощо).

При розробці інвестиційної політики підприємства доцільно керуватися такими принципами:

-досягнення максимального економічного, науково-технічного І соціального ефекту аналізованих заходів;

– одержання підприємством необхідного прибутку на вкладений капітал;

– раціональне використання коштів, що направляються на інвестиційну діяльність;

– використання державної підтримки для підвищення ефективності інвестицій;

– одержання пільгових кредитів і позик;

– забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків, пов’язаних з реалізацією конкретних проектів.

При визначенні інвестиційної політики необхідно враховувати такі фактори:

– основний напрямок діяльності підприємства;

– стан ринку виробленої продукції, її обсяг, якість і рівень

Цін;

– технічний рівень виробництва на даному підприємстві;

– робочі принципи в зовнішньому середовищі (принципи торгівлі, ставлення до споживача, ведення ділових зв’язків);

– фінансово-економічний стан підприємства (його платоспроможність, ліквідність балансу, рівень фінансової незалежності від зовнішнього середовища);

– фінансові умови інвестування на ринку капіталу;

– культура організації, її традиції, виробничий клімат.

Процеси і зміни в зовнішньому середовищі життєво важливо впливають на підприємство. Тому необхідно виявити основних конкурентів і з’ясувати їхні ринкові позиції (частка ринку, обсяги продажів, цілі тощо).

Аналіз внутрішнього середовища проводиться з метою виявлення сильних і слабких сторін діяльності підприємства. При обгрунтуванні інвестиційної політики доцільно максимально враховувати такі внутрішні фактори:

– обсяг, номенклатуру і якість виробленої продукції;

– одночасні витрати і необхідні капітальні вкладення в реалізацію інвестиційних проектів;

– поточні експлуатаційні витрати;

– амортизаційні відрахування за основними засобами і нематеріальними активами;

– можливість мінімізації податкових платежів у рамках прийнятої облікової політики.

Проекти, реалізовані в рамках здійснюваної інвестиційної політики підприємства, рекомендується погоджувати між собою за обсягами виділених ресурсів і термінами реалізації. При цьому необхідно враховувати критерій досягнення максимальної доходності і мінімізацію періоду окупності капітальних вкладень і ризику.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 17.2. Інвестиційна політика підприємства