Фінансове право – Лучковська С. I. – Тема 9. Податкова система

1. Поняття та зміст податкової системи.

2. Принципи податкової системи, їх характеристика.

3. Система оподаткування в Україні

4. Правовий статус податкових органів.

1. Поняття та зміст податкової системи

Податкова система є провідною складовою системи публічних доходів. Законодавче визначення податкової системи регламентується положеннями статті 2 Закону України “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 року, відповідно до якої сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування. У цьому випадку поняття податкової системи ототожнюється з поняттям системи оподаткування, а податкова система розглядається як сукупність податків та інших обов’язкових платежів податкового характеру (розуміння податкової системи у вузькому значенні).

З Іншого боку, податкова система містить у собі низку процесуальних відносин щодо встановлення, зміни та скасування податків, інших податкових платежів, забезпечення їхньої сплати, організації контролю й застосування відповідальності за порушення податкового законодавства.

Отже, у широкому значенні під податковою системою слід розглядати взаємопов’язану сукупність діючих у конкретний моменту конкретній державі суттєвих умов оподаткування. Елементами податкової системи в цьому випадку є:

– система всіх податкових платежів;

– система принципів оподаткування;

– система податкового законодавства;

– правовий механізм податку;

– система податкових органів, їх права, обов’язки, відповідальність;

– порядок, форми й методи встановлення, зміни та скасування податків;

– закріплення правового механізму податку по кожному податковому платежу;

– форми й методи податкового контролю;

– права, обов’язки, відповідальність, способи захисту прав і законних інтересів платників податків та Інших учасників податкових правовідносин тощо.

Таким чином, поняття податкової системи в широкому розумінні не є тотожним поняттю системи податків. Перше з них е ширшим і включає в себе, окрім системи податків, ще низку як політико-правових, так й економічних елементів.

2. Принципи податкової системи, їх характеристика

Як відомо, принципи (від лат. рrincipium – основа, першопочаток) – це основоположні й керівні ідеї, провідні положення, фундаментальні начала певної сфери. Тому принципами оподаткування слід вважати базові ідеї та положення, що лежать в основі податкової сфери.

Економічні принципи оподаткування вперше були сформульовані у 1776 р. класиком політичної економії А. Смітому роботі “Дослідження про природу Й причини багатства народів”, де він фактично виділив чотири принципи оподаткування, які пізніше були названі “Декларацією прав платника”. Суть цих принципів зводиться до наступного:

1. Всі громадяни повинні сплачувати податки відповідно до своїх можливостей І доходів [обов’язковість, всеохоплюючий характер, платоспроможність платників, справедливість)*

2. Кожен податок має бути чітко визначений І відомий всім [чіткість і прозорість).

3. Податок повинен сплачуватися в зручний час І спосіб (зручність для платника).

4. Система мобілізації податку має будуватися в такий спосіб, щоб мінімізувати витрати держави [фіскальна ефективність для держави).

Стосовно законодавчого закріплення принципів оподаткування в Україні, то відповідно до положень статті 3 Закону України “Про систему оподаткування” принципами побудови системи оподаткування в Україні є:

– стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції;

– стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності – введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробництва;

– обов’язковість-впровадження норм щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;

– рівнозначність і пропорційність – справляння податків з юридичних осіб здійснюються в певній частці від отриманого прибутку й забезпечення сплати рівних податків І зборів (обов’язкових платежів) на рівні прибутки І пропорційно більших податків і зборів (обов’язкових платежів) – на більші доходи;

– рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації-забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків І зборів (обов’язкових платежів);

– соціальна справедливість – забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого Й прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи;

– стабільність-забезпечення незмінності податків і зборів (обов’язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;

– економічна обгрунтованість – встановлення податків І зборів (обов’язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;

– рівномірність сплати-встановлення строків сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;

– компетенція-встановлення й скасування податків і зборів (обов’язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами;

– єдиний підхід-забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов’язковим визначенням платника податку і збору (обов’язкового платежу), об’єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору (обов’язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору (обов’язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг;

– доступність – забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів (обов’язкових платежів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінансове право – Лучковська С. I. – Тема 9. Податкова система