Фінансове право України – Воронова Л. К. – 10.4. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Зміст фінансових нормативів бюджетної забезпеченості

Розміри міжбюджетних трансфертів визначають за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, а затверджує їх Верховна Рада України в законі про Державний бюджет на відповідний рік.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості обчислюють діленням загального обсягу фінансових ресурсів, спрямованих для виконання бюджетних програм, на кількість мешканців або споживачів соціальних послуг. Цей норматив єдиний для всіх місцевих бюджетів і дорівнює середнім по країні витратам на одного споживача бюджетної послуги за кожним видом видатків бюджету відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави.

Під час розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості може також бути врахований обсяг нерозподілених видатків, до яких належать види видатків на повноваження, встановлення нормативів по яких є недоцільним.

Для того щоб урахувати відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від кількості населення та споживачів соціальних послуг, соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць, під час розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів, зокрема, фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, застосовують коригувальні коефіцієнти, які затверджує Кабінет Міністрів України, а також індекси відносної податкоспроможності відповідного населеного пункту, коефіцієнти вирівнювання тощо. їх використання забезпечує прозоре і справедливе визначення сум коштів, що мають бути передані у вигляді міжбюджетних трансфертів.

Оскільки обсяг міжбюджетних трансфертів визначають за допомогою єдиного формульного розрахунку, то сума таких надходжень визначається об’єктивно і не може бути предметом переговорів.

Такий диференційований підхід до визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, фінансування відповідних програм кожного регіону України враховує їх економічний розвиток, оскільки дохідні бази різних місцевих бюджетів істотно різняться. Так, умовно можна вирізнити такі види місцевих бюджетів: 1) які при зарахуванні всіх передбачених доходів потребують додаткових надходжень. У таких бюджетах трансферти з державного бюджету дорівнюють майже 50% їх доходів; 2) які можуть покрити передбачувані видатки; 3) які отримують більше надходжень, ніж потрібно для покриття їх видатків. Такий розподіл за областями дає змогу спростити систему бюджетного регулювання, забезпечити розвиток різних сфер виробництва тощо.

Дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам перераховуються з рахунків Державного бюджету України органами Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і районним бюджетам. Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського значення Автономної Республіки

Крим та міст обласного значення, районних і обласних бюджетів, забезпечується відповідними органами Державного казначейства України.

Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначає Кабінет Міністрів України, він має забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

Закладена у Бюджетному кодексі України концепція міжбюджетних відносин відображує політику децентралізації, перерозподілу повноважень держави на місцевий рівень, що, в свою чергу, передбачає зміцнення місцевих органів (їх бюджетів). Однак нині на цьому шляху існує багато проблем. Зокрема, немає реальних стимулів для забезпечення інтересу учасників міжбюджетних відносин щодо збереження тісних зв’язків між собою з невід’ємним нарощуванням і розвитком економічного потенціалу місцевих бюджетів.

Закріплюючи бюджетні повноваження між рівнями бюджетної системи, слід передусім з’ясувати, бюджет якого рівня має забезпечувати потреби у здійсненні фінансування видатків і надання послуг. Крім того, потрібно акцентувати увагу і на визначенні відповідальності за неналежне фінансування різних видів державних витрат, а також на формуванні чітких, своєчасних та ефективних взаємовідносин у виконанні видаткової частини бюджету.

Зауважимо, що ефективність міжбюджетних відносин визначається не ступенем централізації або децентралізації бюджетної системи, не наявністю чи відсутністю регулюючих податків, обсягом і засобами надання фінансової допомоги тощо, а чітко встановленою, збалансованою системою всіх цих чинників, які мають суворо відповідати особливостям певної держави1.

Отже, з метою розвитку і вдосконалення міжбюджетних відносин передусім потрібно:

– раціонально розмежувати видатки і доходи між складовими бюджетної системи;

– стимулювати зацікавленість місцевих бюджетів щодо розвитку їх економічного потенціалу;

– надавати інвестиційну підтримку різним регіонам України;

– підвищити контроль власних доходів бюджетів адміністративно-територіальних утворень;

– чітко розмежувати й закріпити відповідальність учасників міжбюджетних відносин за здійснення бюджетних повноважень тощо.

Контрольні запитання

1. У чому полягають міжбюджетні відносини? Якими є їх поняття та принципи?

2. Як розподіляються доходи і видатки бюджетів?

3. Якою с сутність бюджетного регулювання?

4. Якими є методи бюджетного регулювання?

5. Визначення і сутність трансфертів.

6. Як розвиваються міжбюджетні відносини на сучасному етапі?

Завдання

1. Відповідно до закону про державний бюджет на поточний рік до луганського обласного бюджету надійшли кошти субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційного проекту в сумі 10 млн грн. Частину отриманих коштів, зокрема 7 млн грн., було використано на модернізацію теплових і водопостачальних мереж міста Луганська, які були у вкрай незадовільному стані. Іншу частину коштів спрямовано на газифікацію селища Врубовське.

Дайте правову оцінку ситуації.

2. У зв’язку з наданням пільг окремим категоріям громадян щодо сплати податку з доходів фізичних осіб істотно зменшилися доходи обласного бюджету на здійснення власних повноважень. Тому голова обласної адміністрації видав розпорядження про обов’язкове перерахування 10% доходів бюджетів області за перший квартал поточного року до обласного бюджету. Ці кошти мали забезпечити фінансування місцевої міліції та будівництва метрополітену.

Чим має супроводжуватись рішення про надання податкових пільг, що зменшують доходи місцевих бюджетів? Який порядок передачі коштів з одного місцевого бюджету іншому? Чи є розпорядження голови облдержадміністрації таким, що не суперечить чинному законодавству?

3. Після звіту про виконання державного бюджету за другий квартал виявлено перевищення доходів спеціального фонду бюджету над його видатками. Оскільки така ситуація свідчить про профіцит бюджету, то Верховна Рада України прийняла рішення про передачу надлишково отриманої частини коштів спеціального фонду Державного бюджету України у вигляді субвенції міському бюджету м. Тернополя на ремонт електростанції.

Обгрунтуйте правомірність рішення Верховної Ради України.

Нормативні акти і література

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради

України. – 2001. – №37-38. – Ст. 189. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами

Територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань: Закон України

Від 01.07.2004 р. // Там само. – 2004. – № 52. – Ст. 561. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Там само. – 1997. – №24. – Ст. 170. Про структуру бюджетної класифікації України: постанова Верховної Ради України від 12.07.1996 р. // Там само. – 1996. – №42. – Ст. 208. Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин: постанова Кабінету Міністрів від 31.12.2004 р. №1782 // Офіц. вісн. України. – 2005. – №1. – Ст. 19.

Про затвердження Методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ: постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р. №1994// Там само. – 2003. – №52. – Сг. 2782.

Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами: постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. №490 // Там само. – 2002. -№ 15.-Ст. 807.

Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами: постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.2001 р. №1195 // Там само. – 2002. -№38.-Ст. 1782.

Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М. П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя

Книга, 2006.-448 с. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины / Г. В. Бех,

Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко и др.: Под общ. ред. Н. П. Кучерявенко.

– Харьков: Одиссей, 2005. – 416 с.

БекерскаяД. А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине: Учеб.-

Методич. пособие. – Одесса: Юрид. лит., 2004. – 208с. Воронова Л. К. Бюджетно-правове регулювання в СРСР. – К.: Вища шк.,

1975.-183 с. _

Воронова Л. К. Правовые основы расходов госуцарственного бюджета в СССР.

-К.:Вищашк., 1981.-223 с. Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансове право України – Воронова Л. К. – 10.4. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Зміст фінансових нормативів бюджетної забезпеченості