Фінансова система України – Карлін M. I. – ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в XX ст. – Л.: Каменяр, 2000. – 303 с.

2. Базилевич В. Д., Валастрик Л. О. Державні фінанси. – К.: Атіка, 2002. -368 с.

3. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.

4. Бляхман Л., Kpomoe М. Россия и Содружество Независимых Государств: уроки первого десятилетия // Рос. зкон. журн. – 2001.-№10.

5. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / Редкол.: М. Я. Азаров (голо­ва) та ін. – К.: НДФІ, 2004.

6. Бюджетна система. Вишкіл студи: Навч. посіб. / СІ. Юрій, Й. М. Бескид, В. Г. Дем’янишин таін. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

7. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафоноватаін. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

8. Василик ОД., Павлюк КЗ. Бюджетна система України: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 544 с.

9. Василик ОД”, Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 2002. – 608 с.

10. Волощук Г. О., Пасічник Ю. В., Пряму хіна Н. В. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2004, -184 с.

11. Гайдуцький А. П. Підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору шляхом розширення бюджетної підтримки // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 111-115.

12. Герасимчук З. В., Вахович І. М., Камінська І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону. – Луцьк: Надстир’я, 2006. -220 с.

13. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 712 с.

14. Державні фінанси / За ред. Ю. Немеца і Г. Райта: Пер. З англ. – К.: Основи, 1998. – 306 с.

15. Державні фінанси в розвиткових країнах: Пер. з англ. – К.: К. І. С., 2006. – 400 с.

16. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. посіб. / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. М. Новосад та ін. – К.: Кондор, 2003. -220 с.

17. Долішній М. Т. Фінансова політика і стабілізація еконо­міки України // Регіон, економіка. – 2000. – №3. – С. 45-52.

18. Евтух О. Т. Ипотека – механизм эффективного использования ресурсов. – Луцк: Волын. обл. тип., 2001. – 314 с

19. Карлін M. І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

20. Кириленко О. П. Фінанси (теорія і вітчизняна практика): Навч. посіб. – Т.: Астон, 2002. – 284 с.

21. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України. – К.: Знання, 1999. -487 с.

22. Крисоваший А. І., Десятник ОМ. Податкова система: Навч. посіб. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

23. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. – Л,: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 608 с.

24. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. – К.: Артек, 1999. – 320 с.

25. Огонь Ц. Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 3-12.

26. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.

27. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіж­них країн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 464 с.

28. Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зрос­тання в Україні: Монографія. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2005.-642 с.

29. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 464 с.

30. Податок на додану вартість та прогнозування його над­ходжень до бюджету: Монографія / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошен­ко, Т. І. Єфименко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 344 с.

31. Полозенко Д. В. Бюджет 2005 – новий етап соціального розвитку// Фінанси України. – 2005. – № 11. – С 25-31,

32. Розпутенко І. Державні видатки в перехідних економі­ках. – К.: УАДУ, 1998. – 280 с.

33. Рывок в рыночную экономику. Реформы в Украине: Взгляд изнутри / Под. ред. Л. Хоффмана и А. Зинденберга. – К.: Феникс, 1997. – 320 с,

34. Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій. – К.: Артек, 2002. – 279 с.

35. Стукало Н. В. Деякі аспекти формування фінансової по­літики України в умовах глобалізації // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 24-30.

36. Суторміна ВМ. та ін. Держава. Податки. Бізнес. – К.: Либідь, 1992. -328 с.

37. Ткаченко Н. М., Горова ТМ., Єльченко Н. О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навч. посіб. К.: Алерта, 2004. – 554 с.

38. Україна на роздоріжжі. Уроки міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. А. Зинденберга та Л. Хоффмана. К.: Фенікс, 1998. -360 с.

39. Bien W. Zarza, dzanie finansami przedsebiorstwa. – Warszawa: Difin, 2001. – 337 s.

40. Norgaard O. Economic Institution and Democratic Reform: A Comparative Analysis of Post-Communist Countries. – L., 2000.

41. LafferA. B., Seymour J J. The Economics of the Tax Revolt. N. Y., 1979.

42. Owsiak S. Finanse publiczne. Teoria і praktyka. – Warszawa: WNPWN, 2001. – 562 s.

43. Finanse / Red. nauk. J. Zarzecki. – Bialystok: WSE, 2000. – T. 1,2.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінансова система України – Карлін M. I. – ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА