Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту

Функція являє собою “зовнішній прояв властивості якогось об’єкта в даній системі відносин”1.3 погляду економіки функції означають прояв їхньої сутності в реальній дійсності, специфічні способи вираження притаманних категорії властивостей. Функції є завжди похідними від сутності, яку вони виражають, і показують, яким чином реалізується суспільне призначення даної економічної категорії.

Фінансовий менеджмент реалізує основну мету і завдання, що стоять перед ним, через систему певних функцій. Умовно їх можна поділити на такі види:

1. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи:

– розробка фінансової стратеги підприємства;

– створення організаційних структур, що забезпечують прийняття управлінських рішень;

– формування інформаційної системи підприємства для обгрунтування цілей управлінських рішень;

– створення комплексу технічних засобів для забезпечення діяльності інформаційної системи фінансового менеджменту;

2. Функції фінансового менеджменту як керованої системи:

– управління джерелами фінансування;

– управління капітальними вкладеннями та оцінкою їхньої ефективності;

– управління оборотним капіталом;

– управління фінансовим плануванням;

– аналіз фінансової діяльності і фінансовий контроль. Класифікацію функцій фінансового менеджменту в найбільш загальному вигляді подано на рис. 1.2.

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту

Рис. 1.2. Класифікація функцій фінансового менеджменту

Розглянемо зміст основних функцій фінансового менеджменту.

Функції фінансового менеджменту як керуючої системи включають:

1. Розробку фінансової стратегії підприємства.

Зміст логіки стратегічного фінансового планування розкривають такі її структурні елементи: визначення і формулювання мети або системи цілей, яких прагне досягти в планованому періоді суб’єкт стратегічного планування; аналіз вихідного рівня розвитку об’єкта стратегічного планування в період, що передує планованому, і уточнення параметрів досягнутого рівня та його структури до початку цього періоду; визначення обсягу і структури потреб суспільства в планованому періоді в результаті функціонування відповідного об’єкта стратегічного фінансового планування; виявлення обсягу і структури фінансових ресурсів, наявних на початок планованого періоду і знову утворюваних у планованому періоді; узгодження, балансування потреб і ресурсів підприємства шляхом подолання тимчасових протиріч, невідповідностей між ними на основі шкалювання, ранжування потреб і підготовки управлінських рішень у формі стратегічних фінансових прогнозів, програм і планів. Фінансова стратегія підприємства розглядається як складова частина загальної стратегії його економічного розвитку.

2. Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття управлінських рішень.

Фінансовий менеджмент як керуюча система характеризується наявністю суб’єкта управління. У найзагальнішому плані – це фінансова служба підприємства. Вона, як правило, будується за функціональною ознакою з виділенням конкретних підрозділів. Організація фінансових служб на підприємстві перебуває в постійному розвитку. Це викликано посиленням впливу зовнішніх чинників, збільшенням значущості фінансових потоків і використанням усе більш складних фінансових інструментів. Організаційні структури фінансового менеджменту повинні бути інтегровані в загальну організаційну структуру управління підприємством.

3. Формування інформаційної системи підприємства для обгрунтування цілей управлінських рішень.

У процесі реалізації цієї функції необхідно вивчити техніку формування бази даних, використовуючи такі способи:

– сканування середовища (пошук уже сформованої інформації);

-моніторинг середовища (відслідковування поточної інформації, та тієї, що тільки з’являється);

– прогнозування (спроби створити інформацію про майбутній стан середовища).

Відслідковування інформації слід здійснювати в рамках таких трьох головних типів систем одержання Інформації:

– іррегулярні системи. Поширені в дослідженнях особливих ситуацій;

– регулярні (періодичні) системи. Для них характерний періодичний, частіше за все щорічний огляд подій;

– системи неперервного огляду. Постійно досліджують значущі елементи середовища організації, є стійким компонентом процесу фінансового планування.

Характер інформації про середовище, необхідного для розробки фінансової стратегії, має визначатися з урахуванням ознак, необхідних для характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Оцінка інформації є заключним етапом аналізу організаційного середовища. Результати оцінки використовуються як основа для стратегічного фінансового аналізу і визначення можливих варіантів фінансової стратегії підприємства.

4. Створення комплексу технічних засобів для забезпечення діяльності інформаційної системи фінансового менеджменту.

Подальший розвиток і вдосконалення комп’ютерної техніки дозволяє створювати і розширювати арсенал використовуваних засобів і методів опрацювання інформації. На базі наявного на підприємстві комплексу технічних засобів повинні вирішуватися такі конкретні завдання:

– забезпечення проведення комплексного аналізу в умовах автоматизації опрацювання інформації і впровадження інформаційних технологій в управління підприємством;

– здійснення аналізу планових і оперативних управлінських впливів на їхні зовнішню збалансованість і внутрішню оптимізацію;

– проведення зовнішнього фінансового аналізу за даними фінансової звітності підприємства;

– надання користувачу можливості творчо розширювати й вдосконалювати конкретні завдання фінансового аналізу.

Головними критеріями вибору комплексу технічних засобів для забезпечення діяльності інформаційної системи фінансового менеджменту є:

– мінімізація вартості опрацювання інформації;

– періодичність і терміновість її опрацювання;

– мінімізація трудозатрат для її опрацювання.

Функції фінансового менеджменту як керованої системи містять:

1. Управління джерелами фінансування.

У процесі реалізації цієї функції визначається загальна потреба в капіталі для формування активів підприємства. При цьому необхідно враховувати обсяг операційної діяльності, оптимізацію складу структури активів з позиції ефективного і комплексного їх використання.

2. Управління капітальними вкладеннями та оцінка їх ефективності.

Необхідно враховувати стратегію розвитку підприємства; формування найважливіших напрямків інвестиційної діяльності підприємства; розробку реальних інвестиційних програм; вибір найбільш ефективних форм виробничої діяльності.

3. Управління оборотним капіталом.

Проблемами даного виду управління є визначення загальної потреби в оборотних коштах для фінансування створених активів підприємства; оптимізація структури капіталу з метою ефективного його використання; розробка заходів щодо рефінансування капіталу в найбільш вигідні види оборотних активів.

4. Управління фінансовим плануванням.

Функціями цього виду управління є: визначення обсягу коштів та їхніх джерел, необхідних для виконання планових завдань; виявлення резервів зростання доходів, економії у витратах; встановлення оптимальних пропорцій у розподілі коштів між централізованими і децентралізованими фондами та ін.

5. Аналіз фінансової діяльності і фінансовий контроль.

Підходи до послідовності проведення аналізу включають: розрахунок і оцінку узагальнюючих показників ефективності використання капіталу, вивчення його складу і структури в оцінці платоспроможності і фінансової стабільності; загальну характеристику й оцінку активів та їхніх джерел в оцінці платоспроможності, фінансової стійкості та ефективності використання активів; аналіз фінансових результатів у загальній оцінці динаміки і структури статей бухгалтерського балансу, фінансової стійкості і ліквідності, ефективності діяльності підприємства; фінансовий контроль як сукупність дій і операцій щодо перевірки фінансових і пов’язаних з ними питань діяльності суб’єктів господарювання і управління із застосуванням специфічних форм і методів його організації.

Процес управління фінансовою діяльністю підприємства передбачає розробку певного механізму фінансового менеджменту, що має включати систему основних показників, за допомогою яких можна оцінити з достатнім ступенем точності його поточні і стратегічні можливості.

Поточна й оперативна фінансова робота на підприємстві супроводжується в практичній діяльності організацією фінансового забезпечення виробничої діяльності, постійною підтримкою платоспроможності на необхідному рівні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту