Фінансове право України – Воронова Л. К. – ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Тема 6. Правове регулювання державних доходів і видатків

Поняття й основи правового регулювання державних і муніципальних доходів. Співвідношення державних доходів й доходів бюджету. Види державних доходів.

Поняття і види державних та муніципальних витрат. Співвідношення державних видатків і видатків бюджету. Витрати бюджету. Фінансування.

Тема 7. Бюджетне право як відгалузь фінансового права

Бюджетне право як підгалузь фінансового права. Місце бюджетного права в системі фінансово-правової галузі. Зв’язок бюджетного права з іншими галузями права.

Особливості та зміст бюджетно-правових відносин. Об’єкт бюджетних правовідносин. Суб’єкти бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин.

Система бюджетного законодавства. Місце Бюджетного кодексу України в системі бюджетного законодавства.

Бюджетні права як правовий інститут. Зміст інституту бюджетних повноважень. Поняття бюджетних повноважень. Бюджетні повноваження України і місцевих органів самоврядування. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.

Тема 8. Поняття бюджету. Бюджетна система України

Поняття бюджету та його значення для функціонування держави. Ознаки бюджету. Складові частини бюджету. Загальний і спеціальний фонди бюджету. Резервний фонд.

Бюджетна класифікація та її склад. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Класифікація боргу.

Дефіцит і профіцит бюджету. Підстави та випадки прийняття бюджетів з дефіцитом. Джерела фінансування дефіциту бюджету. Засоби подолання дефіциту та профіциту бюджету.

Право на здійснення запозичень. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань. Державний борг.

Бюджетна система України. Принципи бюджетної системи України. Зміст принципів бюджетної системи.

Склад бюджетної системи України. Державний бюджет. Місцеві бюджети. Правова форма державного та місцевих бюджетів. Поняття зведеного бюджету. Зведений бюджет України. Місцеві зведені бюджети.

Поняття бюджетного циклу. Співвідношення бюджетного циклу та бюджетного періоду. Бюджетний період.

Тема 9. Бюджетний процес

Бюджетний процес і принципи його здійснення. Стадії бюджетного процесу.

Учасники бюджетного процесу. Розпорядники бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів. Бюджетні призначення. Резервний фонд бюджету.

Складання проектів бюджетів.

Розгляд і прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети. Зміст закону про бюджет.

Виконання бюджету. Пропорційне скорочення видатків бюджетів.

Звітність про бюджет. Підготовка і обговорення звіту про виконання бюджету та прийняття рішення щодо нього.

Тема 10. Правове регулювання міжбюджетних відносин

Співвідношення окремих ланок бюджетної системи України. Упорядкування доходів і видатків окремих видів бюджетів.

Розмежування видатків між бюджетами. Розрахунок видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Нормативи бюджетної забезпеченості. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.

Поняття і види міжбюджетних трансфертів. Дотації вирівнювання. Субвенції. Кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцеві бюджети з інших місцевих бюджетів. Дотації.

Порядок надання міжбюджетних трансфертів.

Змістовий модуль III
Тема 11. Правові основи оподаткування

Податкове право як фінансово-правовий інститут. Місце податкового права в правовій системі України. Особливості структури податково-правового інституту. Предмет і метод податкового права. Податкове законодавство України. Стан і перспективи його систематизації.

Поняття податку, його ознаки і функції. Правовий механізм податку. Основні елементи правового механізму податку. Додаткові елементи правового механізму податку. Факультативні елементи правового механізму податку.

Система оподаткування в Україні та її структура. Класифікація податків і зборів (обов’язкових платежів). Співвідношення податку, збору й мита. Підстави їх розмежування.

Тема 12. Правове регулювання державного кредиту і державного боргу

Поняття кредитування. Місце й особливості державного кредиту. Співвідношення державного кредиту із системою державних доходів.

Особливості правовідносин, що виникають у галузі державного кредиту. Форми державного кредиту та підстави їх класифікації. Правове регулювання внутрішніх державних і місцевих позик.

Державні цінні папери. Облігації державної позики. Казначейські зобов’язання. ‘

Поняття державного боргу. Підстави здійснення державного запозичення.

Види державного боргу. Внутрішній і зовнішній державний борг. Граничний обсяг боргу. Управління державним боргом.

Тема 13. Публічно-правові основи загальнообов’язкового державного страхування

Зміст правового регулювання страхової діяльності. Форми страхування. Поняття та функції державного страхування. Державне страхування як ланка фінансової системи.

Види державного страхування, їх співвідношення, класифікація та зміст.

Тема 14. Публічно-правове регулювання банківської діяльності

Регулювання фінансових відносин за участю банків. Сфера публічно-правового регулювання банківської діяльності. Особливості фінансово-правових відносин за участю банків.

Публічно-правові основи банківської діяльності. Банківська система України та її структура.

Правовий статус Національного банку України. Функції Національного банку України, які пов’язані з фінансово-правовим регулюванням.

Правовий статус інших банків в Україні. Банківське регулювання та банківський нагляд. Державні банки.

Тема 15. Правові основи грошового обороту

Грошова система України. Структура грошової системи. Правове регулювання готівкового обігу. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України. Відповідальність за порушення у сфері готівкового обігу.

Правове регулювання безготівкових розрахунків. Порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті. Правові форми безготівкових розрахунків. Переказ грошей. Платіжні системи.

Тема 16. Валютне регулювання і валютний контроль

Поняття валюти та валютних цінностей. Національна та іноземна валюти. Склад валютних цінностей. Валюта. Цінні папери та платіжні доручення. Банківські метали.

Класифікація видів валют. Поняття конвертованості валюти.

Валютні операції. Класифікація валютних операцій.

Валютне регулювання і валютний контроль. Порядок переміщення валютних цінностей через митний кордон України. Валютні обмеження.

Органи, що здійснюють валютне регулювання і валютний контроль. Уповноважені банки. Агенти валютного контролю.

Відповідальність за порушення валютного законодавства України.

Тема 17. Публічно-правова природа ціноутворення

Визначення ціни. Публічно-правовий аспект формування ціни. Функції ціни.

Структура ціни. Публічно-правова природа складових елементів ціни при ціноутворенні. Система цін. Види ціни.

Правове регулювання статусу органів ціноутворення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінансове право України – Воронова Л. К. – ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II