Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 13.2. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства

Визначення ціни капіталу підприємства передбачає, по-перше, поелементну його оцінку, по-друге, вирахування ціни кожного компонента. Результати розрахунків можуть бути подані в такому комплексному показнику, як середньозважена вартість капіталу (weighted average cost of capital – WACC). Є. Бригхем визначає середньозважену вартість капіталу як “середньозважену вартість компонентів боргу, привілейованих акцій і звичайних акцій”. Подібні визначення дають I. A. Бланк, В. П. Савчук, П. Л. Віленський, В. Н. Лівшиць, СА Смоляк.

Даний показник, за своєю суттю, представляє середню арифметичну зважену, розраховану за дискретним варіаційним рядом. Загальна формула стосовно до будь-якої категорії виглядає таким чином:

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   13.2. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства

Де х – середня арифметична зважена;

Х; – значення кожного і-го показника;

(|- вага кожного і-го показника у відносному вимірі. Для проведення розрахунку необхідно виявити /-ті складового дискретного ряду, тобто елементи, за якими проводитиметься розрахунок ціни капіталу. Капітал спочатку поділяється на власний, позиковий і залучений. Ця класифікація дозволяє виявити ту частину капіталу, яку умовно можна назвати безоплатною. Це насамперед кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, заборгованість із заробітної плати, заборгованість зі сплати податків та інші види кредиторської заборгованості. Усі види кредиторської заборгованості є результатом поточних фінансово-господарських операцій підприємства. Тому при визначенні вартості капіталу підприємства кредиторська заборгованість найчастіше вираховується із загальної суми капіталу. Два інші елементи, власний і позиковий капітал, є базою для оцінки вартості капіталу. Найбільш проста формула розрахунку WACC виглядає так:

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   13.2. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства

Де WАСС – середньозважена вартість капіталу;

Гд – середньозважена вартість власного капіталу;

Гп – середньозважена вартість позикового капіталу;

Дв, дп – частки власного і позикового капіталу в загальному обсязі капіталу.

Сучасні вчені-економісти дають дещо відмітне трактування показника середньозваженої вартості капіталу (WACC). Наприклад, О. С. Стоянова дає таке визначення: “Середньозважена вартість капіталу являє собою середньозважену післяподаткову “ціну”, в яку підприємству обходяться власні і позикові джерела фінансування”. Внесення показника “податки” у визначення WАСС обумовлено прийнятою в США, Росії, Україні системою оподаткування, в якій відсотки за позиковими коштами виключаються при оподаткуванні прибутку. Віднесення відсотків на собівартість дозволяє зменшити оподатковуваний прибуток або, іншими словами, одержати податкову пільгу, еквівалентну розміру виплачуваних відсотків. При цьому формула розрахунку WАСС приймає такий вигляд:

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   13.2. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства

Де 7- ставка податку з прибутку.

Розраховуючи середньозважену вартість капіталу підприємства в умовах сучасного українського ринку, необхідно враховувати таке:

1. Елементи, використовувані при розрахунку WАСС, повинні прийматися реальними (дефлірованими), а не номінальними. При цьому розрахунок треба проводити з урахуванням нової (маржинальне) вартості коштів, а не історичної (що мала місце на момент одержання ще не погашених кредитів і не виплачених дивідендів).

2. При розрахунку WАСС на довгостроковий період необхідно враховувати, що вартість коштів (норма дисконту) не може поширюватися на весь аналізований період через те, що в сучасних умовах в Україні ставки відсотка за кредитами мають тенденцію до зниження (табл. 13.1). Отже, для розрахунку необхідно прогнозувати вартість кожного елемента в структурі капіталу і приймати розраховану на їх основі норму дисконту змінної в часі.

Таблиця 13.1.Динаміка процентних ставок комерційних банків за кредитами у національній валюті, за 1994-2002 р.

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   13.2. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства

3. Метод WАСС дає точну оцінку ефективності діяльності підприємства в цілому, але може мати досить високу похибку при оцінці діяльності окремих структурних підрозділів підприємства. Це пов’язано з тим, що грошові потоки істотно залежать від схеми фінансування підрозділу, створюючи різного роду побічні ефекти.

4. Застосування даного методу щодо знову утворюваних підприємств має низьку точність результату. Основна причина полягає в тому, що на ще не створеному підприємстві інтереси власників і управлінців не узгоджені, дивідендна політика відсутня. При стратегічному і тактичному плануванні діяльності підприємства можуть розглядатися різні типи дивідендної політики, можливість вибору будь-якої з них залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників, що слабо піддаються математичному аналізу.

Оскільки середньозважена вартість капіталу підприємства в цілому являє собою пропорційне середнє значення вартостей різних компонентів фінансування, для повноти аналізу необхідно проаналізувати окремо моделі оцінки вартості зобов’язань і власного капіталу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 13.2. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства