Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Єдиний податок

Ставки єдиного податку встановлюють місцеві органи влади за місцем державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності залежно від виду і не можуть становити менше 20 грн і більше ніж 200 грн за календарний місяць.

Якщо підприємець здійснює кілька видів діяльності, для яких встановлено різні ставки єдиного податку, він придбаває одне свідоцтво і сплачує єдиний податок за цими видами діяльності за більшою ставкою. У випадку, коли підприємницьку діяльність здійснюють із використанням найманої праці (або залученням членів сім’ї підприємця), розмір фіксованого податку збільшується на 50 % за кожного працівника.

Сплата єдиного податку передбачає спрощену систему обліку та звітності, якщо: у трудових відносинах з ним упродовж року перебуває не більше 10 осіб, включно з членами його сім’ї; обсяг виручки від продажу продукції не перевищує 500 тис. грн; немає заборгованості зі сплати всіх податків і обов’язкових платежів за попередній звітний (податковий) період; підприємець не є суб’єктом особливого порядку оподаткування за допомогою сплати спеціального торговельного патенту; підприємець не торгує пально-мастильними матеріалами та лікеро-горілчаними і тютюновими виробами (торгівля іншими підакцизними товарами не заборонена).

Платники єдиного податку звільнені від сплати: відрахувань до державних цільових фондів; зборів, пов’язаних із виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ними у трудових відносинах; податку на додану вартість.

На платників єдиного податку, як і на інших фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, покладено обов’язок утримувати податок із доходів фізичних осіб, виплачуваних найманим працівникам.

Підприємцям надано право зменшувати суму своїх податкових зобов’язань щодо податку з доходів на суму коштів, сплачених за торговий патент.

ПРАКТИКУМ

Базові терміни і поняття

Суб’єкт господарювання, підприємство, господарське товариство, акціонерне товариство, корпорація, статутний капітал, основний капітал, оборотний капітал, амортизація, інвестиції, фінансові ресурси, цінні папери, звичайна діяльність підприємства, прибуток від звичайної діяльності, чистий прибуток, страхові резерви, об’єднання громадян, громадська організація, приватний підприємець.

Контрольні запитання і завдання

1. Назвіть організаційно-правові форми суб’єктів підприємництва і дайте їх коротку характеристику.

2. Охарактеризуйте поняття суб’єкта господарювання, назвіть його основні ознаки.

3. Дайте характеристику власних фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва.

4. Що є статутним капіталом суб’єкта підприємництва?

5. Дайте характеристику основних засобів суб’єкта підприємництва та їх оцінку.

6. Охарактеризуйте нематеріальні активи (об’єкти права) суб’єкта підприємництва.

7. Наведіть приклади довгострокових фінансових інвестицій суб’єкта підприємництва.

8. Якою є роль оборотного капіталу в забезпеченні фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємництва?

9. Охарактеризуйте інвестиції суб’єкта підприємництва за видами та методи їх фінансування.

10. Що такс оборотні кошти суб’єкта підприємницької діяльності та які їх складові?

11. У чому полягає управління оборотними коштами суб’єкта підприємництва?

12. Назвіть джерела формування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва.

13. Дайте характеристику прибутку від звичайної діяльності як показника фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємництва.

14. Охарактеризуйте прибуток від фінансових операцій.

15. Як визначають чистий прибуток суб’єкта підприємництва?

16. Охарактеризуйте фінансову діяльність банківської установи.

17. Розкрийте сутність капіталу страхової компанії.

18. Охарактеризуйте фінансово-господарську діяльність бюджетних установ і організацій.

19. Якими є особливості формування і використання доходів політичних партій?

20. Охарактеризуйте традиційну систему оподаткування приватного підприємця.

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України. – К.: Київ, правда, 2008. -194 с.

2. Закон України “Про об’єднання громадян” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34.

3. Закон України “Про страхування” // Відомості Верховної Ради України. -2002,-№7.

4. Зятковський IJ3. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інститу-ціональних перетворень: Монографія. – Т.: Екон. думка, 2006. – 388 с.

Б. Зятковський ІЗ. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. – Т.: Екон. думка, 2003. – 356 с.

6. Зятковський І. В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика: Монографія. – Т.: Екон. думка, 2003. – 344 с.

7. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 460 с.

8. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Г. О. Партии, А. Г. Загородній. – 2-ге вид., перероб. і доопр. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

9. Фінанси підприємств: Навч. посіб. /В. М. Гриньова, В. О. Кою да.- 3-тє вид. – К.: Знання, 2006. – 423 с.

10. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. колективу і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.

11. Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрии, В. Є. Кри-ницький; За ред. М. П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

12. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004. – 402 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Єдиний податок