Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 3.6. Розвиток фінансової науки у сучасний період

Сучасна фінансова наука, маючи міцну теоретичну базу, вирішує дуже складні питання суспільного життя. Розширилась сфера досліджень, ускладнилися завдання науки.

Сучасні науковці основну увагу приділяють розв’язанню проблем, пов’язаних із пошуком додаткових джерел доходів, які можна спрямувати на подолання бідності, безробіття, зростання обсягів та якості суспільних благ.

Особливостями сучасної фінансової науки є відсутність ідеологічного тиску. Сучасні наукові дослідження базуються не на ідеологічних засадах політичних партій, а на основі глибокого аналізу теоретичних положень, статистичної інформації, практичних даних.

Посилюються морально-етичні аспекти фінансової науки, які набувають глибшого змісту. Одночасно фінансова наука стає проміжним і дуже важливим інструментом впливу на економіку і політику, на співвідношення між центром, регіонами і місцевим самоврядуванням.

Характерною рисою сучасної фінансової науки є плюралізм поглядів, дискусія, постійний прагматизм досліджень з позицій суспільних інтересів.

Досить складним і важливим завданням сучасної фінансової науки є напрацювання дефініцій і понять, які б відповідали рівню розвитку фінансів, особливостям їхнього функціонування в умовах глобалізації.

Основні теоретичні напрями сучасної фінансової науки сконцентровані на дослідженні проблем сучасного стану і розвитку соціально-економічних процесів, зокрема на:

– теорії суспільного добробуту, основний зміст якої полягає у тому, що будь-які зміни у фінансовій сфері мають сенс лише тоді, коли добробут окремих соціальних груп покращується без погіршення інших (засновник – В. Парето);

– теорії суспільного вибору в умовах демократичного середовища (засновник – Дж. Б’юкенен);

– теорії фіскального обміну “податки-блага” (засновники: К. Віксель, Е. Ліндаль, Дж. Б’юкенен).

У центрі фінансової науки XXI ст. перебувають не тільки проблеми глобальні й макрорівневі, а й вивчаються фінансові проблеми, пов’язані з поведінкою окремих громадян, соціальних і політичних груп, партій при прийнятті рішень щодо параметрів державних доходів і видатків.

Сучасна парадигма західної фінансової науки, як зазначає В. Андрущенко, характеризується такими ознаками:

– за способом дослідження – методологічним індивідуалізмом, що передбачає аналіз фінансових явищ через призму поглядів, поведінки, інтересів індивідуумів;

– за розумінням природи фінансів – інтерпретацією державних фінансів як грошової субстанції, двоєдиної у своїй схожості й відмінності щодо інших грошових форм;

– за соціальною спрямованістю – відмовою від старомодних уявлень про фіскальну експлуатацію народних мас державою;

– за етикою наукової полеміки – визнанням суперечливості й багато-варіантності наукового пізнання дійсності, толерантним ставленням до протилежних поглядів.

На особливості сучасної фінансової науки впливають регіональні, національні та глобальні проблеми.

Найскладнішими глобальними проблемами, що потребують посилених фінансових наукових розробок, є поляризація у рівнях розвитку між багатими і бідними державами, боротьба з бідністю, стихійними лихами, старіння населення у багатих, економічно розвинутих країнах, швидкі темпи зростання населення у бідних країнах, екологічні проблеми (забруднення навколишнього природного середовища, глобальне потепління тощо), урбанізація.

ПРАКТИКУМ

Базові терміни і поняття

Фінансова наука, фінансове дослідження, функції фінансової науки, фінансова теорія, фінансова думка, фінансова доктрина, Фінансова концепція, наукові закони, наукові проблеми, наукова парадигма, фінансова категорія, Методологія фінансової науки, класичний напрям фінансової науки, неокласичний напрям Фінансової науки, Теорія суспільного добробуту, теорія суспільного вибору, теорія фіскального обміну, парадигма фінансової науки.

Становлення та розвиток фінансової науки

Контрольні запитання і завдання

1. Назвіть історичні передумови виникнення фінансової науки.

2. Яка роль фінансової науки у суспільстві?

3. У яких трьох проявах розглядають фінансову науку?

4. Що ви розумієте під фінансовою наукою?

5. Хто виступає суб’єктом фінансової науки?

6. Що ви розумієте під об’єктом і предметом фінансової науки? Які між ними відмінності та у чому полягає взаємозв’язок?

7. Які функції виконує фінансова наука?

8. Які блоки фінансових наукових знань становлять зміст фінансової науки?

9. Охарактеризуйте складові системи наукових фінансових знань.

10. Чому фінансовій теорії відводиться центральне місце у системі фінансових наукових знань?

11. Які функції властиві фінансовій теорії?

12. Що ви розумієте під методологією фінансової науки та які її функції?

13. Які методи наукових досліджень використовуються фінансовою наукою?

14. У чому полягають особливості діалектичного методу фінансової науки?

15. Які особливості розвитку фінансової науки на різних історичних етапах?

Рекомендована література

1. Андрущенко ВЛ. Західна фінансова думка про природу державних фінансів // Фінанси України. – 1996. – №9.

2. Андрущенко ВЛ. Камералістика: витоки фіскально-адміністративної науки // Вісник податкової служби України. – 2003. – Квітень – травень.

3. Андрущенко ВЛ. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Л.: Каменяр, 2000. – 303 с.

4. Василик ОД. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2003. – 416 с.

5. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

6. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко АА. та ін. Теорія фінансів: Навч. посіб. / За заг. ред. О. Д. Василика. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 480 с.

7. Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко O. A., Юрій CJ. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. / За заг. ред. C. B. Мочерного. – Л.: Світ, 2005.

8. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – 3.6. Розвиток фінансової науки у сучасний період